Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง » ธนาคารหมู่บ้านล่ม พิษเศรษฐกิจตกต่ำ(ชมคลิป)

ธนาคารหมู่บ้านล่ม พิษเศรษฐกิจตกต่ำ(ชมคลิป)

พิษเศรษฐกิจตกต่ำ ราคายางพาราและราคาพืชผลทางการเกษตรร่วง ชาวสวนยางหันมาพึ่ง เสี่ยงโชคจากหวยหุ้น และอบายมุขช่วยพยุงฐานะการเงิน หลังกู้เงินธนาคารหมู่บ้านไม่มีเงินผ่อนชำระคืนล่มระนาว เดือดร้อนหนักต่อผู้กู้รายใหม่กู้ยืมไม่ได้ เจ้าหนี้ไม่สามารถหาเงินผ่อนได้ ต้องร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ย


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2บ้านทุ่งจันทร์หอม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง นายเจริญพงศ์ มาชู ปลัดอำเภอทำหน้าที่ดูแลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานธนาคารหมู่บ้าน หลังจากชาวบ้านร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมว่า มีลูกหนี้ที่ขอกู้เงินไปจากธนาคารหมู่บ้านแล้วไม่มาชำระตามข้อตกลง ทำให้ลูกหนี้รายใหม่ไม่สามารถขอกู้เงินได้และจะขอถอนยอดเงินที่ฝากคืนทั้งหมด
ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เพื่อพูดคุยประนีประนอมกัน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องว่ากันด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ต้องการให้ผู้ที่เป็นลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากธนาคารหมู่บ้านให้นำเงินมาผ่อนชำระ ซึ่งลูกหนี้หลายรายก็ยินยอมที่จะผ่อนให้ แต่ลูกหนี้รายใดไม่ผ่อนชำระมีความคิดเห็นว่าให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับการปรองดองนั้นเรียกมาคุยนับ 10 ครั้ง แต่ไม่ให้ความร่วมมือหลังจากผ่อนไป 2-3 เดือน ก็ไม่มาผ่อนเหมือนเดิม ดังนั้นในที่ประชุมเสนอว่า ผู้ที่ค้างชำระ 4 เดือนขึ้นไปจะนำรายชื่อทำการฟ้องร้องคดี ภายใน 10 โมงเช้า ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 แต่ถ้าลูกหนี้คนใดไม่ต้องการโดนฟ้องร้องดำเนินคดีให้นำเงินมาชำระก่อนเวลาดังกล่าว


นายเจริญพงศ์ มาชู ปลัดอำเภอเมืองตรัง ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาสมาชิกของผู้กู้เงินในธนาคารหมู่บ้านทุ่งจันทร์หอม หมู่ที่ 2 นั้น ปัญหาหลักที่ไม่สามารถส่งเงินได้ก็คือ ผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน ความรับผิดชอบเป็นหลัก และผลพวงมาจากเศรษฐกิจ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ราคายางพาราตกต่ำ พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ก็ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา และอาจจะเกิดจากคณะกรรมการบริหารงานบกพร่องการให้กู้ไม่เป็นไปตามกฎกติกา เป็นไปตามข้อบังคับของสมาชิกที่เคยทำเป็นกฎกติกาเอาไว้แล้วไม่ปฏิบัติ คิดว่า 3 หลักนี้เป็นตัวแปรให้เกิดปัญหาสั่นคลอนในการบริหารจัดการ
นอกจากนั้นนายเจริญพงศ์ ยังกล่าวว่าปัญหาที่ชาวบ้านไม่สามารถนำเงินมาคืนธนาคารหมู่บ้าน หลังจากที่ได้กู้ไปแล้ว คือ ชาวบ้านติดหวยหุ้น ซึ่งสำหรับอบายมุขก็เป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งหวยรัฐบาลเดือนหนึ่งจะมี 2 ครั้ง แต่ถ้าหุ้น วันหนึ่งมี 4รอบ โอกาสแพ้มีเยอะ ซึ่งอาจจะนำเงินส่วนนี้ไว้เพื่อนำไปชำระธนาคาร แต่ขอเอาเงินส่วนนี้ไปเล่นก่อนเพื่อต่อทุนเพื่อหวังว่าจะได้เพิ่มมา สรุปว่าไปแพ้เสียเงินจำนวนนี้จึงไม่สามารถนำเงินไปผ่อนชำระได้ ผลได้ให้ธนาคารแห่งนี้ หลายสถาบันการเงินในช่วงนี้ มีปัญหาการคืนหนี้ของชาวบ้าน โดยเฉพาะหวยหุ้นเป็นอบายมุขที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก บางบ้านเป็นหนี้ถึงกับล่มจมครอบครัวแตกแยก

Economic depression Rubber prices and prices of agricultural crops fall. Rubber farmers turn to rely. Gambling luck And a lucrative financial support. After borrowing money, the village bank has no money to pay back. Suffering hard for new borrowers can not. Creditors can not find installments. Must call on the center of justice to mediate.
                At 2:00 pm on July 5, 2560, at the City Hall, Thung Chan Hom, Ban Pho, Muang District, Trang. With over 50 farmers, village heads, village headmen and villagers, the meeting was held to discuss the operation of the village bank. After the villagers complained to the Center that justified. There are debtors who apply for a loan from a village bank and do not settle the agreement. The new debtor can not apply for a loan and will ask for a full refund.
                This meeting to discuss compromise. But if you do not agree, then it must be legal. For those who are debtors who borrow money from the village bank to bring money to install. Many debtors are willing to pay. However, any debtor does not pay the debt, there is the opinion that the litigation. For reconciliation, call to talk 10 times, but do not cooperate after 2-3 months to repay the same. So, at the meeting, proposed that. Those who are overdue for 4 months or more will be listed on the lawsuit by 10 am on July 6, 2060. But if any debtor does not want litigation, the money should be paid ahead of time.
                Mr. Charoenpong Maechueng, Muang District, Trang He is responsible for the center of Dharmmang district, Muang district, said that for issues that cause problems for members of the borrower in the village bank Thung Chan Hom Moo 2, the main problem that can not send money is. Borrowers lack financial discipline Primary responsibility And the consequences come from the economy. This economy is not good. Rubber prices fall. Agricultural crops slump It causes problems to follow. And may be caused by a defect management committee, the lender does not meet the rules. This is in accordance with the regulations of the members who have made the rules and regulations do not think that these three variables are the problem of shaky management.
In addition, Mr. Charoenpong. Also said that the problem that villagers can not bring money back to the village bank. After the borrower was a villager caught in stock. For the vagabond is a variable that the government lottery will have two times a month, but if one day shares four rounds, the chances of losing are many. This may be used to pay for the bank. But take this money to play before the capital to hope to be added. To conclude that lost this money can not be used to pay. The result is this bank. Many financial institutions in this period. The problem of debt repayment of the villagers. Especially the stock lottery is a tragedy that is very troublesome to the villagers. Some homes are owed to broken families.
有毒恐慌ゴムや作物の損失。農家はに向けます在庫から宝くじ運万力や財務体質の安定化を助けます村の銀行のローンの返済、お金ダウンライン。新規融資のために苦しんで重い借り手ではありません。債権者は、割賦を見つけることができませんあなたは交渉にフェアを開催する必要があります。
                14.00時間で。2560年7月5日には、会場武2バーントゥンさんChanhom。フォー。、ムアントラン氏フォンマチュピチュの廷吏の義務Damrongthamセンター、ムアントラン。地区村長や村人と一緒に50以上の人は、村の銀行を議論する会議に出席しました。住民が裁判所に訴えた後、不公平と判示しました。村への銀行から融資を持っているし、合意されたとして払っていない借り手。お金を借りることができず、すべての夜堆積資金を引き出すために、新たな債務者を確認します。
                会議では妥協を議論することでした。ていない場合でも、それはそれ、法律で合意しなければなりません。これは、債務者が分割払いで村のお金を銀行からお金を借りることが必要です。それはそれらを支払うことに同意する多くの債務者。債務者は、その訴訟どんな意見を支払っていません。彼は、10のカウントの和解交渉のために呼ばれますが、2〜3ヶ月の期間が同じではありません後にリラックスするために協力しませんでした。そのため、会議はと提案しました誰が2560年7月6日の朝の10時間以内にご訴訟のリストを持って来るために4ヶ月を負ったが、債務者が前に、このような時に支払ったお金のために訴えられるしたくない場合。
                氏フォントランマチュピチュの廷吏。センターDamrongtham ムアン・トラン主な問題はお金されていない、村の牧草地Chanhom武2、銀行に借り手の問題を引き起こす可能性があります問題について語っ監督しています。借り手は財政規律の欠如します主な任務そして、経済の余波景気の悪さラバー価格低迷農業衰退これは、問題が続く原因。そして、ルールに従わない欠陥管理貸し手によって引き起こされることがあります。すでにルールを作ったメンバーの規定によると、これは3番目の変数の問題、不安定な経営であることを従っていません。
また、氏ポンまた、村人が戻って銀行の村からお金を置くことができないと述べました。回復後は、その後、村人たちは宝くじをつかまえました。それは1日2回までで、政府一ヶ月変形であるが、株価は4周りの多くの機会を失っているために悪徳。これは、銀行を返済するため、この資金の一部とすることができます。しかし、の前増資に選手にこれを任せることを楽しみにして来ています。すなわち、このお金を失うことになるだろう、あなたはそれらを支払うためにお金を入れることはできません。これは、銀行をもたらしましたこの期間中、多くの金融機関村人の債務問題。アーカイブは、同様に地元の人々のために迷惑を作る悪徳です。一部は貧しい家族に負っ。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.