Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » covid-19 ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว ตรัง

covid-19 ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว ตรัง

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน นักท่องเที่ยวลดลง แต่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนพักอาศัยเนื่องจากไม่สามารถไปมาระหว่างประเทศได้ เพราะว่าในบางประเทศได้ปิดประเทศ

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มอันดามัน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในบางประเทศห้ามคนออกจากประเทศ ในส่วนของประเทศไทยก็มีการกักพื้นที่สำหรับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน จึงทำให้การเดินทางเข้ามาในพื้นที่อันดามันลดน้อยลง อย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวที่อยู่มาก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงเวลากลับ แต่พอถึงเวลากลับ บางประเทศก็ปิดปิดประเทศห้ามเดินทางเข้าออก จึงทำให้นักท่องเที่ยวต้องพักอาศัยอยู่ตามโรงแรมหรือรีสอร์ทต่อไป

ในส่วนของเศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางหอการค้า ขอแจ้งประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกว่าสินค้าจะขาดแคลน เนื่องจากผู้ผลิตยังมีการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ส่วนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนนั้น ประชาชนสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าทดแทนได้ และที่สำคัญคือการแชร์ข่าวส่งต่อๆกัน ซึ่งข่าวที่ไม่ได้ผ่านการกรองจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้น ข่าวที่ไม่จริงอาจจะสงไปไกลถึงต่างประเทศ ดังนั้นในขณะนี้ผู้ประกอบการควรหันมาพัฒนาตอเอง พัฒนาบุคลากรปรับปรุงสถานที่ของตนเอง เมื่อผ่านช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น และมั่นใจว่าหากผ่านพ้นสถานการณ์ไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่เฉพาะอันดามันแต่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

Covid-19 Affects Tourism in the Andaman Group Tourists dropped But there are some foreign tourists staying because they cannot go between countries Because in some countries the country is closed

             Mr. Salil To Thapthiang, President of the Andaman Chamber of Commerce said that the spread of the Zovid-19 virus has a broader impact. Causing great concern for the people Resulting in some countries banning people from leaving the country As for Thailand, there is a confined area for people coming from risky areas for 14 days, therefore traveling to the Andaman area is reduced. However, there are still tourists who have arrived before, it's not time to return. But when it's time to return Some countries are closed. Close countries. Do not travel in and out. Therefore allowing tourists to continue to stay at hotels or resorts

           As for the economy, everyone is worried about the outbreak of Covid-19. The Chamber wishes to inform the public not to panic about the shortage of products. Because the manufacturer still has to produce products consistently And with continuous product delivery Certainly not causing shortage of products As for the scarce mask People can use a mask instead of cloth. And most importantly, sharing the news forward Which unfiltered news will cause even more panic The untrue news may be spread far into foreign countries. Therefore, at this time, entrepreneurs should turn to develop themselves. Develop personnel, improve their own place After the epidemic of Covid-19, tourists will travel. Which tourists will be more conscious about sanitation And confident that if the situation has passed Tourists will travel not only to Andaman but will definitely increase their travel to Thailand.

Covid-19はアンダマングループの観光に影響を与えます観光客が落ちたしかし、国を行き来できない外国人観光客もいます。一部の国では国が閉鎖されているため

             アンダマン商工会議所会頭のサリルトゥタプティアン氏は、Zovid-19ウイルスの蔓延はより大きな影響を与えると述べました。人々に大きな懸念を引き起こしている一部の国では、人々が国を離れることを禁止しています。タイについては、14日間危険な地域からやってくる人々のための限られた地域があるため、アンダマン地域への旅行は減少します。しかし、以前に到着した観光客がまだいるので、戻る時間ではありません。しかし、帰る時が来たら一部の国は閉鎖されています。閉鎖国です。したがって、観光客がホテルやリゾートに滞在し続けることができます

           経済に関しては、誰もがCovid-19の発生を心配しています。製造業者はまだ製品を一貫して生産しなければならないため継続的な製品配送確かに製品不足を引き起こしていない希少なマスクは人は布の代わりにマスクを使うことができます。そして最も重要なのは、ニュースを共有することですフィルタリングされていないニュースはさらにパニックを引き起こします真実ではないニュースは、海外に広まる可能性があります。したがって、現時点では、起業家は自分自身を開発することに目を向けるべきです。人材を育成し、自分の場所を改善するCovid-19の流行後、旅行者は旅行します。どの観光客が衛生についてより意識的になるかそして、状況が過ぎたら観光客はアンダマンに旅行するだけでなく、タイへの旅行を確実に増やします。

Covid-19影响安达曼集团的旅游业游客下降但是有一些外国游客因为不能在国家之间旅行而留下来因为在某些国家,国家是封闭的

             安达曼商会主席Salil To Thapthiang先生说,Zovid-19病毒的传播具有更广泛的影响。引起人民的极大关注导致某些国家禁止人们离开该国至于泰国,有一个禁区,供高风险地区的人停留14天,因此减少了前往安达曼地区的旅行。然而,仍然有游客之前到达,现在不是时候返回。但是当该回来的时候有些国家是封闭的,有些国家是封闭的,请勿进出旅行。因此,允许游客继续入住酒店或度假村

           对于经济,每个人都对Covid-19的爆发感到担忧,商会希望通知公众不要对产品短缺感到惊慌。因为制造商仍然必须始终如一地生产产品并持续提供产品当然不会造成产品短缺稀有面膜人们可以用口罩代替布。最重要的是,向前分享新闻哪些未经过滤的新闻会引起更大的恐慌不真实的消息可能会传播到国外。因此,此时,企业家应该转向发展自己。培养人才,改善自己的位置在Covid-19流行之后,游客将旅行。哪些游客会更注意卫生并确信如果情况已经过去游客不仅会去安达曼旅行,而且肯定会增加他们去泰国的旅行。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys