Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำไหลหลาก(ชมคลิป)

ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำไหลหลาก(ชมคลิป)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงแล้ว แต่ยังคงมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตรัง ยังปกคลุมด้วยเมฆฝน ทำให้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ

พันเอกพีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ส่งการให้ ร้อยเอกนิพล สุขศรีราช นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 7 นาย เดินทางเข้าพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้เสียด ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายธนะวัฒน์ หิรัณย์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม ลงพื้นที่ร่วมด้วย ทั้งนี้ที่จังหวัดตรัง ได้เกิดภาวะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณสะสมจำนวนมาก โดยน้ำได้หลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดลงสู่คลองห้วยยอดจำนวนมาก ก่อนไหลลงแม่น้ำตรัง เนื่องจากน้ำมีปริมาณมาก ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้น้ำได้ลดระดับจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ที่บริเวณริมคลองที่มีต้นยางพาราและต้นปาล์มน้ำมัน ถูกน้ำท่วมขัง หาดฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
สำหรับสถานการณ์น้ำไหลหลากในครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้าน ในหมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้เสียด ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 ครัวเรือน ทางหน่วยทหารได้ช่วยประชาชนในการกวาดล้างบ้านเรือนของประชาชน การออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก อย่างไรก็ตามขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงแล้ว แต่ยังคงมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตรัง ยังปกคลุมด้วยเมฆฝน ทำให้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ

Fourth Infantry Regiment, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit, Huay Yod District, Trang Province, with the headman And the staff of the administrative organization Pak Lom. Helping people who have suffered from flooding flooded houses. Now the water has dropped. But still have surveillance. Because in the area of ​​Trang. Also covered by rain clouds. The situation is not trustworthy.
        Colonel Peerapong Valparatit, commander of the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Praya Ratsadanupradit, Huay Yod District, Trang Province, sent Captain Nipon Suksrirad, The 4th Infantry Regiment, 15th Infantry Regiment, Praya Ratsadanupradit District, Huay Yod District, Trang Province, brought 7 officers to the area of ​​Mu 4, Ban Nong Chon Si, Tambon Pakkhom, Huay Yod District, Trang Province. Hiran Rak, headman of Moo 4, and staff of Tambon administrative organization Pak Lom. The area together. At Trang The rain has fallen continuously. The amount of accumulation. The water flows down from the mountain line into the Huaiyod Canal. Before flowing into the Trang River. Because the water is large. The flow of water to the houses of the people. Since last night In this morning, the water level has dropped to almost normal. But at the canal side with rubber trees and palm oil. Flooded Rainfall does not fall again, it will go into normal.
           For this situation, the villagers in the 4th Ban Ban Nong Por Si, Pakkhom District, Huay Yod District, Trang Province suffered 5 households in the military unit, helping the people to clear the houses of the people. To provide assistance to people who have suffered as a result of the Army's policy. However, the water has now dropped. But still have surveillance. Because in the area of ​​Trang. Also covered by rain clouds. The situation is not trustworthy.

第4歩兵連隊、第15歩兵連隊、プラヤ・ラサダンプラディト、トラン地方のフアイヨッド地区、首長と行政機関Pak Lomのスタッフ。洪水に苦しんでいる人々を助け、住宅が氾濫しました。今すぐ水が落ちました。しかし、まだ監視している。なぜなら、Trangの地域にいるからです。また、雨雲によって覆われています。状況は信頼できるものではありません。
        大隊、第4歩兵連隊、第15回歩兵キャンプ王子Ratsadanupraditの発明フワイヨート郡、トランは、軍事7の到着武4ノン好奇心群衆教区鋭い舌地区のダウンタウントラン氏タナバレーを導きました。 Hooan Rak、Moo 4の責任者、Tambon行政機関Pak Lomのスタッフ。一緒にエリア。トランで雨が続いている。蓄積量。水は山脈からHuaiyod運河に流れ落ちる。 Trang川に流入する前に。水は大きいので。人々の家への水の流れ。昨晩以来今朝は水位がほぼ正常に下がった。しかし、ゴムの木とヤシの油で運河の側で。洪水降雨は再び降らない、それは正常になります。
           陸軍の政策の結果として苦しんできた人々に支援を提供すること。しかし、水は今落ちました。しかし、まだ監視している。なぜなら、Trangの地域にいるからです。また、雨雲によって覆われています。状況は信頼できるものではありません。
減災中心營,第4步兵團,與村長一起全省的第15步兵營王子Ratsadanupradit發明的市中心區。和行政組織Pak Lom的工作人員。幫助遭受洪水災害的人們淹沒了房屋。現在水已經下降了。但仍然有監視。因為在董里地區。也被雨雲覆蓋。這種情況不值得信賴。
        營,第4步兵團,第15步兵營王子Ratsadanupradit發明淮安仁愛堂區莊省領導的軍事7的到來武4儂好奇的人群教區嘴尖區市中心莊塔納谷先生。 Moo 4的負責人Hiran Rak和Tambon行政組織Pak Lom的工作人員。該地區在一起。在董裡雨已不斷下降。積累量。水從山線流入懷奧德運河。在流入董里河之前。因為水很大。水流到人民的房子。從昨晚開始在今天早上,水位已降至幾乎正常水平。但在運河邊有橡膠樹和棕櫚油。被水淹沒降雨不會再次下降,它會恢復正常。
           為因軍隊政策而遭受苦難的人提供幫助。然而,水現在已經下降。但仍然有監視。因為在董里地區。也被雨雲覆蓋。這種情況不值得信賴。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys