Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีจุดไฟพระฤกษ์เพื่อรับพระยกอ๋องฮ่องเต้ และพระกิวอ๋องไต่เต่ (ชมคลิป)

พิธีจุดไฟพระฤกษ์เพื่อรับพระยกอ๋องฮ่องเต้ และพระกิวอ๋องไต่เต่ (ชมคลิป)

ชาวตรังและนักท่องเที่ยวจำนวนมากสวมใส่ชุดขาว เข้าร่วมพิธีจุดไฟพระฤกษ์เพื่อรับพระยกอ๋องฮ่องเต้ และพระกิวอ๋องไต่เต่ ที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางแงการแล้ว

เมื่อคืนนี้ที่ศาลเจ้าแต่ละแห่งในจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีจุดไฟพระฤกษ์ เพื่อรับพระยกอ๋องฮ่องเต้ และพระกิวอ๋องไต่เต่ ซึ่งถือเป็นองค์ประธานในพิธีถือศีลกินเจ มาประทับ ณ ที่นั่งบนเสาเต็งโกหรือเสาเทวดา ซึ่งโดยเฉพาะที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย มีการประกอบพิธีจุดไฟพระฤกษ์ เพื่ออัญเชิญพระยกอ๋องฮ่องเต้ (พระอิศวร) และกิ่วอ๋องไต้เต้ (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญในการถือศีลกินเจ และนับเป็นการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการแขวนตะเกียงทั้ง 9 ดวงนั้น จะเป็นการชักรอกขึ้นสู่ยอดเสา โดยคืนแรกจะชักขึ้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และจะเพิ่มความสูงของระดับ 1 รอบ เชือกขึ้นทุกวัน จนถึงระดับสูงสุดในวันสุดท้าย และเมื่อมีพิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่กลับสวรรค์ ทั้งนี้ในคืนสุดท้ายของเทศกาลถือศีลกินเจ ก็จะมีการชักรอกตะเกียงลงเพื่อถ่ายน้ำมัน แต่ตลอดเวลาทั้ง 9 วัน ไฟตะเกียงจะมีการปรับให้ลุกโชนตลอดเวลา ซึ่งจะไม่ให้ดับตลอดทั้ง 9 วัน การเชิญตะเกียงในวันนี้มีประชาชนชาวตรังและนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดสีขาวมาร่วมพิธีจำนวนมาก

Trang and many tourists wear white. Join the fire ceremony to receive the Emperor. And the sea At the shrine It is the beginning of vegetarian festive season.
         Last night at each shrine in Trang province. The ceremony of fire. To receive the Emperor. And the sea The president of the vegetarian ceremony sat at the seat of the Tengo pillars or angels. Especially at the shrine. There is a fire ceremony ceremony. To invite the Emperor (Shiva) and Kiew Ong Tao (All nine) to preside over the ceremony. This is a great ceremony for vegetarian vegetarianism. This is the start of the vegetarian festival. For hanging all nine lamps will be drawn to the top of the pole. The first night will be drawn up to a level not very high. And will increase the height of level 1 rope around every day. To the highest level in the last day And when there is a ceremony to send God back to heaven. On the last night of the Vegetarian Festival. It will have to draw down the lamp to oil. But all the time, 9 days, the lights will be adjusted to blaze all the time. Today, there are Trang people and tourists wearing white costumes to attend the ceremony.

トランと多くの観光客が白を身に着けています。火祭りに参加して天皇を迎える。そして海神社でそれは菜食主義の季節の始まりです。
         昨夜、トラン地方の各神社で。火の式典。天皇を受ける。そして海ベジタリアンセレモニーの大統領は、天狗の柱や天使の座席に座っていた。特に神社で。火事式典があります。皇帝(Shiva)とKiew Ong Tao (全9人)が式典を主宰する。これはベジタリアンベジタリアンのための偉大な式です。これは菜食主義祭の始まりです。吊り下げのために、9つのランプがすべてポールの上に描かれます。最初の夜はそれほど高くないレベルに引き上げられるでしょう。レベル1のロープの高さを毎日増やします。最終日の最高レベルまで神に天を返す儀式がある時。ベジタリアンフェスティバルの最後の夜。それは、ランプをオイルに引き下げる必要があります。しかし、すべての時間、9日間、ライトは常に燃えるように調整されます。今日では、式典に出席するために白人の衣装を着たトラン人と観光客がいます。
董里和許多遊客都穿白色。參加開火儀式接受皇帝。和大海在神社這是素食節日的開始。
         昨晚在董裡省的每個神社。火儀式。接受皇帝。和大海素食主席坐在Tengo支柱或天使的座位上。特別是在神社。有一個火儀式儀式。邀請皇帝(Shiva)和Kiew Ong Tao (全九個)主持儀式。這是素食素食的盛大儀式。這是素食節的開始。對於懸掛,所有九個燈將被吸引到桿的頂部。第一個晚上將被提升到不高的水平。並且每天都會增加1級繩索的高度。達到最後一天的最高水平當有儀式將神送回天堂時。在素食節的最後一晚。它必須將燈吸引到油中。但是,所有的時間,9天,燈將被調整為一直開火。今天,有Trang人和穿著白色服裝的遊客參加儀式。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys