Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เรือนจำตรัง นำผู้ต้องขังหญิง ผลิตหน้าการอนามัย

เรือนจำตรัง นำผู้ต้องขังหญิง ผลิตหน้าการอนามัย

เรือนจำจังหวัดตรัง นำผู้ต้องขังหญิงเย็บหน้ากากอนามัยไว้ให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ และจำหน่ายให้กับญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปในราคาชิ้นละ 10 – 20 บาท ซึ่งในขณะนี้มียอดการสั่งเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดแคลน

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง นางฉวีวรรณ ลวนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการ ภาค 1 สงเคราะห์ผู้องขัง นางไพรัชต์ ไทรงาม นักทัณฑวิทยาชำนาญการ นางณัฐพร บรรจงเกลี้ยง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน หัวหน้าโรงงานฝึกวิชาชีพ-หัตกรรมแดนหญิง ตรวจการเย็บหน้ากากอนามัยของเรือนจำ ในแดนผู้ต้องหญิง ที่กำลังช่วยกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.ของทุกวัน สามารถทำหน้ากากอนามัยได้วันละ 400-500 อัน

นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีโรคโคโรน่า 2019 ทางเรือนจำได้ตระหนักในความปลอดภัยของพี่น้องผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ตลอดญาติผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง จึงได้ริเริ่มดำเนินการเย็บหน้ากากผ้าขึ้นมาเพื่อได้แจกจ่ายให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ และจำหน่ายให้ญาติผู้ต้องขัง บุคคลภายนอกที่มาขอซื้อ การผลิตก็มีอยู่หลายแบบด้วยกัน หลายราคา ก็จะให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อได้ตามสะดวก เบอร์ที่ 1 ราคา 10 บาท เบอร์ที่ 2 ,3 ,4 ,5 ราคา 15 บาท ถ้าเป็นแบบแฟนซี 3 ชั้น สามารถใส่ไส้กรองได้ด้วย 20 บาท การจำหน่ายตอนนี้ได้ดี เนื่องจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเอกชนมาขอซื้อซึ่งเรามีจำหน่ายอยู่ที่หน้าเรือนจำจังหวัดตรัง ถ้าผู้ใดมีความต้องการก็สามารถมาซื้อได้ในเวลาราชการ ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำจังหวัดตรัง หรือติดต่อได้ที่หมายเลข075-582330 อย่างไรก็ตามขั้นตอนการผลิตนั้นเน้นความสะอาด เมื่อตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว จะนำไปซัก ตากแดดให้แห้ง นำมารีด และคนแพ็คหน้ากากอนามัยใส่ถุง ต้องสวมใส่ถุงมือทุกครั้ง

Trang Prison Bring female inmates to sew a mask for the inmates, staff and sell to the inmates and the general public at the price of 10-20 baht per piece. At the moment there are many orders. Due to the scarce mask

         At Trang Provincial Prison, Mr. Phakdi Kaewniam, Commander of Trang Prison, Mrs. Chawawan Lavanaporn, Director of Welfare Section 1, aide to the detainee. Leader of Professional Training Factory - Female Handicrafts Check the sewn of the prison mask. In the land of women Who are helping to cut the mask from 09.00 -17.00 hrs. Of every day can make 400-500 masks per day

           Trang Phakkaewniam, commander of Trang prison, said that since the coronary disease began in 2019, the prison has realized the safety of the inmates, the family's staff and the staff. Throughout the relatives who visit inmates Therefore began to sew fabric masks to distribute to the inmates, staff and sell to the inmates' relatives Third party requesting to buy There are many types of production, many prices will be available for people to choose at ease. Number 1, price 10 baht, number 2, 3, 4, 5, price 15 baht. If the fancy 3 layers can be filled with filters. With 20 baht. Sales now well. Due to external agencies Including private individuals to ask to buy, which we have for sale in front of Trang Prison If anyone has needs, they can come to buy during office hours. At Trang Vocational Training Department Or contact the number 075-582330 However, the production process is focused on cleanliness. After sewing, it will be washed and dried in the sun, then ironed and pack the mask in the bag. Must wear gloves every time

トラン刑務所女性の被収容者を連れて、被収容者、スタッフにマスクを縫い付け、親族、被収容者、一般の人々に1個あたり10〜20バーツの価格で販売します。現在、多くの注文があります。希少なマスクのため

         トラン県刑務所では、トラン刑務所の司令官であるファクディケウナム氏、福祉セクション1の局長であるチャワワンラバナポーン氏が被拘留者の補佐官である。プロのトレーニング工場のリーダー-女性の手工芸品刑務所マスクの縫製を確認してください。女性の国誰がマスクをカットするのを09.00 -17.00 hrs。毎日の400-500マスクを作ることができます

           トラン刑務所の司令官であるトランパケオニアム氏は、冠疾患が2019年に始まって以来、刑務所は受刑者、職員、家族、職員の安全を実感していると語った。受刑者を訪問する親族全体したがって、受刑者、スタッフに配布し、受刑者の親戚に販売するために布製マスクを縫い始めました購入をリクエストしているサードパーティ制作の種類はたくさんありますので、気軽に選べる価格がたくさんあります。1番、10バーツ、2番、3番、4番、5番、15番バーツ。 20バーツで売り上げは順調。外部機関によるトラン刑務所前で販売している個人の購入希望者を含むニーズがあれば、営業時間中に買いに来ることができます。トラン職業訓練部にてまたは、075-582330までお問い合わせくださいただし、製造プロセスは清潔に焦点を当てています。縫製後、水洗いして天日干しをしてからアイロンをかけ、マスクを袋に入れます。毎回手袋を着用する必要があります

董里监狱带女囚犯缝制面具给囚犯,职员,然后卖给亲戚,囚犯和普通大众,每片的价格为10到20泰铢,目前有很多订单。由于面膜稀少

         在董里省监狱,董里监狱指挥官Phakdi Kaewniam先生,福利第一节所长Chawawan Lavanaporn女士为被拘留者提供帮助。专业培训工厂负责人-女性手工艺品检查监狱口罩的缝制。在女人的土地上谁在帮助从09.00 -17.00 hrs减少口罩,每天可以制作400-500个口罩

           董里监狱长Trang Phakkaewniam表示,自从2019年开始发生冠心病以来,监狱已经实现了囚犯,工作人员,家庭,工作人员的安全。探亲的整个亲戚因此开始缝制口罩分发给囚犯,员工并出售给囚犯的亲戚第三方要求购买生产的种类很多,人们可以轻松选择许多价格:1号,价格10泰铢,2号,3,4,5,价格15泰铢,如果花式3层可以装满过滤器。只需20泰铢,现在销量不错。由于外部机构包括要购买的私人,我们在董里监狱前面有待售如果有人有需要,他们可以在办公时间内购买。在董里职业培训部或致电075-582330但是,生产过程注重清洁度。缝制后,将其在阳光下清洗和干燥,然后熨烫并将面罩包装在袋子中。每次必须戴手套

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys