Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์
» ข่าวหน้าหนึ่ง » การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง(ชมคลิป)

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง(ชมคลิป)

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัดเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการซื้อขายยางพาราจากเกษตรกรและรับสิทธิ์ ราคาประมูลเหมือนตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทย


ที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัดเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา นายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2526 และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 จัดตั้งโดยสหกรณ์การเกษตร จำนวน 5 สหกรณ์ ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ มีการพัฒนาเติบโตตามแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะยาว ชุมนุมสหกรณ์ มีสมาชิก จำนวน 72 สหกรณ์ มีทุนดำเนินงานกว่า 247 ล้านบาท ให้บริการสมาชิก 4 กิจกรรม ปริมาณธุรกิจทั้งสิ้นเกือบ1,800 ล้านบาท หนึ่งในกิจกรรมหลักของชุมนุมสหกรณ์ คือการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกซึ่งสร้างมูลค่าในปีที่ผ่านมา ประมาณ 22 ล้านบาท ทำให้การบางแห่งประเทศไทยมองเห็นถึงศักยภาพของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ที่สามารถยกระดับจากการเป็นจุดรวบรวมผลผลิตยางพารา ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ซึ่งตลาดเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดตรัง จำกัด เป็นตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา แห่งที่สอง จากเป้าหมาย 6 ตลาดเครือข่าย จึงเกิดขึ้นในภายใต้ความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดตรัง จำกัด ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก และสมัครเป็นเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา มีการให้บริการ ซื้อ ขายยาง ภายใต้กฎและระเบียบที่ตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่งจะได้รับสิทธิ์และราคาที่ประมูล เสมือนเป็นการขายที่ตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทย การเป็นตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา จะลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง ที่คอยกดราคายางพาราให้ต่ำลงเอาเปรียบเกษตรกรชาวสวนยางพารา

The rubber of Thailand, Trang Province, the network of cooperatives in Trang. Co., Ltd. is a marketing network of rubber plantation in Songkhla province to provide rubber trading services from farmers and get the rights. The auction price like the rubber market of Thailand.
          Mr. Chatchawal Chayabutr, Deputy Governor of Trang Province Preside over the opening ceremony. Open market cooperative network Trang Province. Rubber Market of Songkhla Province, Mr. Somyot Namkaew, Director of Tire of Thailand, Trang said that the cooperative of Trang Province was established on July 7, 1983 and was registered on December 26, 1983. Established by cooperative. 5 cooperative agricultural cooperatives current cooperative The cooperative development has grown in accordance with the plan of cooperative development. The cooperative has 72 members. The cooperative has a working capital of more than 247 million baht. It serves 4 members. The total amount of business is nearly 1,800 million baht. One of the main activities of the cooperative. It is a collection of rubber from the members, which was worth about 22 million in the past year, making some of Thailand see the potential of the cooperative. It can be raised from the rubber plantation. The network market of the rubber market in Songkhla, which is the market of the cooperative network Trang Province is the second largest market of rubber trees in Songkhla from the target market. It occurs under the cooperation of the Trang Agricultural Cooperative Limited, Rubber Market of Songkhla Province and the Rubber of Thailand, Trang Province. To the farmers or farmers. The collection of rubber from the members. The Rubber Market of Songkhla Province is provided under the rules and regulations set by the Central Rubber Exchange of Thailand. It is sold at the central rubber market of Thailand. The rubber market in Songkhla will reduce the problem of middlemen. Rubber farmers to lower prices to exploit rubber farmers.

タイのゴム、トラン地方、トランの協同組合ネットワーク。有限会社は農家からのゴム取引サービスを提供し、権利を取得するため、ソンクラー州のゴム農園のマーケティングネットワークです。オークション価格はタイのゴム市場のようです。
          トランチャ州副総裁チャチャワールチャヤブトール氏オープニングセレモニーを主宰。オープンマーケット協力ネットワークTrang Province。 (株)は、ソンクラーMr.Somyod水ガラス、州のタイヤのディレクターに中央ゴム市場のマーケティングネットワークである、(株)協同組合トラン(株)は、2526年7月7日に設立され、協同組合が主催し、2526年12月26日に登録されたと述べました。 5農協協同組合現在の協同組合協同開発は協同開発計画に従って進んでおり、協同組合は72人のメンバーを有し、協同組合は2億4700万バーツ以上の運転資本を有し、4人の会員を雇用している。それはゴムプランテーションから育てることができます。 Trang Provinceの協同ネットワーク市場であるSongkhlaのゴム市場のネットワーク市場は、目標市場からSongkhlaで第2位のゴム木市場です。それは、トラン農業協同組合、ソンクラーラのラバーマーケットとトラン県のタイのゴムの協力のもとに行われます。農家や農家に。メンバーからのゴムのコレクション。ソンクラー州のゴム市場は、タイの中央ゴム取引所が定めた規則と規則の下で提供され、入札価格と入札価格の対象となります。タイの中央ゴム市場で販売されています。ソンクラーのゴム市場は、仲介者の問題を軽減するでしょう。ゴム農家はゴム農家を搾取するために価格を引き下げる。

泰国的橡胶,董里省的合作社网络在董里。有限公司是宋卡省橡胶种植园的营销网络,为农民提供橡胶交易服务并获得权利。拍卖价格像泰国的橡胶市场。
          董里省副省长Chatchawal Chayabutr先生主持开幕式。开放市场合作网络董里省。有限公司是一家网络宋卡Mr.Somyod水玻璃,全省轮胎市场总监中心橡胶市场,据说合作庄有限公司成立于2526年7月7,并登记了2526 12月26日,由合作组织。 5个合作农业合作社目前的合作这是来自会员的橡胶集合,去年价值约2200万,使得泰国的一些人看到了合作社的潜力。它可以从橡胶种植园提出。宋卡橡胶市场的网络市场是合作网络董里省的市场,是目标市场中宋卡橡胶树的第二大市场。这是在董里农业合作社有限公司,宋卡省橡胶市场和泰国橡胶董里省的合作下进行的。给农民或农民。从成员的橡胶收集。宋卡府的橡胶市场是根据泰国中央橡胶交易所制定的规则和条例提供的,这些规则和条例将有资格竞投和投标价格。它在泰国的中央橡胶市场上销售。宋卡橡胶市场将减少中间商的问题。橡胶农民要降低价格来剥削橡胶农民。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.