Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ราคาผักเมืองตรัง ช่วงเทศกาลกินเจ(ชมคลิป)

ราคาผักเมืองตรัง ช่วงเทศกาลกินเจ(ชมคลิป)

ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีแนวโน้มการปรับราคาเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยการซื้อผักไปรับประทาน ประกอบกับใกล้ช่วงประเพณีถือศีลกินเจจะทำให้ผักมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผัก ที่จังหวัดตรังมีการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยศาลเจ้าหลายแห่งได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคัก ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจนั้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ประเพณีถือศีลกินเจนั้นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้จำนวนมากคือพืชผักที่นำมาปรุงอาหาร ที่ปราศจากเนื้อสัตว์
จากการสำรวจราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง พบว่าพืชผักหลายชนิดยังมีจำหน่ายในท้องตลาดสด และมีการปรับราคาขึ้นแล้ว ผักกวางตุ้งจากเดิมจำหน่ายกิโลกรัมละ 28 บาท ปรับเป็น 40 บาท ต่อกิโลกรัม ผักคะน้า จากเดิม กิโลกรัมละ 25 บาท ปรับเป็น 35 บาทต่อกิโลกรัม ผักชี จากเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท ปรับเป็น 150 บาทต่อกิโลกรัม บล็อกโคลี่ จากเดิมกิโลกรัมละ 70 บาท ปรับเป็น 90 บาทต่อกิโลกรัม แตงกวา จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท ปรับเป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม ฟักทอง จากเดิม 30 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ 40 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง บอกว่าราคาพืชผักจะมีการปรับราคาขึ้นอีก เนื่องจากใกล้ช่วงประเพณีถือศีลกินผักประชาชนให้ความสนใจร่วมประเพณีถือศีลกินผักจำนวนมากเป็นประจำทุกปี จึงทำให้มีความต้องการใช้ผักนำมาปรุงอาหารจำนวนมาก

Vegetable prices in the bazaar, Trang city, Trang have a tendency to increase prices. Continuous People are becoming healthier by buying vegetables. In addition to the traditional vegetarian vegetarian diet will increase prices.
             In the tradition of vegetarianism, vegetarianism or vegetarianism. In Trang Province, there is a great tradition of vegetarianism, like every year. Many shrines have been well prepared. The vegetarian tradition of vegetarianism will encourage tourism to come back to bustle again. The vegetarian tradition of vegetarianism is very important and necessary. Meat free
              The price of vegetables in the market of Trang. Many vegetables are also sold in the bazaar. And prices have risen. Cantaloupe from the sale of 28 baht per kilogram, 40 baht per kilogram of kale from the previous 25 baht per kilogram, 35 baht per kilogram of coriander from the previous 100 baht per kilo, 150 baht per kilogram. Baht adjusted to 90 baht per kilogram of cucumber from 20 baht per kilo to 30 baht per kilogram of pumpkin from 30 baht per kilogram, adjust 40 baht per kilogram. Trader Traders in the Trang Municipality Market The price of vegetables will be adjusted up. Due to the close of the tradition of eating vegetables, people pay close attention to the tradition of eating vegetables every year. Therefore, the demand for vegetables to cook a lot.
バザール、Trang市、Trangの野菜価格は価格を引き上げる傾向があります。継続的に人々は野菜を買うことでより健康になっています。伝統的な菜食主義的な菜食に加えて、価格が上昇します。
             菜食主義、菜食主義または菜食主義の伝統において。トラン地方では、毎年のように菜食主義の伝統があります。多くの神社がよく準備されています。菜食主義の菜食主義の伝統は、観光客が再び賑やかに戻ってくるよう促すでしょう。菜食主義の伝統は非常に重要で必要です。ミートフリー
              トランの市場における野菜の価格。多くの野菜もバザールで販売されています。そして価格は上昇した。チョイ分布からあたりキロ70からキロブロッコリーあたり150バーツ100バーツ微細キログラムから1kg当たり35バーツ、コリアンダーの25バーツ微細キログラムからキログラムケール当たり40バーツの28バーツ細かいキロ。バーツキロキロ当たり20バーツからカロリー1バーツあたりキロ30バーツから90バーツ/キログラムに調整した場合、キロ当たり40バーツを調整する。トレーダートラン市町村市場のトレーダー野菜の価格は調整されます。野菜を食べるという伝統が終わったため、人々は毎年野菜を食べる伝統に細心の注意を払っています。したがって、多くの野菜を調理するための需要。

在Trang市,Trang市場的蔬菜價格有增加價格的趨勢。不斷的人們通過購買蔬菜變得更健康。除了傳統的素食素食會增加價格。
             素食主義,素食主義或素食主義的傳統。在董裡府,每年都有素食主義的偉大傳統。許多神社已做好充分準備。素食主義的素食傳統將鼓勵旅遊業再次回歸喧囂。素食主義的素食傳統非常重要和必要。無肉
              Trang市場蔬菜價格。許多蔬菜也在集市上出售。價格上漲了。蔡從分配每公斤每公斤羽衣甘藍40銖從千克至每公斤35銖,芫荽25銖細從公斤每公斤花椰菜150銖從基洛70 100銖細的28銖細。商人Trang市市場的交易員蔬菜價格將上調。由於素食節素食節的密切關注,以許多年。因此,對蔬菜的需求做了很多。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys