Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม”รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน” 

ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม”รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน” 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรมปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม”รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน”  และจากปฏิบัติการลดถุงขยะทำให้ประเทศไทยที่ติดอันดับที่มีขยะพลาสติกอันดับ 6 ของโลก จากการรณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกขณะนี้อยู่ในอันดับ 10 ของโลก การรณรงค์ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จ้องการให้ขยะพลาสติกหมดสิ้นไป

            ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม"รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน"  โดยมีนายอภิชัย  เอกวนากุล  ผู้อำนวยการสำนักป่าชายเลน  นายไมตรี  แสงอริยนันท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7  กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมในพิธี จากการที่จังหวัดตรังได้ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการตรังยั่งยืนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักในจัดการปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ที่ตระหนักดีว่าปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพประมงองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ จึงร่วมกับจังหวัดตรัง เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพี่น้องเครือข่ายที่จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเล โดยกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  อบรมสร้างความตื่นรู้ต่อสถานการณ์ปัญหาขยะทะเล พร้อมปฏิบัติการความร่วมมือตักขยะในทะเล  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เติมความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน จากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง เครือข่าย อาสาสมัครหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และ องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การเสวนาทางวิชาการ การร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  การเก็บและคัดแยกขยะจากทะเล

Department of Marine and Coastal Resources Together with the local fishermen Organize SAVE Mariam Friend Activity "Sea Trash Waste Campaign 2 District 1 Sea For sustainable Trang " And from the practice of reducing garbage bags, making Thailand ranked at 6th in the world with plastic waste From the campaign to reduce and stop using plastic bags, currently in the top 10 in the world. The campaign is in accordance with the policy of the Minister of Natural Resources and Environment. Which is looking forward to the end of plastic waste
At the Ban Tase Pier area Hat Samran District, Trang Province, Mr. Sophon Thongdi, Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Presided over the activity SAVE Mariam Friend Operation "Sea Trash Waste Campaign 2 District 1 Sea For sustainable Trang " With Mr. Apichai Ekkawanakul, the director of the Mangrove Forest Office, Mr. Maitri Saeng-aranan Director of the Office of Marine and Coastal Resources 7 Local fishermen Participate in the ceremony From Trang province cooperating with the cooperation partners Drive the Trang Sustainable Project, do good deeds with heart Reduce environmental hazards With the primary goal of managing plastic and foam waste Which has received good cooperation from all sectors Especially the local fishing network That is well aware that the problem is becoming more serious Affecting the ecology, environment, tourism And fishing occupation, Tase Sub-district Administration Organization Therefore join with Trang Province Trang Local Fishery Network Government agencies Non-governmental organization And the private sector organized this event Which is the first time of the network brothers that organized the campaign to collect marine waste By activities under 3 important objectives which are training to raise awareness about the problem of marine waste Ready to carry out cooperation on scooping garbage at sea Exchange experiences, add knowledge and understanding in working together to solve the garbage problem. To strengthen cooperation of all sectors in waste management, with over 400 participants from the local fishing network in Trang, a network of volunteers, government agencies. Local government organizations, the private sector, students and non-governmental organizations All of which will join together to do training activities to educate Academic Talk Joint release of aquatic species Collection and separation of waste from the sea

海洋資源局地元の漁師と一緒にSAVE Mariam Friendアクティビティの整理「海ゴミ廃棄物キャンペーン2地区1海持続可能なトランのために」そして、ゴミ袋を減らす習慣から、タイはプラスチック廃棄物で世界第6位にランクされました現在、世界のトップ10に入っているビニール袋の削減と使用停止のキャンペーンから。このキャンペーンは、天然資源環境大臣の方針に従っています。プラスチック廃棄物の終わりを楽しみにしています
Ban Tase Pierエリアでトラン州ハット・サムラン地区、海洋・沿岸資源局長、ソフォン・トンディ氏活動を主dするSAVEマリアムフレンド作戦「海ゴミ廃棄物キャンペーン2地区1海持続可能なトランのために」マングローブ森林局長のアピチャイ・エクバナクン氏、マイトリ・セン・アリヤナン氏海洋沿岸資源局長7地元の漁師式典に参加する協力パートナーと協力するトラン州からトランの持続可能なプロジェクトを推進し、心から善行を行います環境の危険を減らすプラスチックとフォームの廃棄物を管理することを主な目的としてすべての部門から良好な協力を受けています特に地元の釣りネットワーク問題がより深刻になっていることを十分に認識しています生態学、環境、観光に影響を与えるそして漁業、田瀬地区管理機構したがって、トラン県に参加トラン地元漁業ネットワーク政府機関非政府組織そして、民間部門がこのイベントを開催しました海洋廃棄物を収集するキャンペーンを組織したネットワーク兄弟は初めてです海洋廃棄物の問題についての意識を高めるための訓練である3つの重要な目的の下での活動によって海でゴミをすくい上げるための協力を行う準備ができています経験を交換し、協力してゴミ問題を解決するための知識と理解を追加します。廃棄物管理におけるすべての部門の協力を強化するために、ボランティア、政府機関のネットワークであるトランの地元漁業ネットワークから400人以上が参加しました。地方自治体組織、民間部門、学生および非政府組織すべてが一緒になって、教育活動のためのトレーニング活動を行いますアカデミックトーク水生種の共同放出海からの廃棄物の収集と分離

海洋與海岸資源系與當地漁民一起舉辦SAVE Mariam朋友活動“海垃圾廢物運動2區1海為了可持續的董裡“並通過減少垃圾袋的做法,使泰國在塑料廢物方面排名世界第六從減少和停止使用塑料袋的運動開始,目前在全球排名前10位。這項運動符合自然資源和環境部長的政策。期待廢塑料的終結
在萬瀨碼頭區董裡府Hat Samran區,海洋與沿海資源局局長Sophon Thongdi先生主持活動SAVE Mariam Friend行動“海上垃圾廢物運動2區1海為了可持續的董裡“與紅樹林辦公室主任Apichai Ekvanakun先生Maitri Saeng Ariyanan先生一起海洋和沿海資源辦公室主任7當地漁民參加典禮來自董裡府的合作夥伴推動董裡可持續發展項目,全心全意做事減少環境危害以管理塑料和泡沫廢物為主要目標得到了各界的良好合作特別是當地的捕魚網眾所周知,問題正在變得越來越嚴重影響生態,環境,旅遊和漁業職業,瀨瀨街道行政管理組織因此,加入董裡府董里當地漁業網絡政府機構非政府組織私營部門組織了這次活動這是網絡兄弟組織的第一次收集海洋垃圾的運動通過3個重要目標的活動進行培訓,以提高對海洋廢物問題的認識準備開展海上撈垃圾合作交流經驗,增加知識和了解,以共同解決垃圾問題。為了加強廢物管理各部門的合作,來自董裡的當地捕魚網絡(志願者,政府機構網絡)的400多名參與者。地方政府組織,私營部門,學生和非政府組織所有這些人將一起參加培訓活動以進行教育學術講座共同釋放水生物種收集和分離海洋廢物
    

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys