Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » จัดหางานตรัง คุมเข้มแรงงานต่างด้าน โควิด 19

จัดหางานตรัง คุมเข้มแรงงานต่างด้าน โควิด 19

จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง วางมาตรการคุมเข้มการนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน เพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน โดยมาการตรวจวัดไข้ ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และนั่งห่างกัน 2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด -19

ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ตามที่จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตรัง เพื่อขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา โดยเปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงาน ต้องนำแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่มาต่อใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเกินระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ใบอนุญาต จะทำงานต่อได้อีก 2 ปี กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีโทษตามความหนักเบาของความผิด ตั้งแต่ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในจังหวัดตรัง มีมากกว่า 3 พันคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้จะสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ ในขณะนี้ นายจ้างหรือผ็ประกอบการได้นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2 พันคน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ทางจัดหางานจังหวัดตรัง ได้ประสานนายจ้างและผู้ประกอบการ ให้นำแรงงานมาตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัด และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดคัดกรองแรงงานที่จะเข้ามาทำการขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาต ต้องใช้เจลล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดไข้ อย่างเข้มงวดและต้องนั่งห่างกันระยะ 2 เมตร อย่างไรก็ตามหากนายจ้างและผู้ประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จ สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจักหางานจังหวัดตรัง หรือ สายด่วน ผู้ใช้แรงงาน 1546

Employment Trang Province Together with the agency responsible for registration of foreign workers in Trang Put in place measures to control the registration of foreign workers To renew a work permit By coming to check for fever Everyone must wear a surgical mask. And sitting 2 meters apart to prevent spreading The Covid-19 virus
          At Trang Skill Development Center According to Trang Established the One Stop Service, Trang Province, in order to register for a work permit for migrant workers from Myanmar, Laos, and Cambodia, with the center opening from December 16, 2019 to March 31, 2020. For employers who use foreign workers to work Must bring existing foreign workers to work permit to legally If foreign migrant workers are not registered for more than the time limit Anyhow, the license Will continue to work for another 2 years in case the employer violates or fails to comply Labor Protection Act 2541, punishable by the severity of the offense since imprisonment not exceeding 6 months or a fine not exceeding one hundred thousand baht Or both

           Mr. Wasin Khunchit, employment recruitment in Trang, said that there are more than 3 thousand foreign laborers working in Trang, mostly from Myanmar, Laos and Cambodia. The registration will expire on March 31, 2020, now, employers or entrepreneurs have registered more than 2 thousand foreign workers and is expected to be completed by the time Define However, the Trang Provincial Employment Office Has coordinated employers and entrepreneurs To bring the labor to the date and time specified To reduce congestion And to prevent the spread of the virus, Covid-19, the authorities have set up screening points for migrant workers to register for licenses. Must use hand sanitizer Wear a mask And check the fever Strict and must sit 2 meters apart. However, if employers and entrepreneurs who have not completed registration of foreign workers For more information, please contact the Trang Job Search Office or the Labor Helpline Hotline 1546.

雇用トラン省トランで外​​国人労働者の登録を担当する機関と一緒に外国人労働者の登録を管理するための措置を講じる労働許可証を更新するには発熱チェックに来て誰もがサージカルマスクを着用する必要があります。そして広がりを防ぐために2メートル離れて座ってCovid-19ウイルス
          トランスキル開発センターにてトランによればミャンマー、ラオス、カンボジアからの移民労働者のための労働許可証を登録するために、トラン省にワンストップサービスを設立し、センターを2019年12月16日から2020年3月31日まで開設しました。外国人労働者を雇用する雇用主向け既存の外国人労働者を合法的に労働許可証に連れて来なければならない外国人移民労働者が制限時間を超えて登録されていない場合とにかく、ライセンス雇用主が違反したり、違反した場合に備えて、さらに2年間働き続けます。労働保護法2541、6か月以下の懲役または10万バーツ以下の罰金以降の犯罪の厳しさにより罰せられるまたは両方

           トランでの就職斡旋であるワシン・クンチット氏は、トランには主にミャンマー、ラオス、カンボジアからの労働者が3千人以上いると述べた。 2020年3月31日現在、雇用主または起業家は2000人以上の外国人労働者を登録しており、その時期までに完了すると予想されています。定義するただし、トラン州雇用局雇用主と起業家を調整しました労働を指定された日時にするには混雑を減らすためにウイルスの蔓延を防ぐために、Covid-19当局は、移民労働者が免許に登録するためのスクリーニングポイントを設定しました。手の消毒剤を使用する必要がありますマスクを着用そして、熱をチェックします厳格で2メートル離して設置する必要があります。ただし、外国人労働者の登録を完了していない雇用主や起業家は詳細については、トラン求人検索オフィスまたは労働ヘルプラインホットライン1546にお問い合わせください。

董里省就业与负责外国人登记的机构在董里采取措施控制外籍劳工的登记续签工作许可证来检查发烧每个人都必须戴好外科口罩。并且相隔2米以防扩散Covid-19病毒
          在董里技能发展中心根据董里在董里成立了一站式服务中心,以注册缅甸,老挝和柬埔寨的移民工人的工作许可证,该中心于2019年12月16日至2020年3月31日开放。对于使用外劳工作的雇主必须合法携带现有的外国工人工作许可证如果外国农民工的注册时间未超过期限无论如何,牌照如果雇主违反或不遵守规定,将继续工作两年第2541号《劳动保护法》,根据有期徒刑不超过6个月的罚款或不超过10万泰铢的罚款,可处以犯罪或两者兼而有之

           董里(Trang)的招聘工作人员Wasin Khunchit先生说,在董里(Trang)有三千多名外国劳工,其中大部分来自缅甸,老挝和柬埔寨,注册有效期至到2020年3月31日,现在,雇主或企业家已经注册了超过2000名外籍工人,并有望在该时间之前完成。定义但是,董里省就业办公室协调了雇主和企业家使劳动达到指定的日期和时间减少交通拥堵为了防止Covid-19病毒传播,当局已设立了检查点,供移徙工人注册许可证。必须使用洗手液戴口罩并检查发烧严格且必须相距2米,但是,如果雇主和企业家尚未完成外劳注册有关更多信息,请联系董里求职办公室或劳工求助热线1546。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys