Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง » น้ำท่วมตรัง (ชมคลิป)

น้ำท่วมตรัง (ชมคลิป)

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง ยังคงไม่คลี่คลาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ตำบลลำภูราซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนับร้อยหลังคาเรือน


นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำเภอห้วยยอด นายชนะ ด้วนราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านบางคีม ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื่องจากประชาชนกว่า100 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วม ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตรถึง 1 เมตร บริเวณที่ลุ่ม โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราได้นำเต็นท์มากางบริเวณริมถนน เพื่อให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ชั่วคราว พร้อมทั้งจัดอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ นายชนะ ด้วนราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน จะทำให้เกิดน้ำท่วมทุกครั้ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้จัดงบประมาณโดยการวางท่อตัดผ่านถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อทำการระบายน้ำที่ท่วมขัง ก็สามารถระบายน้ำได้ในระหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถระบายน้ำได้หมดจึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกตั้งแต่เมื่อคืน แต่ปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ก็ยังไม่สามารถระบายได้ ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อน


Flood situation in Trang area Still does not solve The public has suffered a lot. Especially in Lam Phu Phra, which is flooded area is repeatedly. The people have suffered hundreds of homes.
           Mr. Wasan Thanomsom, Deputy Governor of Trang Province, along with Mr. Somkiat Duangmanee, Huay Yod District Attorney, Mr. Winan Ram, President of Lam Phu Sub-district Administrative Organization And staff Moo 4 Ban Bang Khom, Tambon Lam Phu, Amphoe Huai Yot, Trang Province, since more than 100 people were flooded, about 50 centimeters to 1 meter high. The Lam Phra Sub-district Administrative Organization has brought the tent to the street. For people to live temporarily. And to provide food to the people who have suffered, Mr. Chanchana Lam, Chairman of the Lam Phu Sub-district Administration Organization. And management It said that the area is flooded with repetitive floods. When consecutive heavy rain. Will cause flood every time. The Lamphu Sub-district Administration Organization The budget was laid by cutting the pipe through the road to the other side. To drain the flood. Can be drained in one. It can not drain water, so it causes flooding. People have suffered so much. Although the rain has stopped since last night. The amount of water that is accumulated can not be drained. People continue to suffer. The Lamphu Sub-district Administration Organization It has helped the public to help those in distress.

トラン地域の洪水状況まだ解決しない一般大衆は苦しんでいる。特にLam Phu Phraでは、浸水地域が繰り返し発生している。人々は何百もの家に苦しんだ。
           ラム・プー副地区管轄組織のウィン・ラム・ラム氏は、トラン地方の副総裁であるワサン・タノムソム氏と、スタッフMoo 4 Ban Bang Khom、Tambon Lam Phu、Amphoe Huai Yot、Trang Province、100人以上の人々が約50センチメートルから1メートルの高さに浸水して以来。ラムプラ地方行政機関がテントを通りに持ち込んだ。一時的に住む人々のために。そして、苦しんだ人々に食糧を提供するために、チャン・チャナ・ラム(Lam Phu Sub-district Administration Organization)会長。そして管理その地域には繰り返し洪水があふれていると言われています。連続した大雨時。毎回洪水の原因になります。ランプー準地区管理組織道路を通って反対側にパイプを切断することによって予算が敷かれました。洪水を排水する。 1つで排水することができます。水を排水できないので、洪水の原因となります。人々はそんなに苦しんだ。昨夜から雨が降ってきた。蓄積された水の量は排出できません。人々は苦しみ続ける。ランプー準地区管理組織国民が苦しんでいる人々を助けるのを助けました。

Trang地区的洪水情况仍然没有解决公众遭受了很多。特别是在淹没地区是屡次的Lam Phu Phra。人民遭受了数百的家园。
           Trang省副省长Wasan Thanomsom先生,Huay Yod地区检察官Somkiat Duangmanee先生,Lam Phu街道管理组织总裁Winan Ram先生和工作人员Moo 4 Ban Bang Khom,Tambon Lam Phu,Trang省的Huai Yot,100多人被水淹,大约50厘米到1米高。 Lam Phra街道管理组织把帐篷带到街上。人们暂时居住。向林富县街道管理组织主席林查纳林先生提供食物。和管理它说,该地区充斥着重复的洪水。连续下大雨时。每次都会造成洪水。南浦街道管理组织预算是通过把管道穿过另一边的道路来铺设的。消除洪水。可以在一个排水。它不能排水,所以会引起水浸。人们遭受了如此多的痛苦。尽管昨天晚上雨已经停止了。累积的水量不能排出。人们继续受苦。南浦街道管理组织帮助市民帮助遇难者。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.