Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการกักกันตัว (Local Quarantine)

มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการกักกันตัว (Local Quarantine)

จังหวัดตรัง มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการกักกันตัว (Local Quarantine) เพื่อนำไปแสดงว่าผ่านการกักบริเวณและไม่พบเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 แต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่พบเชื้อมาแล้ว41 วัน

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการกักกันตัว (Local Quarantine) กรณีที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อครบกำหนดระยะเวลา ในส่วนของพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคดังกล่าว โดยให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเข้ารับการประกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) โรงแรมธรรมรินทร์ธนา มาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 140 ราย โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานที่กักกันตัว บัดนี้ บุคคลที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ถูกกักกันตัวได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบระยะเวลา 14 วัน ตามที่กำหนดแล้ว ซึ่งผลการตรวจสุขภาพไม่พบอาการของโรคแต่อย่างใด และจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้(19 พ.ค.63) จำนวน 22 ราย รวมทั้งจะมีบุคคลที่กักกันตัวครบตามระยะเวลาที่กำหนดในพรุ่งนี้ (20 พฤษภาคม 2563) อีกจำนวน 42 ราย

Trang Province gave a certificate to the quarantine (Local Quarantine) to show that it has been quarantined and did not find any viral coronary 2019 in any way and has not been infected for 41 days.

         At Thumrin Thana Hotel, Muang District, Trang Province, Mr. Lueachai Charoensap, Governor of Trang Province Along with Mrs. Eujit Charoensap, Prime Minister of the Red Cross of Trang And Mr. Paiboon Omak, Deputy Governor of Trang Province Deliver a certificate to the local quarantine in case of complying with the order of the communicable disease control officer. In the area of ​​Trang Province Implemented according to the said disease control measures With people traveling from provinces that are at risk to get bail to observe (Local Quarantine) Thumrin Thana Hotel Since the date of May 4, 2020, a total of 140 cases have been under the supervision of the communicable disease control officer and the staff at the detention facility. Now, the person receiving the order from the communicable disease control official has been detained. Follow the order of the communicable disease control officer until the 14 day period has elapsed Which the health examination results did not show any symptoms And will return to the domicile today (19 May 63), 22 persons, including 42 persons detained by the deadline (20 May 2020) tomorrow.

トラン県は検疫(ローカル検疫)に証明書を発行し、検疫されており、ウイルス性冠状動脈性2019をまったく検出せず、41日間感染していないことを示します。

         トラン県ムアン郡タムリンタナホテルにて、トラン県知事ルアチャイチャロンサップ氏トラン赤十字の首相、エウジットチャロエンサップ夫人そしてトラン省副知事のパイブーン・オマック氏伝染病対策担当官の命令に応じる場合は、地方検疫所に証明書を交付する。トラン県のエリア上記疾病対策により実施保釈の対象となる危険性のある州から旅行する人々と(ローカル検疫)Thumrin Thana Hotel 2020年5月4日以降、延べ140件が伝染病対策担当官と留置施設職員の監督下にあり、現在、伝染病対策担当官からの命令を受けた者が拘留されている。 14日が経過するまで、伝染病対策担当官の指示に従ってください健康診断の結果、症状が出なかったものそして本日(63年5月19日)に本国に戻ります。22人は明日締切(2020年5月20日)までに42人を拘束しました。

董裡府向隔離區(Local Quarantine)頒發了證明書,以證明其已被隔離,並且以任何方式均未發現2019年的任何病毒性冠狀動脈並且已經被感染41天。

         在董裡府孟縣圖林他那酒店,董裡府省長盧亞凱·沙倫薩普先生董里紅十字會總理Eujit Charoensap夫人董裡府副省長Paiboon Omak先生如果符合傳染病控制官員的命令,請向當地隔離區出具證明。在董里地區根據上述疾病控制措施實施與來自有風險的省份旅行的人們有可能需要保釋以觀察(當地檢疫)Thumrin Thana Hotel自2020年5月4日起,共有140例病例受到傳染病控制官和拘留所工作人員的監督,現在,從傳染病控制官收到命令的人已被拘留。遵循傳染病控制官的命令,直到14天為止健康檢查結果沒有任何症狀並將於今天(63年5月19日)返回住所,共有22人,其中42人在明天的最後期限(2020年5月20日)之前被拘留。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys