Articles

Articles
Articles
Articles
Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าหนึ่ง » วิกฤตแรงงาน พรก.บีบอุตสาหกรรมตรัง(ชมคลิป)

วิกฤตแรงงาน พรก.บีบอุตสาหกรรมตรัง(ชมคลิป)

จาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ไปแล้วนั้น ซึ่งการบังคับใช้ไปแล้วนั้นทำให้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตรังลดลงทันที 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม


นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าวถึง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สาระสำคัญของ พ.ร.ก. ฉบับนี้มีบทกำหนดโทษ(ที่สูง) อาทิ ผู้ใดรับต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน ปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคน ต่างด้าวที่จ้าง 1 คน ผู้ใดให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ปรับไม่เกิน 400,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1คน คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งบทกำหนดโทษนั้นเป็นบทลงโทษที่หนักสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งทางรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเถื่อน
ทั้งนี้หลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น ส่งผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดตรัง คือกำลังการผลิตลดลงทันที30 เปอร์ซ็นต์ เนื่องจากผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต รวมไปถึงภาคการเกษตร ทางผู้ประกอบการเข้าใจว่ารัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว แต่ไม่เห็นด้วยกับมาตรตรา ที่ไม่ให้นายจ้างเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว เพราะว่าก่อนที่จะมีการจ้างงานนายจ้างต้องออกเงินให้แรงงานต่างด้าวก่อน คนละประมาณ 1หมื่น 8 พันบาท ถึง 2 หมื่นบาท เมื่อแรงงานต่างด้าว ทำงานจึงจะหักเงินที่ออกให้แรงงานต่างด้าวก่อนที่จะเข้ามาทำงาน เมื่อ พ.ร.ก.ได้กำหนดเอาไว้หากนายจ้างเก็บเงินที่ออกให้แรงงานต่างด้าวไปก่อนกลับคืนก็จะมีความผิด จะทำให้นายจ้างประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก หากขาดแคลนแรงงาน ต้องประสบปัญหาด้านการผลิตสินค้า จึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวน พ.ร.ก.บางมาตรตราที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ อย่างไรตามสถานการณ์ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานจำนวนมาก หากผ็ประกอบการขาดแคลนแรงงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิต และรวมไปถึงการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

From the Acts, the administration of the work of aliens, 2560 that the government announced the use of it. Enforcement has already reduced capacity in the industrial sector in Trang province by 30 percent, due to the shortage of workers in the industrial sector.
            Mr. Adisorn Tanjunchuan, Chairman of the Federation of Industries of Trang Province, discusses the Administration of the Alien Work Act, BE 2560 (1973). Any foreign workers who do not allow aliens to do or receive aliens who do not have a work permit or to get a foreigner who has no work permit to work with them to adjust 400,000-800,000 baht per alien who hired one person. The aliens do not work exactly as specified in the license, to a fine not exceeding 400,000 baht per person one alien alien not authorized to work. Or work that prohibits aliens imprisonment not exceeding 5 years or a fine of 2,000-100,000 baht, or both. The penalties are heavy penalties for entrepreneurs. The government wants to solve the problem of illegal alien labor.
          After the announcement. Administration of Alien Work in the year 2560 has affected the industrial sector of Trang Province. The capacity is reduced immediately by 30 per cent, due to the shortage of workers in the manufacturing sector. Including agriculture. Entrepreneurs understand that the government wants to address the problem of migrant workers. But do not agree with the gauge. The employer does not charge foreign workers. Because before the employment, employers have to pay money to foreign workers before about one thousand eight thousand to twenty thousand baht when the foreign workers. Workers will deduct money issued to foreign workers before coming to work when the Acts have determined that if the employer collects the money issued to the foreign worker before returning, it is guilty. Will cause employers to suffer heavy losses. The factory needs a lot of labor. If labor shortage Must face the problem of production. So would like to have a government review. Some of the metrics that affect the entrepreneur. How does the current situation in the industry demand many workers? If the labor shortage. Inevitably affect the production. And also to export products to foreign countries as well.

Written by

Filed under: ข่าวหน้าหนึ่ง

Comments are closed.