Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » คุมเข้มท่าอากาศยานตรัง (ชมคลิป)

คุมเข้มท่าอากาศยานตรัง (ชมคลิป)

ท่าอากาศยานตรัง เพิ่มความเข้มของเจ้าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามใช้อารมณ์กับนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด

พันจ่าเอกเมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กล่าวถึงการควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลหลายๆแห่งของจังหวัดตรัง ทางท่าอากาศยานตรัง ได้รับคำสั่งจากกรมการท่าอากาศยาน ให้ใช้สโลแกนยิ้มแย้ม ยินดี สุขขีที่บ้านเรา โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกประเภทกับนักท่องเที่ยว แต่หากเป็นผู้ที่ประสงค์ร้ายให้ดำเนินการตามหน้าที่ทันที ในส่วนของท่าอากาศยานตรัง มีเจ่าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 46 คน โดยมีการจ้างอดีตทหารผ่านศึกและบริษัทรักษาความปลอดภัย มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีระเบียบวินัยในการทำงาน หากมีปัญหาด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีน จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ที่มาประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานตรัง เป็นคนสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ในการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้จังหวัดตรัง มีเที่ยวบินจาก 3 สายการบินที่ให้บริการวัน 6 เที่ยว ในช่วงโลซีซั่นที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง แต่ขณะนี้จังหวัดตรัง เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและขาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังจำนวนมาก ที่ผ่านมาจังหวัดตรัง ไม่เคยเกิดการณ์การทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดจึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี

Trang Airport Increase the intensity of staff to care for Thai and foreign tourists. To travel to Trang. It also insists security officials do not use emotions with tourists strictly.
           Director of Trang International Airport, Chonlong Wongsuwan. Discusses the control of Thai and foreign tourists. To travel to many of the land and sea attractions of Trang. Trang Airport Directed by the airport department. We use the slogan happy smile at home. The security guard avoids all types of violence against tourists. But if it is a malicious person to act immediately. In the section of Trang Airport. There are 46 security officers who employ former veterans and security companies. To do security. Because of discipline in work. If there are problems communicating with Chinese tourists. The police officers will travel. At the airport at Trang. Is a communicator for understanding To reduce the problem.
          Trang Province There are flights from 3 airlines serving 6 days during the low season. The tourists come down. But now Trang. Enter high season or season. It is expected that there will be many Thai and foreign tourists traveling to Trang. The past Trang. Never happen to hurt tourists, however, to make tourists to visit Trang continuously and increase every year.
トラン空港タイ人や外国人観光客を守るためにスタッフの力を強化する。トランに旅行する。また、警備当局は観光客に厳密に感情を使わないと主張している。
           トラン国際空港長Chonglong Wongsuwan。タイと外国の観光客のコントロールを話します。 Trangの陸上や海のアトラクションの多くに移動する。トラン空港空港部が指揮する。我々は自宅でスローガンの幸せな笑顔を使用します。警備員は、観光客に対するあらゆる種類の暴力を避ける。しかし、それがすぐに行動する悪意のある人ならば。トラン空港のセクション。元退役軍人や警備会社を雇っている警備員は46人いる。セキュリティを行う。仕事の訓練のために。中国人観光客とのコミュニケーションに問題がある場合。警察官は旅行するでしょう。 Trangの空港で。理解のためのコミュニケーターです問題を軽減する。
          トラン県ローシーズンの6日間は3つの航空会社からのフライトがあります。観光客が降りる。しかし、今トラン。ハイシーズンまたはシーズンを入力します。トランに旅行する多くのタイ人および外国人観光客がいることが予想されます。過去のトラン。しかし、観光客を傷つけず、観光客が毎年トラングを訪れるようにしてください。

董裡機場增加工作人員的力度,以照顧泰國和外國遊客。前往董裡。它還堅持要求安全官員嚴格控制遊客的情緒。
           Trang國際機場,Chonlong Wongsuwan主任。討論泰國和外國遊客的控制。前往董裡的許多陸地和海上景點。董裡機場由機場部門指揮。我們在家裡用口號開心的笑容。保安人員避免對遊客進行各種暴力。但如果是惡意的人立即採取行動。在Trang機場的部分。有46名安保人員聘用了前退伍軍人和安保公司。做安全。因為工作紀律。如果與中國遊客溝通有問題。警察將前往。在董裡機場。是理解的溝通者減少問題。
          董裡府在淡季期間,有3家航空公司提供6天的航班服務。遊客們來了。但現在是董。進入旺季或季節。預計將有許多泰國和外國遊客前往董裡。過去的董裡。然而,永遠不會傷害遊客,讓遊客不斷訪問董裡,每年增加。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys