Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พ่อปลูก แม่เก่ยว

พ่อปลูก แม่เก่ยว

ผู้ว่าฯ ตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวและเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าว เนื่องจากในปัจจุบัน จังหวัดตรังนั้นต้องซื้อข้าวจากจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆเข้ามาจำหน่าย การส่งเสริมการปลูกนั้นจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดตรัง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

             ที่แปลงนาบ้านนาข้าวเสีย วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรและโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ “Rice for Dad” (ข้าวของพ่อ) ครั้งที่ 3 และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  พิธีลงแขกเกี่ยวข้าวและทำนาโดยใช้เทคโนโลยีแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว งานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรและโครงการแปลนเกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ “Rice for Dad” หรือข้าวของพ่อในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เน้นให้ภาคเอกชน ภาครัฐ และเกษตรกรชาวนามีส่วนร่วมในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
               ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2558-2562 คือ ให้ชาวนาผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลผลิตรวมทั้งประเทศที่สมดุลกับอุปสงค์โดยส่งเสริมการผลิตข้าวในเขตที่เหมาะสม อีกทั้งผลผลิตต่อไร่สูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตข้าวได้อย่างประณีต มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมทั้งมีมูลค่าสูง ตลอดจนชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและองค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าการจัดการด้านการตลาดจะต้องมีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดในกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้มีการเรียนรู้คุณค่าของข้าว ประเพณีการทำนา สร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมการทำนา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กรและนอกองค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อให้มีการสืบทอดวิถีการทำนาต่อไป

Trang Governor led the head of government department to harvest rice in accordance with the 3rd Mother's Day, Father's Day Planting Project to promote rice planting and a place to learn rice cultivation. Because at present Trang province has to buy rice from nearby provinces and other provinces to sell. Promoting the planting will help farmers who grow rice in Trang province. To have more income
That the rice fields of Ban Na Khao were broken Integrated Agricultural Development Community Enterprise, Khlong Nang Noi Dam, Village No. 3, Na Khao Subdistrict, Na Yong District, Trang Province Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony for the demonstration day in accordance with the Farmer's School and the Mother's Day Planting Project, the 3rd "Rice for Dad" and participated in rice harvesting activities. Rice harvesting and rice farming ceremony using technology to reduce rice production costs Demonstration Day under the Farmer's School Guidelines and the Rice for Dad Plan Considered to be an activity that focuses on the private sector, the government and farmers to participate in promoting, helping and supporting the production of rice with quality and appropriate use of resources.
Orphan Lassen 1 According to the government's policy and Thai rice strategy for 2015-2019, it is for farmers to produce rice efficiently. And the production of the whole country is balanced with the demand by promoting rice production in suitable areas And high productivity per rai with low production costs by using modern technology And produce rice finely Quality and safety with high value As well as farmers have increased incomes and organizations are strong. It is known that marketing management must link production and marketing in the large plots. In order to become stronger and have more income As well as learning the value of rice Farming traditions Raising awareness in preserving rice culture To create love Unity within the organization and outside the organization While also learning modern rice production technology in order to inherit the rice farming methods
トランガバナーは、田植えを促進するための第3母の日、父の日植え付けプロジェクトおよび稲作を学ぶ場所に従って、政府部門の長を率いて稲を収穫しました。なぜなら現在トラン州は、近くの州や他の州から米を購入して販売する必要があります。植林を促進することは、トラン県で米を栽培する農家を助けます。より多くの収入を得るために
バンナカオの田んぼが壊れた統合農業開発コミュニティ企業、クローンナンノイダム、村3号、ナカオ区、トラン県、ナヨン区、トラン県知事、ルチャイ・チャロエンサップ氏ファーマーズスクールおよび母の日植え付けプロジェクトに基づくデモ日の開会式の司会を務め、第3回「お父さんのための稲」と稲刈り活動に参加しました。米の生産コストを削減する技術を使用した稲刈りと稲作式ファーマーズスクールガイドラインとお父さんのためのコメ計画の下でのデモの日民間部門に焦点を当てた活動であると考えられ、政府と農民は、品質と資源の適切な使用による米の生産の促進、支援、支援に参加します。
オーファンラッセン1政府の政策と、農家が米を効率的に生産するための2015-2019年のタイ米戦略によるそして、適切な地域での米の生産を促進することにより、全国の生産と需要のバランスが取られていますそして、最新の技術を使用することにより、低い生産コストでライごとの高い生産性そして精米高価値の品質と安全性農家と同様に収入が増加し、組織は強いです。マーケティング管理は、大規模なプロットで生産とマーケティングをリンクする必要があることが知られています。より強くなり、より多くの収入を得るために米の価値を学ぶだけでなく農業の伝統米文化の保存に関する意識を高める愛を創造する組織内および組織外の団結稲作法を継承するために現代の米生産技術を学びながら

董裡總督率政府部門負責人按照第三屆母親節,父親節種植項目(旨在促進稻米種植)和學習稻米種植的地方,收割水稻。因為目前董裡省必須從附近省份和其他省份購買大米才能出售。促進種植將有助於董裡省種植水稻的農民。有更多的收入
班納考的稻田被打破了董裡省納雍縣納考街道3號村Khlong Nang Noi大壩農業綜合發展社區企業,董裡省省長Luechai Charoensap先生第三屆“爸爸的飯”按照農民學校和母親節的種植計劃主持了示範日的開幕式,並參加了水稻收穫活動。利用技術降低水稻生產成本的水稻收穫和水稻種植典禮農民學校指導下的示威日和稻米計劃被認為是針對私營部門,政府和農民的一項活動,參與以高質量和適當利用資源的方式促進,幫助和支持稻米生產。
孤兒拉森1根據政府政策和2015-2019年泰國大米戰略,這是為了農民有效地生產大米通過促進適宜地區的大米生產,使全國的生產與需求保持平衡通過使用現代技術,每rai生產率高,生產成本低並製作米高價值的質量和安全農民增加了收入,組織也很強大。眾所周知,營銷管理必須在大塊土地上將生產和營銷聯繫起來。為了變得更強壯,有更多的收入以及學習米的價值農業傳統提高保護稻米文化的意識創造愛組織內部和組織外部的統一同時還學習現代水稻生產技術以繼承水稻種植方法

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys