Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สัสดีจังหวัดตรัง เรียกประชุมสัสดีทั้ง 10 อำเภอ รับมือเลื่อนเกณฑ์ทหารกองเกิน

สัสดีจังหวัดตรัง เรียกประชุมสัสดีทั้ง 10 อำเภอ รับมือเลื่อนเกณฑ์ทหารกองเกิน

สัสดีจังหวัดตรัง เรียกประชุมสัสดีอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อรับมือในการเลื่อนวันเกณฑ์ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ยังคงรณรงค์ให้ชายไทยเข้าสมาสมัครเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะได้ทั้งเบี้ยเลี้ยงและสิทธิในการสอบ

ที่ห้องประชุมสัสดีจังหวัดตรัง พันเอกชยพล โชคจิรบวรเดช สัสดีจังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับสัสดีอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อรับมือในการเลื่อนวันเกณฑ์ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ จากสถานการณ์ การระบาด COVID-19 กระทรวงกลาโหม จะได้ออกประกาศเลื่อน วันเกณฑ์ทหารทั่วประเทศจากเดิม 1-12 เม.ย. เลื่อนเป็น 16-26 เม.ย.63 เพื่อเป็นการลดความแออัดของสถานที่ตรวจเลือกทหาร 1.สำหรับคนที่จะสมัครทหาร ให้มาสมัครได้ที่ สัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหาร วันที่ 1-9 เม.ย.2563 และจะได้รับการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 เม.ย.2563 ในวันเกณฑ์ทหารจริง จะได้ไม่ต้องมาอีก 2. สำหรับคนผ่อนผัน ไม่ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร. แต่ให้มาพบสัสดีอำเภอ ภายหลังวันตรวจเลือกฯ เพื่อรับหมายเกณฑ์ปีต่อไป 3. สำหรับคนผ่อนผัน ที่จะสละสิทธิ์ผ่อนผัน(ยกเลิกผ่อนผัน) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้มา แจ้งสละสิทธิ์ผ่อนผัน ที่ สัสดีอำเภอ ในวันที่ 25 มี.ค.-15 เม.ย.2563 และต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกทหาร ด้วย 4. ขอความร่วมมือ ญาติทหาร ไม่ควรมาในสถานที่ตรวจเลือกทหาร ทางราชการมีความจำเป็น ต้องกันไม่ให้ญาติ เข้ามาใกล้สถานที่เกณฑ์ทหาร แต่จะจำกัดพื้นที่ให้อยู่ อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ลูกหลานใครจะสมัคร รีบไปสมัครก่อน ได้เลือกผลัด เลือกเหล่าทัพก่อน ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของตน สมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 1-9 เม.ย.2563 หลังปลดประจำการ ได้คะแนนช่วย 5% ในการสมัครสอบเข้ารับราชการทหาร ทั้งนี้พันเอกชยพล โชคจิรบวรเดช สัสดีจังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือจากสัสดีอำเภอ รณรงค์ให้มีการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และแจ้งถึงสิทธิที่จะได้รับหากสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ส่วนในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ จะมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Recruitment Officer, Trang Province Calling meeting of 10 recruitment district districts in Trang province To handle the postponing of conscription forces into a military service Due to the epidemic of the Covid-19, but still campaigning for Thai men to join the military. Which will receive both allowances and exam rights

         At the Recruiting Meeting Room, Trang Province, Colonel Chayapol Chokjirabonworndejsasadi, Trang Meeting with all 10 regional recruitment centers in Trang To cope with the postponing of conscription forces into military service from the outbreak situation, COVID-19, the Ministry of Defense. Will postpone announcement Recruiting days nationwide, from 1-12 April, changed to 16-26 April 63 in order to reduce the congestion of military selection stations. 1. For people to apply for military service To apply at Recruitment Officer, Domicile District, 1-9 April 2020, and will receive a physical examination on 10 April 2020, on the actual military day. So do not have to come again 2. For people waiver No need to report on the day of the military selection check. But came to find the district recruiter After the examination date To receive the criteria for the next year. 3. For people waiver To waive the waiver (cancel the waiver) in order to undergo an examination, inform the waiver of the waiver in the Sarasadi district on March 25-April 15, 2020 and must report to the military on the date of selection. Too. 4. Ask for cooperation. Military relatives should not come to the military selection inspection facility. The government is needed. Must prevent relatives Come near the military establishment. But will limit the area May not be convenient Grandchildren, who will apply Hurry to apply before choosing to take turns, choose the army first At the recruiting district, domicile of their soldiers Apply at the same time nationwide, 1-9 Apr 2020, after retirement, receiving 5% of the votes in the military service application examination. In this regard, Colonel Chayapol Chokjirawornworndasasadi, Trang Province Have requested cooperation from the District Recruitment Officer Campaigning to apply for military service more than a year ago And informed of the rights to be granted if applying to be a military soldier. In all 10 districts, the military will be selected to be enlisted, will be informed again.

トラン省、リクルートメントオフィサートラン県の10の募集地区地区の電話会議徴兵部隊の兵役への延期を処理するにはCovid-19の流行によりますが、それでもタイ人男性が軍に参加するようにキャンペーンをしています。手当と試験の権利の両方を受け取る

         チャン州チャヤポルチョクジラボンウォーンデジャサディ大佐トランの10の地域リクルートメントセンターすべてとのミーティング徴兵部隊の発生状況からの兵役への延期に対処するために、国防省のCOVID-19。発表を延期します4月1日から12日までの全国の募集日は、軍事選抜局の混雑を緩和するために4月16日から26日まで変更されました。 1.兵役に申し込む人のためにで応募するには2020年4月1日から9日まで、居住区のリクルートメントオフィサーであり、実際の軍の日に2020年4月10日に身体検査を受けます。だから再び来る必要はありません。軍の選択チェックの日に報告する必要はありません。しかし、地区リクルーターを見つけるようになりました試験日後来年の基準を受け取るため。検査を受けるために権利放棄を放棄する(権利放棄をキャンセルする)には、2020年3月25日から4月15日までにサラサディ地区で権利放棄を通知し、選択日に軍隊に報告しなければなりません。あまりにも4.協力を求める軍の親relativeは軍の選択検査施設に来てはいけません。政府が必要です。親族を防ぐ必要があります軍事施設の近くに来てください。しかし、エリアを制限します便利ではないかもしれない申請する孫急いで交代を選択する前に、まず軍を選択してください募集地区では、兵士の住所退職後、2020年4月1日から9日にかけて全国で同時に申請し、兵役申請試験で5%の票を得ます。この点に関しては、チャン州チャヤポル・チョクジラヴォルウォンササディ大佐地区採用担当者に協力を要請した1年以上前に兵役を申し込むキャンペーンそして、軍の兵士であるために申し込むならば、与えられる権利を知らされました。 10地区すべてで、軍隊が入隊するように選択され、再度通知されます。

董里府招聘官董里省10个招聘地区的电话会议处理征兵入伍的工作由于Covid-19的流行,但仍在争取泰国男子参军。将同时获得津贴和考试权利

         董里Chayapol Chokjirabonworndejsasadi上校在董里府的招聘会议室与董里的所有10个地区招聘中心会面为了应对征兵从爆发情况推迟到兵役,国防部COVID-19。将推迟公告全国的招募日数从4月1日至12日更改为63年4月16日至26日,以减少军事selection选站的拥挤状况。 1.人民应征入伍申请2020年4月1日至9日,住所区招募官,并将在实际征募日的2020年4月10日接受身体检查。这样就不必再来了2.对于人们的豁免无需在军事选拔检查的当天报告。但是来找地区招聘人员考试日期之后接收下一年的标准3.对于人员豁免要放弃豁免(取消豁免)以进行检查,请在2020年3月25日至4月15日告知萨拉索夫区豁免,并必须在选择之日向军方报告。也是4.寻求合作军事亲戚不应该来军事选择检查设施。需要政府。必须防止亲戚靠近军事机构。但是会限制面积可能不方便孙子,将申请赶紧先申请再轮流,先选择部队在征兵区,其士兵的住所于2020年4月1日至9日在全国范围内同时申请,退休后在兵役申请考试中获得5%的选票。在这方面,董里府Chayapol Chokjirawornworndasasadi上校已要求地区招聘官进行合作竞选一年多前申请兵役并告知如果申请成为军人应享有的权利。在所有10个地区中,将选择入伍,并再次得到通知。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys