Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง » ตรังจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

ตรังจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

ตรังจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 18.30 น.(วันที่ 2 เมษายน 2561 ) ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมืองตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ตลอดมา รัฐบาลมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการผดุงรักษา สร้างสรรค์พัฒนา และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงพร้อมใจกันน้อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระมิ่งขวัญร่มเกล้า ของปวงชนชาวไทยตลอดไป สำหรับในปีนี้ จังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 โดยใช้ชื่องานว่า “งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นอุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทย และส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ควรหวงแหนรักษาไว้ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านการแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีที่บรรพบุรุษได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ อนุรักษ์และสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน อีกทั้งมีการประกวดมโนราห์ การแสดงหนังตะลุง ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ประชาชนจำนวนมาก

Trang Province organizes the Thai Heritage Conservation Day in the year 2018 to commemorate HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Grandmother
            At 6.30 pm (April 2, 2561) at the monument of Phraya Ratsadanupradit. Amphoe Mueang Trang, Mr. Siripat Pattanakul, Governor of Trang Province As the president of the congratulation flower. And sign a salute The Royal Thai Conservation Day of 2018 to commemorate HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. On April 2 every year. This is the birth of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Grandmother The Cabinet has passed a resolution on February 26, 1985, scheduled for April 2 every year. Thai Heritage Day HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Grandmother He has contributed to the arts and culture and conservation of cultural heritage as a whole. The government is grateful for its graciousness and recognizes the importance of sustainability. Creative Development And inherit the cultural heritage of the nation. I am happy to say goodbye. Mimmy Romklao The people of Thailand forever. For this year Trang Province organizes the Thai Heritage Conservation Day on April 2-6, 2018 with the title " "Thai Heritage Conservation Week"
            The objective is to commemorate HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. Grandmother As a patron of the Thai heritage conservation. To promote and maintain the activities related to the arts and culture of the country. And to enhance the understanding of local people, the value of the heritage of the arts and culture should be treasured. To encourage the public to appreciate the importance of the arts and culture of the nation in the field of performing arts. The music that our ancestors have endeavored to create. Conservation and succession to the present. There is a Manohra Contest. Shadow play It has attracted a lot of people.
トラン県では、2018年にタイの遺産保存日が開催され、マハ・チャクリー・シリントーンの王女を記念して開催されます。おばあちゃん
            Phraya Ratsadanupraditの記念碑で6.30 pm(4月2日、2561)。アムフォー・ムアン・トラン、スリラン・パタナクル、トラン地方知事お祝いの花の大統領として。そして挨拶に署名するマハ・チャクリー・シリントーンの王女を記念する2018年のロイヤル・タイ・コンセッサーデイ毎年4月2日。これは、マハ・チャクリ・シリントーンの誕生です。おばあちゃん内閣は1985年2月26日に、毎年4月2日に予定されている決議案を可決した。タイ遺産の日HRHプリンセス・マハ・チャクリー・シリントーンおばあちゃん彼は芸術と文化、そして文化遺産全体の保全に貢献してきました。政府は優雅さに感謝し、持続可能性の重要性を認識しています。創造的な開発国の文化遺産を引き継ぐ。私はさようならを言うことをうれしく思います。ミミー・ロムラオタイの人々は永遠に。今年はトゥン州では、2018年4月2日〜6日にタイの遺産保存日を開催し、 "タイ遺産保護週間"
            その目的は、マハ・チャクリー・シリントーンの王女を記念することです。おばあちゃんタイの遺産保護の守護者として。国の芸術や文化に関連する活動を促進し、維持する。また、地元の人々の理解を深めるためには、芸術文化の遺産の価値を大切にしなければなりません。国民が舞台芸術の分野で国家の芸術と文化の重要性を認識するよう促す。私たちの祖先が創造しようと努力してきた音楽。現在の保全と継承。マノーラコンテストがあります。影の遊びそれは多くの人々を引き付けています。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.