Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » งานสืบสานประเพณีตรุษจีน  เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

งานสืบสานประเพณีตรุษจีน  เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานตรัง  ร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัดงานสืบสานประเพณีตรุษจีน  เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน  ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ทำให้มีเงินสะพัดเกือบ 40 ล้านบาท

          นางสาวนันทวัน   ศิริโภคพัฒน์    ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานตรัง  กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานตรัง  ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัดงานสืบสานประเพณีตรุษจีนขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง โดยภายในงานการแสดงต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงการเชิดสิงโต  การแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง  การจำหน่ายอาหารของร้านค้าในราคา 20 บาท  จำนวน 20 ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก  และการนำดารา นักแสดงมาร่วมงาน เพื่อเป็นการดึงดูด ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้จังหวัดตรังนั้นเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด  ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนมเค้ก  หมูย่าง  ติ่มซำ และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังนอกจากจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรังแล้ว  ยังไปไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว   ในช่วงประเพณีตรุษจีนนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกือบ 7 พันคนมีรายได้สะพัดเกือบ 40 ล้านบาท
           ทั้งนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานตรัง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการจัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดีโยในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเดือนละกว่า 1 แสนคน นำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดตรังจำนวนมาก

Tourism Authority of Thailand Trang Office Together with Trang Municipality Organizing the tradition of Chinese New Year To celebrate the new year of the Thai-Chinese brothers and sisters Which will have Chinese-Chinese tourists traveling to Trang Resulting in a talk of almost 40 million baht
Miss Nantawan Siripok Phat Tourism Director of Thailand Trang office said the Tourism Authority of Thailand Trang office in collaboration with Trang Municipality Organized the event to carry on the Chinese New Year tradition between 24-25 January 2020 in front of the office of Trang Municipality In many shows, such as the lion dance show Performances of students under the Trang Municipality Selling food at shops for 20 baht A total of 20 stores that have been selected and brought the stars to join the event To attract More people and tourists to travel to Trang The province of Trang is 1 in 12 cities that must not be missed. Whether it's a unique diet Whether it is grilled pork cakes, dim sum and many more. In addition, people who travel to Trang, in addition to traveling to the major tourist attractions of Trang Also pay respect to various shrines for the prosperity of themselves and their families. During the Chinese New Year tradition, there will be nearly 7 thousand tourists with a revenue of almost 40 million baht.
However, the Tourism Authority of Thailand The Trang Office continuously promotes tourism in Trang and in the coming February there will be a wedding ceremony under the ocean. Is another activity that promotes tourism in Trang province well in January and February There will be more than 100,000 tourists traveling to Trang each month. Bringing a lot of revenue from tourism to Trang

タイ政府観光局トランオフィストラン市とともに旧正月の伝統を整理するタイ・中国人の兄弟姉妹の新年を祝うためにトランに旅行する中国系中国人観光客がいるほぼ4,000万バーツの講演
ミス・ナンタワンシリポックファットタイの観光局長トラン事務所によると、タイ政府観光局トラン市との協力によるトラン事務所トラン市の事務所の前で、2020年1月24日から25日まで中国の旧正月の伝統を引き継ぐイベントを開催しました。ライオンダンスショーなどの多くのショーでトラン市の学生のパフォーマンス20バーツの店で食べ物を売る合計20の店舗が選択され、スターがイベントに参加しました引き付けるためにトランに旅行するより多くの人々と観光客トラン県は、見逃してはならない12都市に1つです。ユニークな食事かどうかポークのグリル、点心など、さまざまなものがあります。さらに、トランの主要な観光スポットへの旅行に加えて、トランに旅行する人々また、自分自身とその家族の繁栄のために、さまざまな神社に敬意を払います。中国の旧正月の伝統の間に、ほぼ4000万バーツの収入でほぼ7000人の観光客がいるでしょう。
ただし、タイ政府観光局トランオフィスは、引き続きトランの観光を推進しており、来年2月には海の下で結婚式が行われます。 1月と2月にトラン県の観光を促進する別の活動です毎月100,000人以上の観光客がトランを訪れます。観光からの多くの収入をトランにもたらす

泰國旅遊局董里辦公室與董里市組織農曆新年的傳統為了慶祝泰華兄弟姐妹的新年將有中國遊客前往董裡引起了將近4000萬泰銖的討論
南塔灣小姐西里波柏泰國旅遊局局長董里辦公室說泰國旅遊局董里辦公室與董里市政府合作在董裡府辦公室前組織了該活動,以在2020年1月24日至25日之間延續農曆新年傳統在很多表演中,例如舞獅表演董里市學生的表演在商店以20泰銖的價格出售食物共有20家商店被選中,並帶來了明星參加活動吸引更多的人和遊客去董裡董裡府是12個不能錯過的城市中的1個。無論是獨特飲食無論是烤豬肉蛋糕,點心等等。此外,前往董裡的人,除了前往董裡的主要旅遊景點也要為自己和家庭的繁榮而尊重各種神社。在農曆新年的傳統中,將有近7,000名遊客,收入近4000萬泰銖。
但是,泰國旅遊局董里辦公室繼續促進董裡的旅遊業,在即將到來的二月,海洋下將舉行婚禮。是另一項在1月和2月很好地促進董裡省旅遊業的活動每月將有超過10萬名遊客前往董裡。從旅遊業帶給董裡很多收入

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys