Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง » ทุ่่มงบ 49 ล้าน เนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติ์

ทุ่่มงบ 49 ล้าน เนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติ์

จังหวัดตรัง ทุ่มงบประมาณกว่า 49 ล้านบาท เนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติและประตูสู่อันดามัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้น


จังหวัดตรังได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้างอันดามันเกตเวย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างในเฟสที่ 3ซึ่งเป็นสวนเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเฟสที่ 3 นี้ได้ใช้งบประมาณกว่า 49 ล้านบาท ในการเนรมิตปติมากรรมระบบ 3 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จประพาสที่จังหวัดตรัง และพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางผ่านไม่มาได้แวะชมความสวยงาม รวมไปถึงสวนสมุนไพร รูปปั้นปติมากรรมต่างๆที่นำมาประดับตกแต่งอย่างสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง กล่าวว่า อันดามันเกตเวย์ ตั้งอยู่บนเขาพับผ้า เส้นทางตรัง-พัทลุง โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมความสวยงามของอันดามันเกตเวย์ได้ทั้ง 3 เฟส ซึ่งอันดามันเกตเวย์ถือเป็นประตูสู่ฝั่งอันดามัน หากประชาชนเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเข้าสู่จังหวัดตรังซึ่งอยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ก็จะผ่านอันดามันเกตเวย์ ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามตระการตาอย่างมาก ทั้งนี้การเนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติและประตูสู่อันดามัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้น

Trang province has invested more than 49 million baht to create a garden and the door to the Andaman. To express the loyalty and promote the bustle more.
           Trang province has spent a lot of money on the construction of Andaman Gateway. Construction is under construction phase. 3, which is the Royal Garden of Her Majesty King Bhumibol Adulyadej Bromnabophit in Phase 3, has spent more than 49 million baht to implement the 3D system of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. His Majesty King Bhumibol Adulyadej Bambinetibbop when he went to Trang. And the royal work. To the people who have not come across the beauty. Including herbal garden. Various sculptures are beautifully decorated. Thai people and foreigners
         According to Mr. Kwang, the director of the Trang Highway, said that the Andaman Gateway Located on his back. Trang - Phatthalung People and tourists can visit the beauty of the Andaman Gateway in three phases, which Andaman Gateway is the gateway to the Andaman Sea. If people come from Phatthalung. South East Coast Going to Trang, which is in the south west. It will pass through Andaman Gateway. The scenery is very spectacular. The creation of the Royal Garden and the gateway to Andaman. To express the loyalty and promote the bustle more.
49百万ロイヤルパークへのバーツとアンダマン海へのゲートウェイのトラン予算。忠誠を表明し、より多くの喧騒を促進する。
           県はアンダマンゲートウェイの構築に多くを投資しています。建設は建設段階にある。フェーズ3で王米国カミンズ海軍プミポン国王ロイヤルナットBophit光栄音楽の祭典である3は、王オンラインサービスの光学医学3Dを作成するには、49百万バーツの予算を持っています。ナット・キングブミボル・アドゥンヤデートロイヤル海軍Bophitはかつて地域を訪問しました。そして王室の仕事。美しさに遭わない人に。ハーブの庭を含む。様々な彫刻が美しく装飾されています。タイ人と外国人
         氏は、血液麻疹バンドディレクタートラン高速道路を募集アンダマンゲートウェイが言いました。彼の背中にある。トラン - ファタリン人々と観光客は、Andaman Gatewayの美しさをAndaman Gatewayの入り口となる3つのフェーズで見ることができます。人々がファタタルン出身なら。サウスイーストコースト南西にあるトランに行く。 Andaman Gatewayを通過します。景色はとても壮大です。ロイヤルガーデンの創設とアンダマンへの入り口。忠誠を表明し、より多くの喧騒を促進する。

49萬泰銖帝都和網關安達曼海莊預算。表達忠誠,促進更多的喧囂。
           董裡省花了很多錢建設安達門戶。建設正在建設階段。 3,這是在第3階段榮幸國王美國康明斯海軍國王普密蓬·阿杜德皇家納特Bophit音樂的慶祝活動有49萬銖預算創造的國王在線服務光學醫學3D。納特普密蓬國王的皇家海軍Bophit曾去過的省份。而皇室的工作。給那些沒有遇到過美麗的人。藥草園納加雕像雕塑帶來細膩。泰國人和外國人
         先生招募血液麻疹帶主任莊省公路說安達曼網關。位於他的背上。董裡 - 博他崙人和遊客可以分三個階段參觀安達曼通道的美景,安達曼通道是通往安達曼海的門戶。如果人們來自博泰倫。南東海岸去西南的Trang。它將通過安達曼網關。這裡的景色非常美麗。皇家花園的創建和通往安達曼的門戶。表達忠誠,促進更多的喧囂。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.