Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปิดสนามชนโค และสนามชนไก่ ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ปิดสนามชนโค และสนามชนไก่ ป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19

จังหวัดตรัง ปิดสนามชนโคทั้ง 3 แห่ง สนามชนไก่ทั้ง 10 อำเภอ ( 10 แห่ง) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตสนามชนโค ได้ออกตรวจที่สนามชนโค หมู่ที่ 2 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อทำการตรวจสภาพสนามชนโค เนื่องจากสนามชนโคดังกล่าว ต้องต่อใบอนุญาตใหม่ แต่เป็นเจ้าของรายเดิม ทั้งนี้ทางคณะกรรการได้บอกให้เจ้าของสนามชนโค ปรับปรุงบริเวณทางเข้าออก บริเวณที่นั่งคนดู และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสนามชนโค ซึ่งผู้ที่จะได้รับอนุญาตสนามชนโคนั้น สถานที่ต้องไม่กระทบต่อชุมชน ประชาชน และผู้นำท้องถิ่นไม่มีการคัดค้าน และต้องดูแลความสาดเรียบร้อยภายในบริเวณอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อมีการตรวจแล้วจะนำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พิจารณาในการต่อใบอนุญาตต่อไป

ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดปิดสนามชนโค ชนไก่ กัดปลา ชกมวย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก เป็นภาวะเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดตรัง ได้สั่งปิดสนามชนโคทั้ง 3 แห่ง สนามชนไก่ทั้ง 10 อำเภอ ( 10 แห่ง) อย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ทางนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากเจ้าของสนามชนโค ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตรังขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ภาพรวมขณะนี้ สอบสวนโรคไปแล้วจำนวน 20 ราย คงเหลือเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลย่านตาขาวอีก 2 ราย โดยจะครบ 14 วัน ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ เฝ้าระวังอาการอยู่กับบ้าน 2 ราย คือ ที่ อ.ห้วยยอด แต่ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแต่อย่างใด

Trang province closed all 3 cow stadiums, 10 chicken courts (10 locations) according to the policy of the Ministry of Interior and the government. To prevent the spread of the virus, Covid-19

          Mr. Wisit Ananworapanya Trang Provincial Permanent Secretary Along with the group involved in the licensing of the cow race Have examined at the cow race court, Village No. 2, Nabarnla Subdistrict, Mueang Trang District, Trang Province to check the cow race field conditions Due to the aforementioned cow race Need to renew the license But the original owner However, the committee told the owner of the cow race Improve the entrance area Audience seating area And spraying disinfectant in the cattle field Who will be allowed to hit the cow market The place must not affect the community, people and local leaders. There is no objection. And have to take care of the neatness within the area as well In this regard, after the examination, the matter will be presented to the Governor of Trang Province. Consider the extension of the license.

          However, the Ministry of Interior and the government have ordered all provinces to close the court, fighting the fighting chicken, fighting fish, boxing, boxing, because it is a place where there are many people. Is a risk of the spread of the covid-19 virus in Trang province Have ordered the closing of all 3 cows in 10 districts (10 locations) indefinitely or until the situation is resolved However, Mr Wisit Anan Worapanya Trang Provincial Permanent Secretary Emphasized and asked for cooperation from the owners of the cow race Please comply with the orders of the Ministry of Interior and the government. In which the situation of David-19 In Trang, at this time, no infection has been found. Overall, 20 diseases have been investigated. Remaining symptoms are being monitored at Yan Ta Khao Hospital, with 14 days completed on March 21. Living in two houses at the Huai Yot district, but the patient has not confirmed any infection in any way

トラン省は、内務省と政府の方針に従って、3つの牛のスタジアムすべて、10のチキンコート(10箇所)を閉鎖しました。ウイルスの拡散を防ぐため、Covid-19

          Wisit Ananworapanya氏トラン州常務長官競走馬の免許に関係するグループとともにトラン県ムアントラン郡ナバーンラ地区2番の村の競馬場で牛競馬場の状況を確認するために調査した前述の牛レースのためライセンスを更新する必要がありますしかし、元の所有者しかし、委員会は牛レースの所有者に言ったエントランスエリアを改善する観客席そして、牛の畑に消毒剤を噴霧誰が牛市場への参入を許可されるか場所は、コミュニティ、人々、地元のリーダーに影響を与えてはならず、異議はありません。そして、同様にエリア内の整頓の世話をする必要がありますこの点に関して、審査後、この問題はトラン州知事に提出されます。ライセンスの延長を検討してください。

          しかし、内務省と政府は、多くの人々が集まる場所であるため、すべての州に裁判所の閉鎖、戦闘鶏との戦い、魚との戦い、ボクシング、ボクシングを命じました。トラン州でcovid-19ウイルスが蔓延するリスクがあります無期限に、または状況が解決するまで、10地区(10か所)の3頭の牛すべての閉鎖を命じたしかし、ウィジット氏はアナン・ウォラパンヤトラン州常務長官カウレースのオーナーに協力を強調し、協力を求めた内務省および政府の命令に従ってください。デビッド-19の状況現在、トランでは感染症は確認されておらず、全体で20の疾患が調査されています。残りの症状はヤンタカオ病院で監視され、3月21日にさらに14日間が経過しています。 Huai Yot地区の2軒の家に住んでいるが、患者はいかなる方法でも感染を確認していない

董里府根据内政部和政府的政策关闭了所有3个奶牛场,10个鸡场(10个地点)。为防止病毒传播,Covid-19

          Wisit Ananworapanya先生董里府常任秘书长与参与牛比赛许可的小组一起在董里府孟买县纳邦拉区2号村的赛马场进行了检查,以检查赛场状况由于上述牛比赛需要续订许可证但是原来的主人但是,委员会告诉奶牛比赛的主人改善入口面积观众座位区并在牛场喷洒消毒剂谁将被允许进入牛市这个地方绝不能影响社区,人民和地方领导人,没有异议。并且还必须注意该区域内的整洁在这方面,经过审查,此事将提交给董里省省长。考虑许可证的扩展。

          但是,内政部和政府已下令所有省份关闭法庭,与打架鸡,打架鱼,打架,拳击作斗争,因为这里是许多人聚集的地方。有可能在董里传播covid-19病毒已无限期下令关闭所有10头牛(全部10个地区,共10个地点),直到情况解决但是,维斯先生阿南·沃拉帕尼亚(Anan Worapanya)董里府常任秘书长强调并要求牛比赛所有者的合作请遵守内政部和政府的命令。大卫19的情况目前在董里,尚未发现任何感染,总共调查了20种疾病,Yan Ta Khao医院正在监测其余症状,并于3月21日结束了14天。住在槐县区的两所房屋中,但患者尚未以任何方式确认感染

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys