Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(ชมคลิป)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(ชมคลิป)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นายสมพร ใช้บางยาง อดีตประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ร่วมกับนศ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ และจังหวัด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ และจังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน (ฟรี) จำนวน 2 วัน คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 (ชุดเล็ก) ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป , ตรวจวัดสายตา และทันต กรรม จำนวน 500 ราย และในวันนี้ (11 พ.ค.) คณะแพทย์ชุดใหญ่ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคอื่นๆ จำนวน 5,000 ราย ในพื้นที่อำเภอห้วยยอดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง จำนวน 25 คลินิก อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรม) , ตรวจรักษาอาการปวดเมื่อยทุกชนิดด้วยการแพทย์แผนตะวันออก , ตรวจรักษาอาการนิ้วล็อค เวชศาสตร ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) , ตรวจทางเดินอาหารและลำไส (งดน้ำ-อาหาร ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป) , ตรวจรักษาสุขภาพช่องหู และตรวจหามะเร็งโพรงกระดูกหลังจมูก , ตรวจหามะเร็งเต้านม , ตรวจพัฒนาการเด็กและโรคเด็กทั่วไป , ตรวจรักษาโรคทางดวงตา , ตรวจสุขภาพกระดูกและข้อ และตรวจหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งในวันตรวจรักษาทั้ง 2 วัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการจัดบูธบริการอาหารฟรี บริการตัดผมฟรี จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการPEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี โครงการฯ นี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีโอกาสได้รับการตรวจรักษาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีประชาชนมารับบริการ 5,500 คน
นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2529 ประเทศไทยต้องประสบกับพายุไต้ฝุ่นเกย์ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ประสบภัยมีความต้องการดูแลด้านสาธารณสุข การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ จึงได้รวบรวมแพทย์จากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ในพื้นที่ภาคใต้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 30ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้แค่เพียงให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิต รอยยิ้มในชุมชน เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เจ็บป่วย ไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ให้เข้าถึงการตรวจโรคจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯและจากหน่วยงาน / สถาบันต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยการรักษาไม่มีค่าใช้จ่าย

Provincial Electricity Authority (PEA) organized a mobile medical unit in 2018 to provide free public health services. To offer a charity to His Majesty the King. Brunei
          At Huay Yot School, Huay Yod District, Trang Province, Mr. Siripat Patthakul, Governor of Trang Province welcomed Mr. Somporn Bangyang, former Chairman of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee. Provincial Electricity Authority At the opening ceremony of the mobile medical unit The Provincial Electricity Authority (PEA) together with the National Defense College (Class 27), Sangsom Saiyokheitrakul, The Daily News, Department of Medical Services and Provincial People's Committee (PEA) 27 Light Foundation - Vihigitrakul, Daily News Newspaper, Department of Medicine and Trang Province. Mobile Medical Unit Project Two days of free public education is available on Thursday, May 10, 2018 (Small series) at Palian School. PATIENT PROVINCE PROVIDES MEDICAL SERVICES FOR GENERAL DISEASES, VISUAL VISITORS AND DENTAL PRACTICE. Providing services for the treatment of patients with common diseases and other diseases in 5,000 in Huaiyod district and nearby areas. There are 25 specialized medical services such as general medical treatment (medical treatment), Eastern Orthopedics, Food and water (no water - food from 24.00 onwards), health check ear canal Breast Cancer Screening, Child Development and Childhood Diagnosis, Eye Diseases, Bone and Joint Health Examination On the day of the 2-day check-up, the Provincial Electricity Authority provides a free food booth. Free haircuts Organized Blood Donation Unit in PEA Project Pay attention to all life blood donation 10 million CC This project is a social activity to help people. And a distress therapy. Health care for people in remote areas. To provide people in all areas with the opportunity to receive medical treatment by specialized doctors. There are 5,500 people
            Mr. Manut Chantrai Deputy Governor of Provincial Electricity Authority Discuss the history of the project. Since 1986, Thailand has experienced typhoons in the south. As a result, the public electricity users of the Provincial Electricity Authority Natural disasters and many casualties. Therefore, the need for public health care. The former Governor of Provincial Electricity Authority, Mr. Swathip Puankunwong, gathered the physicians of the 27th National Defense College students, Sangsuk Vihigitrakul, The Daily News, Department of Medical Services. The illness was affected by the typhoon in the southern hemisphere, and that was the beginning of the project. The Provincial Electricity Authority has not only provided electricity services, but also provided electricity for over 30 years. But also consider the quality of life. Smile in the community for a sustainable society and the environment forever. The mobile medical unit is intended to be dedicated to HM the King. Wow Brunt To help and improve the quality of life of people living in remote rural areas. To alleviate the suffering of the sick people. Can not go to hospital. Provides access to specialist medical examinations from leading hospitals in Bangkok and various medical institutions and institutions, as well as advanced medical equipment. By no cost treatment.

地方電力局(PEA)は、無料の公衆衛生サービスを提供するために、2018年に携帯医療部門を組織しました。王の陛下に慈善事業を提供する。ブルネイ
          州電気局携帯医療ユニットの開会式で教授防衛大学の授業27ライト財団と地方配電公社(PEA) - サイKeeさんの家族の新聞デイリーニュース医学部と省、一緒に学生と地方配電公社(PEA)、大学版。 27ライトファウンデーション - ヴィヒギットラクール、デイリーニュース新聞、医学部およびトラン県。モバイル医療ユニットプロジェクトPalian Schoolの2018年5月10日(木)には、2日間の無料の公立教育が利用できます。 Palian、トランは、診断と治療一般的な疾患を持つ患者のために、歯科および検眼数500と、今日(5月11日)、医療ボードを提供します。 Huaiyod地区および周辺地域で、5,000人の一般的な疾患および他の疾患を有する患者の治療のためのサービスを提供する。一般的な医療(医療)、東洋整形外科、食べ物と水(水なし - 24.00以降の食品)、健康チェック外耳道乳がんスクリーニング、児童発育と小児診断、眼疾患、骨と関節の健康検査2日間の検査の日に、州電気局は無料の食品ブースを提供します。無料のヘアカットPEAプロジェクトにおける組織献血ユニットすべての生命の献血に注意を払う1000万CCこのプロジェクトは、人々を助ける社会活動です。そして、苦痛の治療。遠隔地の人々の健康管理。専門医の診療を受ける機会をあらゆる分野の人々に提供すること。 5,500人がいる
            マニュ・チャントレー州電力省副知事プロジェクトの歴史について話し合う。 1986年以来、タイは南部で台風を経験している。その結果、地方電力公団の公共電力利用者自然災害と多くの死傷者。したがって、公衆衛生の必要性。旧EPAによるPEAあなたはSwasdisプイ私たちの家族は、国防大学の授業27ライト財団からの医学生を集めてきた - サイKeeさんの家族の新聞デイリーニュース医学部は、医療に参加しました。地方電気局は電気サービスを提供するだけでなく、30年以上も電気を提供してきました。しかし、生活の質も考慮する。持続可能な社会と環境のために地域社会で永遠に笑う。移動式医療ユニットは、王様専用のものです。うわーブラント遠隔の農村地域に住む人々の生活の質を向上させ、向上させる。病気の人々の苦しみを和らげるため。病院に行くことはできません。費用のかからない治療。

省電力局(PEA)於2018年組織了一家流動醫療單位,提供免費的公共衛生服務。為國王陛下提供慈善機會。土壤信託貸款跟踪。
          省電力局在移動醫療單位開幕式上與國防大學教授級27輕基金會省電力局(PEA) - 西記的家族報紙每日新聞醫學部和省,省電力局(PEA)與學生在一起,大學版。 27光基金會 - Vihigitrakul,醫學系和董裡省每日新聞報。移動醫療單位項目2018年5月10日星期四,在Palian學校舉辦了兩天的免費公共教育(小系列)。患者省為一般疾病,視覺訪問者和牙科實踐提供醫療服務。在淮陰地區及周邊地區為5000名常見病和其他疾病患者提供治療服務。有25個專業醫療服務,如一般醫療(醫療),東部骨科,食物和水(從24.00開始沒有水 - 食物),健康檢查耳道乳腺癌篩查,兒童發育和兒童診斷,眼疾,骨骼和關節健康檢查在為期2天的檢查當天,省電力局提供免費的食品攤位。免費理髮PEA項目組織的獻血單位關注所有生命獻血1000萬CC這個項目是一項幫助人們的社交活動。還有一種痛苦治療。為偏遠地區的人提供衛生保健。為所有地區的人提供接受專業醫生治療的機會。有5,500人
            省電力局副局長Manut Chantrai先生討論項目的歷史。自1986年以來,泰國南部遭遇颱風。結果,省電力局的公共電力用戶自然災害和許多人員傷亡。因此,需要公共衛生保健。 PEA由前EPA你Swasdis貝我們家已經從國防學院27級亮點基金會收集醫學生 - 西記的家族報紙每日新聞醫學部參加的醫療服務。南半球檯風影響了這種疾病,這是該項目的開始。省電力局不僅提供電力服務,還提供電力30多年。但也要考慮生活質量。永遠微笑在社區為可持續社會和環境。移動醫療單位旨在致力於國王陛下。 Mahavachiralongkorn下來的設備。土壤的信託貸款跟踪。幫助和改善生活在偏遠農村地區的人們的生活質量。減輕病人的痛苦。不能去醫院。提供來自曼谷及各醫療機構和機構的領先醫院的專科醫療檢查以及先進的醫療設備。通過免費治療。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

Comments are closed.

wholesale jerseys