Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กองพันทหารราบที่ 4 ตรัง กับโครงการ Army Delivery ช่วยชาวบ้าน

กองพันทหารราบที่ 4 ตรัง กับโครงการ Army Delivery ช่วยชาวบ้าน

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดรถจักรยานยนต์ Army Delivery ขนส่งและแจกจ่ายเครื่องบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความลำบากในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4

ที่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 สั่งการให้ ร.อ.นิพล สุขศรีราช นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ,ร.ท.สุเทพ แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ขี่รถจักยานยนต์ Army Delivery ขนส่งและแจกจ่ายเครื่องบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความลำบากในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4

ทั้งนี้ทาง Army Delivery ได้นำข้าวสารและไข่ไก่ ไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด โดยทางกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่ง ในการซื้อข่าวสารและไข่ไก่ นำไปมอบให้กับประชาชน ซึ่ง Army Delivery เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่เดินทางมารับสิ่งของช่วยเหลือได้ลำบาก จึงต้องนำสิ่งของไปส่งให้ถึงบ้าน

4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huay Yot District, Trang Province, organized an army delivery motorcycle for transportation and distribution of foodstuffs. To help the poor and the elderly Which has difficulty living in an epidemic situation of Covidious Infection - 19 according to the policy of the Army and the 4th Army.

            At the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province. . Niphon Suksirat, Civil Affairs Officer, Suthep Kaew Pure Head of Civil Affairs Operations Unit Along with the Civil Affairs operation kit Ride motorcycles, army delivery, transport and distribute foodstuffs To help the poor and the elderly Which has difficulty living in an epidemic situation of Covidious Infection - 19 according to the policy of the Army and the 4th Army.

             In this regard, Army Delivery brought rice and chicken eggs. To give to the elderly and the needy in Lam Phu Ra Sub-district, Huay Yod District, by the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment has allocated a part of the budget In buying news and eggs Which is delivered to the people. Army Delivery is in accordance with the policy of the Army and the 4th Army in helping the people affected by Covid-19, especially the elderly and the poor. That is difficult to come to receive help items Therefore have to deliver the item home

第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート郡プラヤラッサダーナプラディットキャンプは、食料の輸送と流通のために軍用の自動二輪車を組織しました。貧しい人々や高齢者を助けるために陸軍と第4軍の政策によると、CoVid-19ウイルスの流行状況での生活は困難です。

            第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、プラヤラッタダーナプラディットキャンプ、トラン県フアイヨット地区、トラン大佐Chalermphon Theophopak、第4歩兵大隊の指揮官、第15歩兵連隊が大尉に指示。 。Niphon Suksirat、Suthep Kaew Pure民事担当官民事オペレーションユニット長民事操作キットとともにオートバイに乗る、軍隊に配達する、食料品を輸送する、配布する貧しい人々や高齢者を助けるために陸軍と第4軍の政策によると、CoVid-19ウイルスの流行状況での生活は困難です。

             この点で、陸軍配達は米と鶏の卵をもたらしました。第4歩兵大隊までに、フアイヨード県ラムプーラ郡の高齢者と貧困者に与えるために、第15歩兵連隊は予算の一部を割り当てましたニュースや卵を買うことで軍への配達は、Covid-19の影響を受ける人々、特に高齢者と貧困層を支援するために、陸軍と第4軍の方針に従っています。ヘルプアイテムを受け取るのが難しいしたがって、アイテムを自宅に配達する必要があります

董裡省懷耶特縣Phraya Ratsadanupradit營地的第4步兵營,第15步兵團組織了一輛用於運送和分發食品的陸軍運送摩托車。幫助窮人和老人根據陸軍和第4軍的政策,很難在流行性傳染病中生存-19。

            在董裡省懷約縣Phraya Ratsadanupradit營的第4步兵營第15步兵營,第15步兵團第4步兵營指揮官Chalermphon Theophopak上校,指示上尉。素貼Kaew Pure民政官員Niphon Suksirat民政業務股股長連同民政業務工具包騎摩托車,軍隊運送,運輸和分發食品幫助窮人和老人根據陸軍和第4軍的政策,很難在流行性傳染病中生存-19。

             但是,陸軍運送了米和雞蛋。為了給第4步兵營的Huay Yod區林富拉分區的老年人和有需要的人,第15步兵團分配了一部分預算在購買新聞和雞蛋時陸軍交付是根據陸軍和第4軍的政策來幫助受Covid-19影響的人們,特別是老年人和窮人。很難獲得幫助項目因此必須將物品運送回家

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys