Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » วันไหว้ประเพณี “ตรุษจีน” เมืองตรัง

วันไหว้ประเพณี “ตรุษจีน” เมืองตรัง

ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำหมูย่างและอาหารคาวหวานตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ขอพรและแก้บนจากองค์พระท่ามกงเยี้ย ภายในศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัด ซึ่งชาวตรังมีความเชื่อว่าจะปัดเป่าทุกข์และพึ่งพาได้ทุกเรื่อง รวมถึงมีการเติมน้ำมันจุดตะเกียงชีวิตเป็นการเริ่มต้นเช้าแรกในวันปีใหม่จีนปีนี้อย่างโชติช่วง

           ที่ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย ถนนรักษ์จันทร์ เขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของจังหวัดตรังมีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากนำหมูย่าง อาหารคาวหวานประเภทหมี่ผัด ผลไม้ ของหวาน ไปตั้งโต๊ะเซ่นไหว้องค์พระท่ามกงเยี้ย ซึ่งชาวตรังส่วนใหญ่มีความเชื่อมาขอพรให้ท่านปัดเป่าทุกข์และพึ่งพาในทุกเรื่อง โดยปีนี้ส่วนใหญ่ขอให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และบ้านเมืองสงบสุข  ขณะที่บางส่วนได้มาบนบานในปีที่แล้ว และประสบความสำเร็จจึงต้องนำหมูย่างมาแก้บนซึ่งเฉพาะช่วงเช้าในศาลเจ้าฯเต็มไปด้วยหมูย่าง ซึ่งศาลเจ้าฯได้เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาไหว้พระ ขอพร เติมน้ำมันจุดตะเกียงชีวิต และเสี่ยงทายเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีน  ในแต่ละวันจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำกิจกรรมมงคลต่างๆเนื่องในวันปีใหม่จีนจำนวนมาก 

Thais of Chinese descent in Trang and many tourists bring grilled pork and sweet savory dishes to make offerings and pay a vow from the Phra Mong Kong Yea. Within the old shrine of the province The Trang people believe that it can dispel all suffering and dependency. As well as the addition of fuel to light the lantern of life, beginning the first morning on the Chinese New Year this year, brilliance
At the Kong Yeong Harbor Rak Chan Road Trang municipality Which is a sacred and ancient shrine in Trang Province. Many Chinese-Thai people bring grilled pork Sweet and savory meats, stir-fries, fruit, dessert, to the table, offering offerings to the Phra Mong Mong Ye In which most Trang people believe in asking you to dispel suffering and rely on everything In this year, most would like to be stable in their work. And the country is peaceful, while some have vowed last year And succeeded, so had to bring grilled pork to votive, especially in the morning in the shrine full of grilled pork The shrine is open for believers to pay respect to the monks, add oil and light the lanterns of life. And gamble on the occasion of the Chinese New Year Each day there will be citizens Both Thai and foreign tourists come to pay respect to monks. Pray for holy things And perform auspicious activities on many Chinese New Year

トランの中華系タイ人や多くの観光客は、ポーク焼きや甘い風味のある料理を提供して、プラモンコングイェアからの献金をします。州の古い神社内トランの人々は、すべての苦しみを払拭でき、信頼できると信じています人生の灯籠を照らす燃料の追加と同様、今年の旧正月の最初の朝から始まり、輝き
コンヨン港でラクチャンロードトラン市トラン県の神聖で古代の神社です。多くのタイ中国人が豚のグリルを持っています。肉、果物、デザートを炒めた甘くておいしい肉ほとんどのトランの人々は、苦しみを払拭し、すべてに頼るように頼むことを信じています今年は、ほとんどの人が仕事を安定させたいと考えています。昨年は一部の国が誓約したものの、この国は平和ですそして、成功したので、特に朝は神社で焼いた豚肉でいっぱいです神社は、信者が僧mon、給油、灯油灯、そして生命に敬意を払うことを可能にします。そして、中国の新年の際にギャンブル毎日市民がいるタイ人と外国人観光客の両方が僧monに敬意を払うようになります。聖なるもののために祈るそして、多くの旧正月に縁起の良い活動を行います

 泰國人在董裡府有中國血統,許多遊客帶來烤豬肉和甜鹹味的菜餚,做飯,並向帕旺旺耶致敬。在該省的舊神社內董里人認為,它可以消除所有的痛苦和依賴。從今年的農曆新年的第一個早晨開始,除了添加燃料以照亮生命的燈籠外,
在江楊港拉陳路董里市這是董裡的一座神聖而古老的神社,許多華泰人帶來了烤豬肉餐桌上有甜鹹味的肉類,炸薯條,水果,甜點,為帕旺旺耶提供了食品大多數董里人都相信您可以消除痛苦並依靠一切今年,大多數人希望自己的工作保持穩定。這個國家是和平的,雖然有些人去年發誓而且成功了,所以必須把烤豬肉帶回去,尤其是在早晨的神社里到處都是烤豬肉這座神殿向信徒敞開懷念,向僧侶表示敬意,增添油脂並點燃生活的燈籠。在農曆新年之際賭博每天都會有市民泰國和外國遊客都向僧侶致敬。為聖靈祈禱並在許多農曆新年進行吉祥活動                   

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys