Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กิจกรรมปั่นกิน (เจ) อิ่มบุญ 9 ตุลา 9 ศาลเจ้า (ชมคลิป)

กิจกรรมปั่นกิน (เจ) อิ่มบุญ 9 ตุลา 9 ศาลเจ้า (ชมคลิป)

ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปั่นกิน (เจ) อิ่มบุญ 9 ตุลา 9 ศาลเจ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ โดยการปั่นจักรยานไหว้พระขอพรตามศาลเจ้า

ที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม อ.เมืองตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นกิจ (เจ) พร้อมปล่อยขบวนปั่น อิ่มบุญ 9 ตุลา 9 ศาลเจ้า งานประเพณีถือศีลกินผัก (เจ) ของจังหวัดตรัง ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดตรัง ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 (9 วัน 9 คืน) ประเพณีถือศีลกินผักเป็นการชำระล้างร่างกายจิตใจให้สะอาด โดยการละเว้นโลกียวัตร และถือศีล 5 โดยเคร่งครัด ดำรงชีพด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาชีวิตสัตว์มาบำรุงชีวิตตัวเอง และงดบริโภคผักที่มีรสฉุน สวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาจิต และขอพรเพื่อความเจริญของตัวเองและครอบครัว ประกอบกับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดตรังที่มีคุณค่า โดยการเชิญชวนนักปั่นมาร่วมปั่นไปสักการะศาลเจ้าในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 9 ศาลประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าโป้ยกเก็ง ปุ้นเถ่ากง ศาเลจ้าเปากง ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ศาลเจ้าซามอู้ ศาลเจ้าไต่เซียฮุดโจ้ว (ควนขัน) ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง ศาลเจ้าโป้เซ้ง ด้วยระยะทาง 20 กิโลเมตร

Trang Bike Club Organizing activities to eat (j) Im 9 Boon 9 Shrine to promote the festival Vegetarian Festival. By bicycle to pay homage to the Buddha.
             At the shrine, Mu Mu Ram, Muang Trang, Nang Natha Sawang, Deputy Governor of Trang. In the beginning of the opening ceremony, It is a traditional tradition of Chinese people of Chinese descent. This is a traditional community in Trang Province. Traditionally, This is the 9th day of the 9th day of the year (9th to 9th of October). By abstaining from the earthly and religious life. 5 Strictly living with food that does not persecute others. Do not take life for yourself. And consume vegetables with pungent taste. Prayer meditation meditation. And blessing for the prosperity of themselves and their families. Trang is a province that has a campaign to use the bike in daily life. In today's activities to celebrate the good traditions of the province of Trang. By inviting the blenders to participate in the sanctuary court in the municipality of Trang 9 courts. Shrine of the Thousand Ram Shrine of the Godfather Shrine of the goddess of the gods. Shamoo Shrine The shrine of Sia Hujo (Kuan Khan) Shrine of Guan Im Keng Poochao Shrine with distance of 20 kilometers.
トランゴルフクラブ食べる活動を組織する(j)イム9ブーン9神社はフェスティバルベジタリアンフェスティバルを促進する。仏に敬意を表する自転車。
             神社では、Mu Mu Ram、Muang Trang、Nang Natha Sawang、Trang副知事。開会式の初めに、それは中国人の伝統的な伝統である。これはトラン県の伝統的なコミュニティです。伝統的に、これは、9月9日(10月9日〜9日)の9日目です。世俗的、宗教的な生活を棄権すること.5他者を迫害しないような食糧で厳密に生きること。あなた自身のために人生を取らないでください。そして、辛味のある野菜を消費する。祈りの瞑想瞑想。自分自身とその家族の繁栄を祝福します。トランは、日常生活の中で自転車を使うキャンペーンを持っている州です。トゥン州の良い伝統を祝うための今日の活動で。 Trang 9裁判所の自治体の聖域裁判所に参加するようブレンダーを招待することによって。サウザンドラムの神社ゴッドファーザーの神社神々の女神の神社。シャムー神社Guan Im KengのSia Hujo(Kuan Khan)神社の神社20キロメートルの距離のプーチャオ神社。
Trang自行車俱樂部組織活動吃(j)Im 9 Boon 9 Shrine推廣節日素食節。騎自行車向佛陀致敬。
             在神社,Mu Mu Ram,Muang Trang,Nang Natha Sawang,Trang的副省長。在開幕式開始時,這是中國血統的中國人的傳統傳統。這是董裡府的傳統社區。今天傳統的實踐。這是一年中第9天的第9天(10月9日至9日)。棄絕地上和宗教的生活.5嚴格地生活在不會迫害他人的食物中。不要為自己奪走生命。並且吃有刺激性的蔬菜。祈禱冥想。祝福自己和家人的繁榮。 Trang是一個在日常生活中使用自行車的運動的省份。在今天的活動中,慶祝董裡省的優良傳統。邀請攪拌機參加Trang 9法院市的庇護法庭。千拉姆靖國神社教父的靖國神社神靈女神靖國神社。 Shamoo神社關林的Sia Hujo(Kuan Khan)神社的靖國神社Poochao神社距離20公里。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys