Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งมอบเครื่อง EDC (ชมคลิป)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งมอบเครื่อง EDC (ชมคลิป)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ส่งมอบเครื่อง EDC แก่ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดตรัง เพื่อรองรับสิทธิการซื้อสินค้าจำเป็นแก่การครองชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200-300 บาท/คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อส่งมอบเครื่อง EDC แก่ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดตรัง จำนวน 68 ราย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และกระทรวงการคลัง โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการติดตั้งเครื่องEDC ให้แก่ร้านค้า เพื่อรองรับสิทธิการซื้อสินค้าจำเป็นแก่การครองชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200-300 บาท/คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดตรังมีเป้าหมายติดตั้งเครื่อง EDC ให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 231 ร้านค้า ในพื้นที่ 10 อำเภอ 87 ตำบล และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ในรอบแรกแล้ว จำนวน 192 ร้านค้า ยังเหลืออีก 39 ร้านค้า โดยกระจายตามสัดส่วนจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานคลังจังหวัดตรัง และธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตตรัง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติติดตั้งเครื่อง EDC ในรอบที่ 2 จำนวน 68 ร้านค้า ให้ร้านค้าที่ได้รับเครื่อง EDC ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างถูกต้อง และได้ชมการสาธิตและทดลองใช้เครื่อง EDC จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตตรัง ก่อนรับมอบเครื่องEDC กลับไปใช้งานได้จริงภายใน 1 วัน

Trang Commercial Office Deliver the EDC to the shops that apply for the Flagship State Flag Project to support the purchase of necessities for the welfare of 200-300 baht per month. the government
         At the meeting room of Trang Town Hall, Mr. Siripat Patthakul, governor of Trang Province. Presided over the opening ceremony of the conference to deliver the EDC machines to the shops that joined the flagship program, Flagfahan State, Trang province. The government has a policy to help low-income people through state benefits. And assigned to the Ministry of Commerce. The provincial commercial office in all provinces to supply the flagship store. And Finance Ministry by Krung Thai Bank PCL. Installation of EDC machine To the store To support the right to purchase goods necessary for the welfare of the holders of state welfare cards 200-300 per month per person for those registered under the development of state benefits. Trang Province aims to install EDC machines to 234 flagship stores in 10 districts of 87 districts and has installed EDC machines in the first round of 192 stores, the remaining 39 stores distributed by. Proportion of State Benefit Holders This meeting. It is a collaboration between the Trang Provincial Office of Commerce. Office of Trang Province And Krung Thai Bank. Trang Office To clarify the rules and conditions of the Flagship store, the authorized EDC stores in the second round of 68 stores to the shops receiving the EDC machines comply with the rules of the flagship store project. State correctly And see the demonstration and trial EDC machine from Krung Thai Bank. Trang Office Before the EDC Back to work within 1 day.

トラン商業オフィス月額200-300バーツの福祉のための必需品の購入を支援するために、フラッグシップ州旗プロジェクトを申請する店にEDCを提供する。政府
         トラン市役所のSiripat Patthakul(トラン県)知事。政府は、低所得層の人々が州の利益を得られるよう支援する政策を実施している。商務省に譲渡された。旗艦店を供給するためにすべての地方の州の商業オフィス。 Krung Thai Bank PCLによる財務省EDC装置の設置店舗へ州の福利厚生の発展の下で登録された人のために1人につき月200-300の州福祉カードの保有者の福祉のために必要な財を購入する権利を支援すること。トラン地区では、87地区の10地区にある234の旗艦店にEDC機器を設置し、残りの39店舗は192店舗の第1ラウンドにEDC機器を設置した。州の給付所持者の割合この会議。これは、Trang州商務省間の協力です。トラン県の事務所そしてクルンタイ銀行。トランオフィスフラッグシップストアの規則と条件を明確にするために、許可されたEDCは、EDCマシンを受け取った店舗への68店舗の第2ラウンドにフラッグシップストアプロジェクトのルールに従います。状態は正しくまた、クルン・タイ銀行のデモンストレーションと試行EDCマシンをご覧ください。トランオフィスEDC前1日以内に仕事に戻る。

Trang商業辦公室將EDC交給申請旗艦州旗項目的商店,以支持購買每月200-300泰銖的必需品。政府
         在董里市政廳的會議室裡,董裡省省長Siripat Patthakul先生。主持了會議開幕式,將EDC機器交付到加入旗艦計劃的商店 - 董裡府Flagfahan State。政府有一項政策,通過國家利益幫助低收入人群。並分配給商務部。各省省商務辦公室供應旗艦店。財政部由Krung Thai Bank PCL。 EDC機器的安裝去商店為支持國家福利發展所註冊的人每月每人200-300人的國家福利卡持有人的福利所需的購買物品的權利。董裡省計劃將EDC機器安裝到87個地區的10個區的234家旗艦店,並在第一輪的192家商店中安裝了EDC機器,其餘39家商店由其分銷。國家受益人比例這次會議。這是董裡省商務辦公室之間的合作。董裡府辦公室和Krung泰國銀行。 Trang辦公室為了闡明旗艦店的規則和條件,授權的EDC在第二輪68家商店中向商店接收EDC機器的商店遵守旗艦店項目的規則。正確地說請參閱Krung Thai Bank的演示和試用EDC機器。 Trang辦公室在EDC之前在1天內返回工作。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

Comments are closed.

wholesale jerseys