Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง1  ครั้งที่ 1 

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง1  ครั้งที่ 1 

     สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง1  ครั้งที่ 1 เพื่อดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังแนวปะการังเทียม ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของเศษอวน หรือขยะอื่นๆที่เกิดจากแหล่งชุมชน การประมง การท่องเที่ยว

              ที่เกาะกระดาน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง  ครั้งที่ 1 ทั้งนี้นายไมตรี แสงอริยนันท์    ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังแนวปะการังเทียม ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของเศษอวน หรือขยะอื่นๆที่เกิดจากแหล่งชุมชน การประมง การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการตาย การฟื้นตัวของแนวปะการัง และส่งผลทางอ้อมต่อระบบนิเวศหลายด้านดังนั้น การลดปริมาณการสะสมของขยะในระบบนิเวศทางทะเล ทำให้แหล่งทรัพยากรแนวปะการัง มีการฟื้นตัวเร็วขึ้น คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำทางทะเล สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง           พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน       ให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของขยะ ต่อทรัพยากรทางทะเล   และร่วมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ชายหาดและท้องทะเลไทยตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปนักดำน้ำอาสาสมัครจากหลายพื้นที่เจ้าหน้าอุทยานฯ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรฯ ตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวจ.ตรังจำนวน 40 คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป้องกัน อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรแนวปะการัง

Office of Marine and Coastal Resources 7, Department of Marine and Coastal Resources Organized 1st beach reef or coral cleaning activity, 1st time to dive, garbage collection, coral reefs, artificial reefs That has been damaged by the cover of the fishnet. Or other waste from communities, fisheries, tourism
Orphan Lassen 1 At Ko Kradan, Kantang District, Trang Province, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the beach coral reef cleanup activity no.1, Mr. Maitri Sang Arianan Director of the Office of Marine and Coastal Resources 7, Department of Marine and Coastal Resources said that this activity to dive, garbage collection in coral reefs, artificial reefs. That has been damaged by the cover of the fishnet. Or other waste generated from communities, fisheries, tourism, which directly affects the mortality rate Recovery of coral reefs And indirectly affect many ecological systems. Therefore Reducing the accumulation of waste in the marine ecosystem Make coral reef resources There is a quick recovery, maintaining fertility, increasing fishery resources. And the area of ​​tourist dive sites by sea, generating income for fishermen And tourism in Trang province as well as creating a network In the conservation and restoration of marine and coastal resources, including the promotion of participation of all sectors To be aware of the problems and effects of waste To marine resources And public relations to make everyone aware of littering And turned their attention to conserving Thai beaches and seas in accordance with the sustainable development approach in managing marine and coastal resources. Divers, volunteers from many areas, park officials Department of Resources Officer 40 representatives from Trang Tourism Association participated in activities for rehabilitation and prevention. Conservation of coral reef resources

海洋沿岸資源局7、海洋沿岸資源局1回目のビーチリーフまたはサンゴの清掃活動、1回目のダイビング、​​ゴミ収集、サンゴ礁、人工リーフそれはフィッシュネットのカバーによって損傷を受けています。または、コミュニティ、漁業、観光からのその他の廃棄物
オーファンラッセン1トラン県カンタン郡クラダン島にて、トラン県知事のルチャイ・チャロエンサップ氏ビーチサンゴ礁清掃活動第1号の開会式を司会し、マイトリ氏サンアリアナン海洋沿岸資源局7局の海洋沿岸資源局は、この活動はダイビング、​​サンゴ礁のゴミ収集、人工礁と言った。それはフィッシュネットのカバーによって損傷を受けています。または、死亡率に直接影響するコミュニティ、漁業、観光から発生するその他の廃棄物サンゴ礁の回復そして、多くの生態系に間接的に影響します。海洋生態系における廃棄物の蓄積を減らすサンゴ礁資源を作る迅速な回復、繁殖力の維持、漁業資源の増加があります。そして、海沿いの観光スポットのエリアは、漁師の収入を生み出しますトラン県の観光とネットワークの構築すべてのセクターの参加の促進を含む、海洋および沿岸資源の保護と復元廃棄物の問題と影響を認識する海洋資源へそして、誰もがポイ捨てを認識できるようにする広報活動また、海洋資源と沿岸資源の管理における持続可能な開発アプローチに従って、タイのビーチと海の保全に注意を向けましたダイバー、多くの地域からのボランティア、公園職員資源省トラン観光協会の40人の代表者がリハビリテーションと予防のための活動に参加しました。サンゴ礁資源の保全

海洋海岸資源辦公室7海洋海岸資源部舉辦第一場海灘礁或珊瑚清潔活動,第一時間潛水,垃圾收集,珊瑚礁,人工礁那個已經被漁網的蓋子損壞了。或其他來自社區,漁業,旅遊業的廢物
孤兒拉森1在董裡府坎塘區的科賴丹,董裡府省長呂易猜·沙倫薩普先生主持海灘珊瑚礁清潔第一活動開幕儀式,邁特里先生桑·阿里亞南(Sang Arianan)海洋和沿海資源辦公室主任7,海洋和沿海資源部表示,這項活動要潛水,在珊瑚礁中收集垃圾,人工礁石。那個已經被漁網的蓋子損壞了。或直接影響死亡率的社區,漁業,旅遊業產生的其他廢物回收珊瑚礁並間接影響許多生態系統。減少海洋生態系統中廢物的積累製作珊瑚礁資源快速恢復,保持肥力,增加漁業資源。以及海上旅遊潛水點區域,為漁民創造了收入董裡省的旅遊業以及建立網絡保護和恢復海洋和沿海資源,包括促進所有部門的參與了解廢物的問題和影響對海洋資源和公共關係讓每個人都知道亂扔垃圾潛水員,許多地區的志願者,公園工作人員將注意力轉向了按照可持續發展方法來管理泰國的海洋和沿海資源,以保護泰國的海灘和海洋。資源部幹事董裡旅遊協會的40名代表參加了康復和預防活動。保護珊瑚礁資源

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys