Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทหารเกณฑ์ผลัด 1 ตรัง(ชมลิป)

ทหารเกณฑ์ผลัด 1 ตรัง(ชมลิป)

บรรดาผู้ปกครองในจังหวัดตรัง ต่างมารอส่งบุตรหลาน ที่เข้าไปเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ซึ่งการส่งทหาร 3 เหล่าทัพในวันนี้ของจังหวัดตรัง มียอดทั้งสิ้น588 คน

ที่สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานสัสดีจังหวัดตรัง ใช้เป็นสถานที่ส่งทหาร เข้าเป็นทหารกองประจำการในผลัดที่ 1 ประจำปี 2561สำหรับจังหวัดตรัง มีการส่งตัวทหารใน 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก จำนวน 442 นาย ทหารเรือ จำนวน 71 นาย ทหารอากาศ จำนวน 75 นาย ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยพ่อ แม่ และญาติ ของทหารที่มาส่งตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละครอบครัวมีความรู้สึกแตกต่างกันไป บางครอบครัวก็ดีใจที่บุตรหลานมีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดิน ในการเป็นทหารรับใช้ชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ในขณะที่บางครอบครัว ก็แสดงความเสียใจที่บุตรหลานต้องไปอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับทหาร ก่อนขึ้นรถเดินทางไปประจำแต่ละหน่วยที่ตัวสังกัดอยู่ สำหรับทหารที่ไม่มารายงานตัวในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบถึงสาเหตุ หากออกนอกพื้นที่แล้วจะนำรายชื่อไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกหมายจับต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของการส่งตัวทหารในผลัดที่ 2 นั้นจะทำการส่งตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

The parents in Trang Come forward, send your children. The first round of military intervention, which sent troops in today's 3 provinces of Trang. There are 588 people.
              At Thung Khwan Stadium, Amphoe Mueang, Trang, Trang Recruiting Office Used as a military delivery facility. The first military service in the year 2018 for Trang. There were 442 soldiers in the army, 71 officers in the air, and 75 officers in the air. The atmosphere was full of parents and relatives of soldiers who came in large numbers. Each family has different feelings. Some families are happy that their children have the opportunity to replace the land. In the military service. Pride to the family very much. While some families I express my gratitude to the children have to go far. But still full of pride in serving the nation. The officer gave the allowance to the military. Before going to the car each unit is a unit. For those who do not report today. The staff will investigate the cause. If you leave the area, then the list goes to the police. To sign up for a warrant https://ed...gra-generika/. In addition, the delivery of troops in the second relay will be delivered on November 1.

トランの両親さあ、あなたの子供たちを送ってください。 Trangの今日の3つの州で軍隊を送った軍事介入の第1ラウンド。 588人がいます。
              Thung Khwan Stadium、Amphoe Mueang、Trang、Trang Recruiting Officeにて軍の配達施設として使用されます。 Trangのための2018年の最初の軍事サービス。軍隊には442人の兵士、空中には71人の職員、空中には75人の職員がいました。大勢の兵士の親や親戚が大勢いました。それぞれの家族は異なる感情を持っています。家族の中には、子どもたちが土地を置き換える機会を得ていることがうれしいです。兵役中。家族を大いに誇りに思う。一部の家族私は子供たちが遠くに行かなければならないことに感謝の意を表します。しかし、依然として国家に奉仕するという誇りに満ちています。役員は軍に手当を差し伸べた。車に行く前に、各ユニットはユニットです。今日は報告しない人のために。スタッフが原因を調査します。あなたがその地域を離れると、リストは警察に送られます。令状を申し込む。さらに、第2リレーの兵士の配達は11月1日に行われる予定です。

在董裡的父母挺身而出,送你的孩子。第一輪軍事干預,在今天的3個省份出兵部隊。有588人。
              Trang Trang招聘辦公室,Amphoe Mueang Thung Khwan體育場用作軍事交付工具。 2018年為Trang提供的第一支軍隊。軍隊中有442名士兵,空中有71名軍官,空中有75名軍官,氣氛中充滿了大量進來的士兵的父母和親屬。每個家庭都有不同的感受。有些家庭很高興他們的孩子有機會更換土地。在兵役中。非常感謝家人。雖然有些家庭我表示感謝孩子們必須走得很遠。但仍然以服務國家為榮。這名軍官向軍方發放了津貼。在去汽車之前,每個單位都是一個單位。對於今天沒有報導的人。工作人員將調查原因。如果你離開這個地區,那麼這份名單會發給警方。註冊手令。此外,第二次接力的部隊交付將於11月1日交付。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

Comments are closed.

wholesale jerseys