Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เหตุไฟป่าลุกไหม้กินพื้นที่กว่า 500 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เหตุไฟป่าลุกไหม้กินพื้นที่กว่า 500 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เกิดเหตุไฟป่าโหมลุกไหม้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ลุกลามกินเนื้อที่ป่าไปแล้วกว่า 500 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและการหายใจของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ไฟป่า,เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านเร่งดับไฟ คาดสาเหตุเกิดจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ไฟป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม,เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ตรัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เร่งช่วยกันดับไฟป่าที่โหมลุกไหม้กินเนื้อที่ป่าทั้งในเขตอุทยานฯและเขตป่าสงวนตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา รวมแล้วกว่า 500 ไร่ นอกจากนี้ ควันไฟยังทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ต้องอพยพเด็ก คนชราและผู้ป่วยออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดมชาวบ้านใกล้เคียงออกมาช่วยกันดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามมาถึงบ้านเรือนของประชาชน

คาดสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้เกิดไฟป่าลุกไหม้ขึ้นบริเวณหมู่ที่ 2 หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา ก่อนจะลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นวงกว้าง โชคดีที่บริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ จึงไม่กระทบกับบ้านเรือนประชาชนแต่ก็มีควันไฟฟุ้งกระจายไปทั้งตำบล จนทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องย้ายหนี โดยเฉพาะคืนนี้ ซึ่งกลัวว่ากระแสลมแรงจะทำให้เปลวไฟที่มอดดับลง เกิดลุกไหม้ขึ้นอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับหลายหน่วยงานจึงต้องจัดเวรยามกันเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

A fire started in the area of ​​Had Chao Mai National Park in the afternoon. Spreading over 500 rai of forest land, affecting wildlife and breathing of the villagers Forest fire officials, park officials and villagers rush to extinguish fires The cause is expected from the hot weather for many days.
Reporters reported that Forest fire officer Hat Chao Mai National Park staff, staff at Marine and Coastal Resources Conservation Division 7 Trang, together with community leaders Administrative officials and villagers from various villages in Bo Hin Subdistrict, Sikao District, Trang Province are urging to help extinguish forest fires that burn in the area of ​​forests, both in the national park and forest reserve areas, since the past afternoon. 500 rai. In addition, the smoke caused neighboring villagers to evacuate children, the elderly and patients temporarily out of the area. With the village headman Mobilize nearby villagers to help extinguish forest fires In order not to spread to the houses of the people

The cause is expected from the hot weather for many consecutive days. Causing a forest fire to burn in the area of ​​Village No. 2, Khlong Son Beach, Bo Hin Sub-district, Sikao District, before spreading to nearby areas until it became widespread Fortunately, the area is a forest reserve and is in the National Park. Therefore does not affect people's homes, but smoke spread throughout the district Causing many villagers to move away Especially tonight Which was afraid that a strong wind would cause the flame to extinguish The fire began again. The officers, together with many agencies, had to arrange a guard on duty 24 hours a day.

午後、ハドチャオマイ国立公園周辺で火災が発生しました。 500ライ以上の森林地帯に広がり、野生生物と村人の呼吸に影響を与えている森林消防職員、公園職員、村人が消火に駆けつけます何日もの暑さから原因が予想されます。
記者は報告した森林消防士ハットチャオマイ国立公園のスタッフ、海洋沿岸資源保護課7トランのスタッフ、およびコミュニティリーダートラン省シカオ郡ボヒン郡のさまざまな村の行政当局者と村人たちは、午後から国立公園と森林保護区の両方で燃えている森林火災を鎮火する手助けを求めています。 500 rai。さらに、煙により近隣の村人たちは子供、高齢者、患者を一時的に地域から避難させました。村長と近くの村人を動員して森林火災の消火を支援する民家に広まらないために

原因は、何日も続く暑さから予想されます。 Sikao地区、Bo Hin区、Khlong Sonビーチ、No。2の村で山火事を起こし、広範囲に広がるまで近くの地域に広がる幸いなことに、この地域は森林保護区であり、国立公園内にあります。したがって、人々の家には影響しませんが、地区全体に広がる煙多くの村人を引っ越す特に今夜強風が炎を消すことを恐れていた再び火災が発生し、警官は多くの機関とともに24時間体制で警備員を配置しなければなりませんでした。

下午,哈德·潮邁國家公園地區發生火災。傳播了超過500 rai的林地,影響了野生動植物和村民的呼吸森林火災官員,公園官員和村民急忙撲滅大火預計由於高溫天氣會持續很多天。
記者報導森林消防員Hat Chao Mai國家公園工作人員,董裡7海洋和沿海資源保護部工作人員以及社區領導下午,董裡省西考區博欣街道的各個村莊的行政官員和村民敦促幫助撲滅自國家公園和森林保護區以來一直在燃燒的森林大火。 500萊。此外,煙霧還導致附近的村民將兒童,老人和病人暫時撤離該地區。和村長一起動員附近的村民撲滅森林大火為了不蔓延到人民的房屋

預計天氣會連續很多天都是高溫。在Sikao區Bo Hin街道Khlong Son海灘2號村莊的區域引起森林大火燃燒,然後蔓延到附近地區,直到蔓延開來幸運的是,該地區是森林保護區,位於國家公園內。因此不影響人們的住所,而是煙霧擴散到整個地區導致許多村民搬走特別是今晚誰怕強風會導致火焰熄滅火災再次發生,軍官和許多機構不得不每天24小時安排值班警衛。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys