Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือขึ้นเสาเทวดา เริ่มเทศกาลกินเจ(ชมคลิป)

ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือขึ้นเสาเทวดา เริ่มเทศกาลกินเจ(ชมคลิป)

ศาลเจ้าในจังหวัดตรัง ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือขึ้นเสาเทวดา เพื่อประกาศให้เทพยาดาให้มารัยทราบงานบุญที่ยางใหญ่ โดยมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมพิธีจำนวนมาก

ที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทางศาลเจ้าได้ทำพิธียกเสาเต็งโกหรือยกเสาเทวดา เพื่อประกาศว่าประเพณีถือศีลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้มีการสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี การทำพิธียกเสาเต็งโกหรือเสาเทวดา ได้มีองค์ศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ มาร่วมในการกระทำพิธีกรรม ทั้งนี้ การยกเสาเต็งโกจะใช้ต้นไผ่ (เสาลำไผ่)ปลายยอดไม่หัก ความสูงไม่น้อยกว่า 36 ข้อปล้อง เป็นนัยสื่อความหมายถึง 36คูหาสวรรค์ หรือ 36 ชั้นฟ้า ทั้งนี้มีความเชื่อว่าเสาเต็งโก จะเป็นทางสื่อลงมายังโลกมนุษย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ซึ่งธงที่อยู่ปลายยอดเป็นธงสีเหลืองผืนเล็กประกาศแด่ปีศาจ เปรต อสุรกายน้อยใหญ่ให้มารับส่วนบุญและเป็นการประกาศแด่เทพยดาให้มารับทราบงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ได้จัดขึ้น ธงอีกผืนที่ปลายส่วนย่อจะเป็นธงขององค์กิวอ่องไต่เต่ ซึ่งการที่มีการยกเสาธงนั้นมีความเชื่อว่าเสาธงเปรียบเสมือนเสากระโดงเรือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินเจ ส่วนผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเปรียบเสมือนแม่น้ำอันบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านไปยังทุกพื้นที่
สำหรับในช่วงเวลาค่ำของคืนนี้ ก็จะมีการกระทำพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าไปในศาลเจ้า ณ แท่นบูชา ตามประเพณีโบราณ พร้อมทั้งจะมีการจุดไฟตะเกียงน้ำมันมะพร้าว วางตามแท่นบูชาของเทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นการเริ่มพิธีถือศีลกินผักที่สมบูรณ์ โดยประเพณีถือศีลกินเจจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ถึง17 ตุลาคมนี้

Shrine in Trang The ceremony to raise the pillow or the angel. To announce to the goddess Jada know the merit of the big tires. People dressed in white costumes for many ceremonies.
            At the shrine Amphoe Mueang, Trang Province, the shrine was made to raise the pillars of Tengo or raised the angels. To declare that the vegetarian tradition has begun. The tradition of vegetarianism has been inherited for more than 100 years, the ceremony to raise the pillars or angels. There are many gods. To participate in the ritual. (Bamboo pole) the tip is not broken. The height is not less than 36, meaning the meaning of 36 tales or 36 sky. The media is down to the human world of the sacred. The flag at the end of the flag is a small yellow banner to announce the monster monster, jimmy little to get the merit and to announce the fairy goddess to acknowledge the great merit that was held. Another flag at the end of the short section is the flag. It is believed that the flagship is the mast of the people who join the tradition of vegetarianism. Those who wear white clothing are like pure rivers flowing through every area.
             For the evening of the night. There will be a ceremony of summoning fire to the shrine in the shrine at the ancient temple. There will be a coconut oil lamp. Follow the altar of the gods. For the prosperity And it is the beginning of the ceremony to eat vegetables. Vegetarian vegetarianism will start from October 8th to October 17th.

トランの神社枕や天使を上げる式。女神ジェダに大きなタイヤのメリットを知らせるために。人々は多くの儀式のために白い衣装を身に着けた。
            神社でトラン地方のアンフォー・ムアン(Amphoe Mueang)は、天狗の柱を上げたり、天使を育てたりしました。菜食主義の伝統が始まったと宣言すること。菜食主義の伝統は、柱や天使を育てるための式典、100年以上にわたって受け継がれてきました。多くの神がいます。儀式に参加する。 (竹の棒)先端が壊れていない。高さは36以上で36テイル、36空の意味です。メディアは神聖な人間の世界に至るまであります。短いセクションの最後にある別のフラグがフラグです。フラッグシップは、菜食主義の伝統に加わる人々のマストであると信じられています。白い服を着る人は、すべての地域を流れる純粋な川のようなものです。
             夜の夜のために。古代寺院の神社にある神社に火を召喚する式があります。ココナッツオイルランプがあります。神の祭壇に従ってください。繁栄のために野菜を食べるのは式典の始まりです。ベジタリアンベジタリアニズムは10月8日から10月17日に始まります。
在董裡的神社舉起枕頭或天使的儀式。向女神Jada宣布了解大輪胎的優點。人們穿著白色服裝的許多儀式。
            在神社曼莊莊的神社提出浸會去登極或桅杆式升降機天使。宣稱素食傳統已經開始。已流傳了100多年的傳統素食,儀式,以提高桅杆去登極或天使。有許多神。參加儀式。 (竹竿)尖端沒破。高度不小於36,意思是36個故事或36個天空的含義。媒體歸結為神聖的人類世界。短節末尾的另一面旗幟是旗幟。人們認為,旗艦是加入素食主義傳統的人民的桅杆。穿白色衣服的人就像純淨的河流流經每個地區。
             對於傍晚。它是在聖壇上神社吉祥儀式的光,根據古老的傳統。將有一個椰子油燈。跟隨眾神的祭壇。為了繁榮這是吃蔬菜的開始。素食主義者將於10月8日至10月17日開始。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys