Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สนง.พานิชย์ ตรัง ตรวจสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

สนง.พานิชย์ ตรัง ตรวจสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานการณ์จำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2563 พบว่าสินค้าเริ่มมีการปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะหมูย่างปรับขึ้นราคาขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัม 430 คาดว่าราคาหมูย่างจะปรับขึ้นอีกไปถึง 450 บาท ในช่วงประเพณีตรุษจีน การที่หมูมีราคาปรับขึ้น เนื่องจากมีการส่งออกหมูไปต่างเทศและเกิดภัยแล้งทำให้หมูโตช้า

          ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง นางรวีพรรณ   ช้างเย็นฉ่ำ  พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง  ได้ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงประเพณีตรุษจีน ซึ่งประชาชนจะเลือกซื้อวัตถุดิบ  เพื่อไปประกอบพิธีในการไหว้บรรพบุรุษ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้การประกอบอาหารและของเซ่นไหว้   จากการตรวจสอบพบว่า ราคาวัตถุดิบและของเซ่นไหว้ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงตรุษจีนปีที่ผ่านมา อาทิ ส้มโชกุน กก.ละ 70-90 บาท แตงโม กก.ละ 15-20 บาท กล้วยหอมหวีละ 70-80บาท เนื้อไก่ชำแหละ กก.ละ 75-90 บาท ผักคะน้า กก.ละ 35 บาท ผักกาดขาวปลีก กก.ละ 40 บาท  ผักกวางตุ้ง กก.ละ 35 บาท ส่วนเนื้อสุกรชำแหละ ราคาจำหน่าย กก.ละ 150-160 บาท (สุกรมีชีวิต กก.ละ 80-83 บาท) ปรับราคาสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 10 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 6.45 เนื่องจากสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้สุกรโตช้า ประกอบกับเกิดโรคระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อการบริโภคโดยเฉพาะหมูย่างปรับขึ้นราคาขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัม 430 คาดว่าราคาหมูย่างจะปรับขึ้นอีกไปถึง 450 บาท
          นางรวีพรรณ   ช้างเย็นฉ่ำ  พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในช่วงก่อนเทศกาลระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา และการปิดป้ายแสดงราคาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และเป็นการป้องปรามผู้ประกอบการมิให้ฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 075-223076 หรือสายด่วน 1569 ทั้งนี้พบว่าพ่อค้า แม่ค้าบางราย ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ได้นำป้ายติดราคา แจกให้กับพ่อค้า แม่ค้า เพื่อติดป้ายราคาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค

Trang Commercial Office Going into the area to inspect the situation, selling products during the Chinese New Year 2020, found that the product has started to increase the price. Especially the grilled pork has increased the price now at 430 kilograms. It is expected that the grilled pork price will increase further to 450 baht During the Chinese New Year tradition The price of pork has increased. Because pigs are exported to other countries and there is a drought causing the pigs to grow slowly
At the Trang Fresh Market, Nang Rawi Phan, the cool and cool elephant Commercial Province, Trang Along with the Trang Provincial Commercial Office staff Issued a check to sell products during the Chinese New Year tradition In which people will choose to buy raw materials In order to perform ceremonies in paying respect to ancestors Both the raw material used for cooking and offerings From the inspection, it was found that Prices of raw materials and offerings were still stable compared to the Chinese New Year last year, such as 70-90 baht shogun oranges, 15-20 baht per kilogram of watermelons, 70-80 baht of bananas, 70-80 baht of chopped chicken meat. 75-90 baht, 35 baht per kale, Chinese cabbage, 40 baht per kg of retail Chinese cabbage, 35 baht per kilogram. Pork meat dissected, selling price 150-160 baht per kg (live pigs 80-83 per kg Baht) adjusted the price up by 10 baht / kg from the same period last year. 6.45 percent due to hot weather Causing the pigs to grow slowly Combined with an epidemic in neighboring countries As for the quantity of the product, there is enough for consumption, especially grilled pork to increase the price at 430 kilograms. It is expected that the price of grilled pork will increase further to 450 baht.
Mrs. Raweephan Chang Yen-ic Commercial Trang province said officials have been set up to closely monitor the situation. In the period before the festival between 20-24 January 2020 to monitor the price situation And closing the price tag to alleviate the suffering of consumers And is to prevent entrepreneurs from taking advantage of selling products at an unreasonably high price Which, if violated, will be guilty according to the Act on Price of Goods and Services B.E. 2542, with an imprisonment not exceeding 7 years, a fine not exceeding 140,000 baht, or both. In the case that the price tag is not closed or the product price does not match the price shown. There is a fine of not more than 10,000 baht if the people do not receive fair trade. Able to notify Trang Provincial Commercial Office Telephone number 075-223076 or hotline 1569. It is found that some vendors do not put a price tag. The staff has brought a price tag. Given to the vendors to clearly label the price. To prevent taking advantage of consumers

トランコマーシャルオフィス2020年の旧正月に製品を販売している状況を調査するためにこのエリアに行くと、製品が価格を上げ始めていることがわかりました。特に、豚のグリルの価格は現在430キログラムに上昇しており、豚のグリルの価格はさらに450バーツに上昇すると予想されています。旧正月の伝統の中で豚肉の価格が上昇しました。豚は他の国に輸出されており、干ばつにより豚がゆっくりと成長するため
トランフレッシュマーケット、ナンラウィファン、クールでクールな象トラン州商業地域トラン州商業事務所のスタッフと一緒に中国の旧正月の伝統の間に製品を販売するための小切手を発行しました人々が原料を購入することを選択します先祖に敬意を表して儀式を行うために調理および供物に使用される原料の両方検査から、それが発見されました原材料と製品の価格は、70-90バーツの将軍オレンジ、1キログラムあたり15-20バーツ、スイカ70-80バーツ、バナナ70-80バーツなど、昨年の旧正月と比較して安定していました。 75〜90バーツ、ケールあたり35バーツ、白菜、小売白菜1 kgあたり40バーツ、1キログラムあたり35バーツ、豚肉を切り分け、販売価格150 kg〜160バーツ(kgにつき生豚80〜83 kg)バーツ)価格を昨年同期から10バーツ/ kg引き上げました。暑いため6.45%ブタをゆっくりと成長させる近隣諸国での流行と組み合わせて製品の量については、特に豚肉のグリルは430キログラムで価格を上げるのに十分であり、豚肉のグリルの価格はさらに450バーツまで上がると予想されます。
ラウィーファン・チャン・イェンク夫人商業的なトラン州は、当局が状況を綿密に監視するために設立されたと述べた。価格状況を監視するために、2020年1月20〜24日の祭りの前の期間消費者の苦痛を軽減するために値札を閉じるそして、起業家が不当に高い価格で製品を販売することを利用するのを防ぐことです違反した場合、物品およびサービスの価格に関する法B.E. 2542に基づき、7年を超えない懲役、140,000バーツを超えない罰金、またはその両方で有罪となります。値札が閉じられていない場合、または製品の価格が表示されている価格と一致しない場合。人々が公正な取引を受けない場合、10,000バーツ以下の罰金が科せられます。トラン州商業事務所に通知できる電話番号075-223076またはホットライン1569。一部のベンダーは値札を付けていないことが判明しています。スタッフが値札を持ってきました。価格を明確にラベル付けするためにベンダーに与えられます。消費者の利益を防ぐために

董裡商務辦公室進入該地區檢查情況,在2020年春節期間銷售產品,發現該產品已經開始提價。特別是,烤豬肉的價格已提高到430公斤,預計烤豬肉的價格將進一步提高到450泰銖。農曆新年期間豬肉價格上漲了。因為豬出口到其他國家,並且乾旱導致豬生長緩慢
在董里新鮮市場(Nang Rawi Phan),涼爽的大象董裡商業省連同董裡省商務廳的工作人員發行支票以在農曆新年期間銷售產品人們會選擇購買原材料為了執行禮節向祖先致敬用於烹飪和供餐的原材料從檢查中發現與去年春節相比,原材料和產品的價格仍然穩定,例如70-90泰銖的將軍橘子,15-20泰銖/千克的西瓜,70-80泰銖的香蕉,70-80泰銖的切碎的雞肉。 75-90泰銖,每隻羽衣甘藍35泰銖,大白菜,每公斤零售大白菜40泰銖,每公斤35泰銖。解剖豬肉,售價為每公斤150-160泰銖(生豬每公斤80-83泰銖)泰銖)將價格從去年同期上調了10泰銖/公斤。炎熱天氣導致的百分之6.45導致豬生長緩慢結合周邊國家的流行病至於產品的數量,有足夠的消費量,特別是烤豬肉將價格提高到430公斤,預計烤豬肉的價格將進一步提高到450泰銖。
張延漢夫人董裡府稱,已經成立官員來密切監視局勢。在節日前的2020年1月20日至24日期間監控價格情況並關閉價格標籤以減輕消費者的痛苦並且是為了防止企業家利用不合理的高價銷售產品根據《商品和服務價格法》(B.E. 2542)的規定,如果違反該規定,將被判處不超過7年的監禁,不超過140,000泰銖的罰款或兩者併罰。在未關閉價格標籤或產品價格與顯示的價格不匹配的情況下。如果人們沒有得到公平的交易,則處以不超過10,000泰銖的罰款。能夠通知董裡省商務廳電話號碼075-223076或熱線1569。發現有些供應商沒有標價。工作人員帶來了一個價格標籤。給賣方明確標明價格。防止利用消費者

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys