Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กงสุลใหญ่จีน มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสารถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กระทบโควิด-19 ตรัง

กงสุลใหญ่จีน มอบหน้ากากอนามัย ข้าวสารถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กระทบโควิด-19 ตรัง

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ส่งหน้ากากอนามัย ข้าวสารและถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดตรังไม่มีโควิด มา 39 วันแล้ว

ที่มูลนิธิกุศลสถานตรัง บ๊วนเต็กเซี่ยงตึ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยข้าวสารและถุงยังชีพ จากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้ นายชาญชัย สารสินพิทักษ์ ประธานมูลนิธิกุศลสถานตรัง บ๊วนเต็กเซี่ยงตึ้ง กล่าวว่า มูลนิธิกุศลสถานตรังแห่งนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นมาร่วม 60 ปีแล้ว ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้หาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข และช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม มูลนิธิมีหน่วยงานบรรเทาและกู้ภัยพร้อมพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งนี้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ได้ส่งกำลังใจมายังประชาชนในจังหวัดตรังพร้อมได้ส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค จำนวน 1,000 ชิ้น และทางมูลนิธิกุศลสถานตรังพร้อมด้วยคณะกรรมการขอมอบข้าวสารและถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้จังหวัดตรังไม่มีโควิด มา 39 วันแล้ว นั่นก็เกิดจากทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันทำงาน เข้าใจวิธีการทำงาน ทุกคนทำเพื่อพี่น้องชาวตรัง สิ่งที่เราได้เหน็ดเหนื่อยร่วมกันมา สิ่งที่ทำขึ้นมาก็เพื่อคนตรังที่มีสุขภาพปราศจากโควิด และจังหวัดตรังทั้งจังหวัดในวันนี้ไม่มีคนที่ติดเชื้อโควิดในชุมชนแม้แต่ชุมชนเดียว และขอขอบคุณทางกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลสถาน ที่ได้ร่วมกันทำงานโดยการเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

Consul General of the People's Republic of China in Songkhla Province Send a mask Rice and sustenance bags In order to help those who have suffered from the situation. Kovid 19 Trang province has not been Kovid for 39 days
           At Kusathanathan Foundation Bo Tek Xiang Tung Trang District, Trang Province Mr. Lueachai Charoensap Governor of Trang Province Presided over the ceremony of the donation of rice masks and relief bags From the Consul General of the People's Republic of China in Songkhla Province In order to help those who have suffered from the Covid 19 situation. Mr. Chanchai Sarasinpitak Chairman of Kusathanathan Foundation Bueng Tek Xiang Tung said that the Trang Charity Foundation Was founded for 60 years, a non-profit organization With the aim of alleviating suffering, nourishing and helping the poor The foundation has a 24-hour relief and rescue unit with staff, and the Consul General of the People's Republic of China in Songkhla Sent encouragement to the people in Trang, along with the delivery of 1,000 protective masks and the Charity Satan Foundation, along with the committee to give 400 sets of rice and survival bags to help those who have suffered from the situation of cattle disease 19
           Mr Luchai Charoensap, the governor of Trang province, said that Trang province has not been videotaped for 39 days. That's because everyone has worked together to help. Understand how it works Everyone does it for Trang people. The things that we have exhausted together All that was done was for the people of Trang who were healthy without cattle. And Trang province. Today, there are not even people who are infected with Covid in one community And thank you to the Consul General And staff at the Kusanathan Foundation That work together through sacrifice Not hoping for any rewards

ソンクラー県中華人民共和国総領事館マスクを送る米と栄養バッグ状況に苦しんでいる人々を助けるために。コビド19トラン省は39日間コビッドではありませんでした
           クサタナサン財団でBo Tek Xiang Tungトラン県トラン県ルアチャイチャランサップ氏トラン県知事仮面と救援袋の寄贈式を主宰ソンクラー県中華人民共和国総領事よりCovid 19の状況に苦しんでいる人たちを助けるために。Chanchai Sarasinpitak氏クサタナサン財団会長Bueng Tek Xiang Tung氏は、Trang Charity Foundation 60年間設立された非営利団体苦しみを和らげ、栄養を与え、貧しい人々を助けることを目的として財団にはスタッフがいる24時間の救援救急隊とソンクラーにある中華人民共和国総領事館があります。トランの人々に励ましを送り、1,000枚の防護マスクとチャリティーサタン基金を届け、委員会とともに、牛病の状況に苦しんでいる人たちを助けるために400セットの米とサバイバルバッグを贈る19
           トラン県知事のLuchai Charoensap氏は、トラン州は39日間録画されていなかったと述べました、それは皆が協力して協力したからです。仕組みを理解するトランの人のためにみんながやります。私たちが一緒に使い果たしたもの行われたすべては牛なしで健康であったトランの人々のためでした。そしてトラン州。今日、1つのコミュニティでは牛に感染している人々さえいないそして総領事に感謝しますそして、クサナサン財団のスタッフ犠牲を通して一緒に働く報酬を期待していない

中華人民共和國宋卡府總領事發送面具大米和食品袋為了幫助那些遭受苦難的人,董維省Kovid 19 Trang省已經39天沒有來過Kovid了
           在Kusathanathan基金會博德祥東董裡府董裡Lueachai Charoensap先生董裡府知事主持捐贈口罩和救災袋捐贈儀式中華人民共和國駐宋卡府總領事為了幫助遭受Covid 19局勢折磨的人。Chanchai Sarasinpitak先生Kusathanathan基金會主席Bueng Tek向東說,董裡慈善基金會成立60年,是一個非營利組織為了減輕苦難,滋養和幫助窮人該基金會設有一個24小時救援人員小組,並在宋卡設有中華人民共和國總領事向董里人民發出鼓勵,並提供了1,000枚防護口罩和慈善撒旦基金會,並隨委員會提供了400套大米和救生袋,以幫助那些遭受牛病困擾的人19
           董裡省省長Luchai Charoensap先生說,董裡省已有39天沒有錄像了,這是因為每個人都在共同幫助。了解其運作方式每個人都為董里人做。我們一起窮盡的東西所做的一切只是為了讓Trang的人們健康,他們沒有牛。還有董裡省,今天,一個社區甚至沒有人感染牛並感謝總領事和Kusathanathan基金會的工作人員通過犧牲共同努力不希望有任何回報

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys