Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » อาหารเจ ขาหมูชาโคล หนึ่งเดียวในเมืองตรัง(ชมคลิป)

อาหารเจ ขาหมูชาโคล หนึ่งเดียวในเมืองตรัง(ชมคลิป)

บรรยากาศการจำหน่ายอาหารเจก่อนเทศกาลถือศีลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดตรัง คึกคัก แม่ค้าได้ทำขาหมูชาโคลซึ่งมีแห่งเดียวของจังหวัดตรัง ได้รับกาตอบรับจากประชาชนทั้งทีกินเจหรือไม่กินเจจำนวนมาก

ที่ริมถนนสายตรัง-ห้วยห้วยยอด เขตเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีแผงอาหารขายของทอดซึ่งเป็นอาหารเจ ที่เปิดขายเฉพาะช่วงกินเจปีละ1 ครั้งเท่านั้น โดยแผงขายอาหารดังกล่าวมีนางกฤษณา มะลิแก้ว (เจ๊สาว) เป็นคนทำอาหารร่วมกับน้องน้องสาว ซึ่งนางกฤษณา มะลิแก้ว บอกว่าได้ทำอาหารเจประเภทของทอด ขายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผัก โดยที่ร้านขายอาหารจำหน่ายของทอด เช่นขาหมู 4 ลูก20บาท ปอเปี๊ยะ 5 ชิ้น20 บาท เต้าหู้ทอด ชิ้นละ 15 -20 บาท หอยจ้อชิ้นละ 20 บาท แฮกึ้น ชิ้นละ 20 บาท และขาหมูชาโคล ชิ้นละ 5 บาท
ทั้งนี้นางกฤษณา มะลิแก้ว บอกว่าขาหมูชาโคล นั้นทางร้านได้คิดค้นเป็นเจ้าแรกของจังหวัดตรัง อาหารเจที่ทำขายให้กับประชาชนนั้นมีส่วนผสมของแป้ง ผัก และอื่นๆ นำมาเป็นผสมกัน ได้รับการตอบจากรับประชาชนเป็นอย่างมากทั้งผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจและประชาชนโดยทั่วไป ถึงแม้ว่าจะขายก่อนเทศกาลถือศีลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผัก ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจหรือเทศกาลถือศีลกินผัก จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคมนี้

The food before the Vegetarian Festival, vegetarian vegetarian, or carnivorous vegetable festival in Trang Province, Khuk Khak, has made the pork legs of tea, which is the only province of Trang. It has been accepted by many people, vegetarian or vegetarian.
             On the Trang-Huai Huay Road Trang Amphoe Mueang Trang, Trang has a dish that sells fried food. Opened only during the vegetarian season. Only times The food stall is Mrs. Krisana Malitae (Chef Girl) is cooking with her sister, Mrs. Krisana Jasmine said that made jelly dish type of fried. Sales during vegetarian festivals, vegetarian or vegetarian festivals. The food store sells fried food such as pork leg 4 pieces 20 baht spring rolls 5 pieces 20 baht tofu 15 to 20 baht per piece 20 baht per piece 20 baht per piece and 5 pieces baht
           Mrs. Krisana Malikaew said that the pork legs of tea. The restaurant was invented as the first of the province. The jelly that is sold to the people is a mixture of starch, vegetables and other mixed together. The response from the people is very much both vegetarians and people in general. Although it is sold before the vegetarian festival vegetarian or vegetarian festival eat vegetables. The vegetarian festival vegetarian or vegetarian food festival. This will be from October 8-17.
食品やベジタリアンフェスティバルベジタリアンフェスティバルの売却前の雰囲気は、州は、州の一つであるエネルギッシュな女性チャコール豚肉を、作りました。それは多くの人々、菜食主義者または菜食主義者によって受け入れられています。
             Trang-Huai Huay RoadについてトランAmphoe Mueang Trang、Trangには揚げ物を販売する料理があります。菜食主義の季節にのみ開かれる。時間だけベジタリアン・フェスティバル、ベジタリアン・フェスティバル、またはベジタリアン・フェスティバルでの販売。そのような豚肉4人の子供20バーツロール5〜20バーツ油揚げ片15 -20バーツ殻バブルピース20バーツコールあたりグニョンピース20バーツと豚肉炭片5として揚げた食品を販売する屋台。バーツ
           Krisana Malikaew夫人は、紅茶の豚の足がそう言いました。レストランは、州の最初のものとして発明されました。人々に販売されているゼリーは、デンプン、野菜、その他が混在しています。人々からの反応は、菜食主義者と一般の人々の両方にとって非常に重要です。菜食主義のフェスティバルの前に販売されていますが、ベジタリアン・フェスティバルベジタリアンまたはベジタリアン・フード・フェスティバル。これは10月8-17日になります。

素食節前的食物,素食素食主義者,或在董裡府的Khuk Khak的肉食蔬菜節,製作了茶葉的豬腿,這是Trang唯一的省份。它已被許多人,素食者或素食者所接受。
             在Trang-Huai Huay Road莊市Trang Mueang Trang,Trang有一道菜,出售油炸食品。僅在素食季節開放。只有幾次食品攤位是Krisana Malitae夫人(Chef Girl)正在與她的姐姐一起做飯,Krisana Mrs. Jasmine夫人說做了果凍盤式的煎炸。素食節,素食節或素食節期間的銷售。食品售賣油炸食品如豬肉4兒童20銖輥5至20銖油炸豆腐片15 -20銖殼潺潺每個呼叫槿片20銖和豬肉木炭片5片20銖。銖
           Krisana Malikaew夫人說茶的腿腿。該餐廳被發明為該省的第一家。賣給人們的果凍是澱粉,蔬菜和其他混合在一起的混合物。人們的回應是素食者和一般人。雖然它是在素食節前素食或素食節吃蔬菜。素食節素食或素食節。這將是10月8日至17日。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys