Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง, ข่าวหน้าแรก » สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเตรียมความพร้อมให้ชุมชน/หมู่บ้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1


ที่โรงเรียนบ้านบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเตรียมความพร้อมให้ชุมชน/หมู่บ้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1 สืบเนื่องจากในหลายพื้นที่ของจังหวัดตรังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากระดับความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การที่ชุมชน/หมู่บ้านขาดความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชน หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ โดยชุมชน หมู่บ้านคิดเอง ทำเอง และใช้ทรัพยากรของชุมชน หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย โดยคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน (กม.) สามารถที่จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในระดับชุมชน หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 1 นี้ ได้กำหนดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.กันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 114 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ทักษะ และแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติและจะได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในชุมชน หมู่บ้านของตนเองต่อไป

Trang Preventive and Relief Office Organize community based disaster management activities to prepare the community. 1st Disaster Prevention and Mitigation
             At Ban Bang Mak School, Bang Mak District, Kantang District, Trang, Mr. Chatchawan Chayayabutr, Deputy Governor of Trang Province. Preside over the opening ceremony of community-based disaster management activities. The first is the prevention and mitigation of disaster because in many areas of Trang is a disaster area. And the catastrophes that have arisen have caused great suffering and loss to both the lives and the property of the people, because of the severity of the disaster. Community / village lack of ready-made disaster management system. Lack of skills, expertise and tools that are essential to disaster management. The project is aimed at the community. Villages in risk areas are ready for community disaster management. The village is systematically organized by the village community, self-made and used by the community. The village effectively. The community is the main organization in the management of the disaster. Community committees (km) can effectively prevent and reduce losses. The project is located in Moo 1 and Mu 6, Tambon Bang Kak, Kantang, which is a risk area. flood There will be 114 trainees who will receive knowledge, skills and approaches to disaster management and will be applied or adapted to be effective and effective in the community. Their own village

トラン予防・救済事務所地域社会を準備するためのコミュニティベースの災害管理活動を組織する。第1回防災と緩和
             トランバンコク区バンマクスクール、カンチャン区、トラン、チャチャワンチャヤヤブトール、トラン県副知事。地域社会に根ざした災害管理活動のオープニングセレモニーを主宰。最初は、Trangの多くの地域で災害地域であるため、災害の防止と緩和です。発生した大災害は、災害の重大さのために、人々の生活と財産に大きな苦しみと喪失をもたらしました。既成の災害管理システムのコミュニティ/村の不足。災害管理に不可欠なスキル、専門知識、ツールの欠如。プロジェクトは地域社会を対象としています。危険地域の村落は、コミュニティの災害管理の準備が整っています。この村は、村のコミュニティによって組織的に組織され、自営業であり、コミュニティによって使用されています。効果的に村。コミュニティは災害管理の主な組織です。コミュニティ委員会(km)は効果的に損失を防止し、削減することができます。このプロジェクトは、リスク領域であるカンボン(カンタン)のタンボン・バン・カック(Moo 1 and Mu 6)に位置しています。洪水114名の研修生が災害管理の知識、スキル、アプローチを受け取り、コミュニティに効果的かつ効果的に適用または適応される。自分の村

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง, ข่าวหน้าแรก

Comments are closed.