Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กศน.มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ว่าฯ ตรัง เพื่อนำแจกจ่ายประชาชน

กศน.มอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ว่าฯ ตรัง เพื่อนำแจกจ่ายประชาชน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบปละการศึกษาตามอัธยาศัย.จังหวัดตรัง มอบหน้ากากผ้าให้ผู้ว่าฯตรัง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง

ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบปละการศึกษาตามอัธยาศัย.จังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบปละการศึกษาตามอัธยาศัย.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ ตัวแทนครู กศน.ตำบล ทั้ง 10 อำเภอ ในจังหวัดตรัง ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับหน้ากากอนามัยที่ส่งมอบในครั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยศูนย์ กศน. อำเภอทุกแห่ง ร่วมกันดำเนินการจัดทำตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการห่วงใยประชาชน” ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด – 19 โดยการส่งมอบในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้า ที่ดำเนินการเสร็จในระยะแรก ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีบุคลากร กศน.ในสังกัดและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า หนา 2 ชั้น ซึ่งคาดว่าภายในสองสัปดาห์จะสามารถผลิตได้ครบจำนวน 50,000 ชิ้น โดยบางส่วนได้ทยอยแจกจ่ายประชาชนในแต่ละพื้นที่ไปบ้างแล้ว ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดเป็นการประหยัดและลดค่าใช่จ่ายในครอบครัว สำหรับท่านใดที่สนใจอยากตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าไว้ใช้เอง สามารถติดต่อได้ที่ กศน.ตำบล กศน.อำเภอ ห้องสมุดประชาชน ทุกแห่งในจังหวัดตรัง

ในขณะที่นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางจังหวัดตรัง ได้มีมาตรคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง และขอความรวมมือให้งดการจัดกรรมที่มีประชาชนมารวมกันอยู่รวมกัน เช่น การประชุม หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล มาตรวจวัดไข้ของประชาชน ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน ส่วนตามตลาดนัดนั้นประชาชนก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านไปซื้อสินค้า และพ่อค้าแม่ค้า ควรจัดวางสถานที่แต่ละร้านค้าให้ห่างกันมากกว่าเดิม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเช่นถ้ำมรกตที่มีนักท่องเที่ยวต้องเกาะกลุ่มกันเข้าไปภายในถ้ำนั้น จะปิดหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเห็นสมควรว่าจะปิดหรือไม่ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากรู้สึกป่วย ไม่มั่นใจว่าได้รับเชื้อหรือไม่ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรค หากเข้าข่ายต้องสงสัยขอให้กักบริเวณตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ขอให้ประชาชนตั้งอยู่บนความไม่ประมาทถึงแม้ว่าจังหวัดตรังจะยังไม่พบผู้ป่วยก็ตาม


Office of Non-Formal Education and Informal Education, Trang Province Given a cloth mask to the Governor of Trang To distribute to the people in Trang

           At the Office of Non-Formal Education and Informal Education, Trang Province Mrs. Naphajirophat, Director of the Office of Non-Formal Education and Non Formal Education, Trang Province Along with the District Administrative Office of the Non-Formal Education Commissioner representing 10 non-formal education teachers in Trang Delivered 5,000 masks to Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province To be distributed to the public at the office meeting room Trang Provincial Office of Public Health by Mrs. Naphajirophat, director of the Office of the Non-Formal Office of Trang said that for the masks delivered this time, the Office of the Non-Formal Office of Trang by all District Office centers. Proceed with Policy of the Ministry of Education Under activity "The Ministry of Education cares for the people" in preventing the spread of the coronary virus Covid-19 by delivering this time. Is to deliver the cloth mask Which was completed in the first phase Conducted between 9 - 18 March 2020, which has personnel Non-Formal and Informal Volunteer People Jointly produce a double layer thick face mask which is expected to be able to produce 50,000 pieces within two weeks, some of which have already been distributed to people in each area. Which will be distributed to the elderly, merchants and at-risk people In order to prevent the COVID-19 virus and solve the shortage of medical masks in the market, it is economical and reduces family expenses. For those who are interested in sewing cloths for personal use. Can be contacted at the non-formal education, formal education, district public library Everywhere in Trang

            While Mr Luanchai Charoensap, the governor of Trang said that Trang province Has continuously controlled the intensity And ask to join hands to refrain from organizing karma that has people together, such as meetings. If necessary, unavoidable, then please contact the hospital staff. Come to check the fever of the people Before the activity As a precaution As for the market, people should wear a mask before leaving the house to buy products. And the vendor Should place each store more apart than before. As for tourist attractions such as the emerald cave, where tourists have to group together into the cave Whether to close or not depends on the relevant departments that deems it appropriate to close or not. Request people to follow the recommendations of the Ministry of Public Health If you feel sick Not sure if getting infected or not, go to see a doctor. For the doctor to diagnose the disease If suspected of being under house arrest for a period of 14 days, ask the public to be on negligence, even if Trang has not found any patients.

トラン省、非公式教育および非公式教育事務局トランの知事に布マスクを与えられたトランの人々に配布する

           非正規教育および非公式教育のオフィスでは、トラン県トラン州の非正規教育および非正式教育のオフィスの局長ナファジロパット夫人トランの非公式教育教師10名を代表する非公式教育委員会の地区行政事務所と共にトラン県知事Luechai Charoensap氏に5,000枚のマスクを届けたオフィスの会議室で一般に配布されるトランの非公式事務所の局長であるナファジロパット夫人によるトラン州の公衆衛生局は、今回提供されたマスクについては、すべての地区事務所センターによるトランの非公式事務所の事務所と述べた。続行する教育省の方針活動中今回の配信により、「文部省は人の世話をする」ことで、冠ウイルスウイルスCovid-19の蔓延を防ぎます。布マスクのお届けです最初のフェーズで完了しました2020年3月9日から18日までの間に実施され、非公式および非公式のボランティアの人々 2週間で50,000個を生産できると予想される2層厚のフェイスマスクを共同で生産します。その一部はすでに各地域の人々に配布されています。高齢者、商人、危険にさらされている人々に配布されますCOVID-19ウイルスを防止し、市場の医療用マスクの不足を解決するために、経済的であり、家族の費用を削減します。個人的な縫製にご興味のある方に。ノンフォーマル教育、フォーマル教育、地区公共図書館で連絡を取ることができますトランのいたるところ

            トランの知事であるルアンチャイ・チャロエンサップ氏は、トラン州は継続的に強度を制御しているまた、集会など、人が集まるカルマの整理はご遠慮いただき、必要があればやむを得ない場合は、病院スタッフまでご連絡ください。人々の熱をチェックしに来て活動前予防策として市場に関しては、人々は家を出て製品を買う前にマスクを着用する必要があります。そしてベンダー各店舗を以前よりも離れて配置する必要があります。エメラルド洞窟など、観光客が一緒に洞窟に集まらなければならない観光スポットについては、閉鎖するかどうかは、閉鎖することが適切かどうかを判断する関連部門に依存します。公衆衛生省の勧告に従うように人々に要求する気分が悪い場合感染しているかどうかわからない場合は、医師の診察を受けてください。医師が病気を診断するために14日間にわたって自宅軟禁されている疑いがある場合は、トランが患者を発見していなくても、一般の人々に過失を求めてください。

董里府非正式教育与非正式教育办公室给董里的州长一个布口罩分发给董里的人

           董里府非正规教育和非正规教育办公室纳法吉罗伯特夫人,董里府非正规教育和非正规教育办公室主任以及代表董里的10名非正规教育老师的非正规教育专员的地区行政办公室向董里府省长吕易猜·沙伦萨普先生交付了5,000张口罩在办公室会议室向公众分发董里省非正规办公室办公室主任纳法吉罗帕特夫人(Naphajirophat)女士说,董里省公共卫生办公室表示,这次送来的口罩是所有地区办公室中心的董里非正规办公室办公室。继续教育部政策活动中为此,“教育部关怀人们”,以防止冠状病毒Covid-19传播。是送布口罩在第一阶段完成于2020年3月9日至18日进行,有人员非正式和非正式志愿人员联合生产双层厚口罩,预计可在两周内生产50,000件,其中一些已经分发给每个地区的人们。将分发给老年人,商人和高危人群为了防止COVID-19病毒并解决市场上医用口罩的短缺,它是经济的,并减少了家庭开支。对于那些对缝制个人用途的衣服感兴趣的人。可在非正规教育,正规教育,地区公共图书馆联系董里的每个地方

            董里省长罗安查·夏洛恩萨普(Ruanchai Charoensap)先生说董里省不断控制强度并要求与会议等聚集在一起的人避免因果报应,如有必要,不可避免,请与医院工作人员联系。来检查人的发烧活动前作为预防措施至于市场,人们在离开房屋购买产品之前应该戴上口罩。和供应商应该将每个商店的位置比以前分开。至于诸如翡翠洞之类的旅游景点,游客必须将他们聚集到一起是否关闭取决于相关部门是否认为适合关​​闭。要求人们遵循公共卫生部的建议如果你不舒服不知道是否被感染,去看医生。为医生诊断疾病如果怀疑被软禁14天,即使Trang尚未发现任何患者,也请公众疏忽大意。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys