Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุ่มงบประมาณ 49,761,200 บาท  ให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุ่มงบประมาณ 49,761,200 บาท  ให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

 สำนักปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ทุ่มงบประมาณ 49,761,200 บาท  ให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 152 ศูนย์ ในการให้ความรู้กับเกษตรกร  เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตร “การพึ่งพาตนเองโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

           นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยนายจรูญศักดิ์  สุขขุม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการดำเนินการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ วิธีคิด และกระบวนการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้มีโอกาสเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอด ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของตนเองได้     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณโดยผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด สำหรับจัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน 12,300 ราย งบประมาณ 49,761,200 บาท ให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 152 ศูนย์  ในส่วนของจังหวัดตรังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องมาตลอด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 241,500 บาท เพื่อจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกเกษตรกรเป้าหมาย 115 ราย ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น   หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น โครงการนี้ยังสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าพาหนะ ให้กับปราชญ์และวิทยากร ได้ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรถึงบ้าน เพื่อจะได้ไปให้คำแนะนำ หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เข้าอบรม และเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันของคนหัวใจเดียวกันด้านเศรษฐกิจพอพียง     ซึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง มีนายวิรัตน์  และนางจำเนียร กาญจนพรหม เป็นปราชญ์ประจำศูนย์ฯ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

The Office of the Permanent Secretary of Agriculture and Cooperatives has allocated a budget of 49,761,200 baht to 152 network centers of villagers nationwide that participate in the project to educate farmers. To train farmers in the project to develop a network of villagers Course "Self-sufficiency based on the sufficiency economy philosophy"
Mr. Kajornsak Chareonsopa, Deputy Governor of Trang Province Along with Mr Charoonsak Sukkhum, Agriculture and Cooperatives of Trang Province Visited the Sufficiency Economy Learning Center, Ban Nam Kwai Na Tha Nuea Subdistrict Mueang Trang District, Trang Province
The Ministry of Agriculture and Cooperatives Carried out a project to develop a network of villagers Since the fiscal year 2007 onwards, the budget has been allocated to support the development of the villagers' network center. For the village philosopher network center Participating in the project In implementing the training curriculum To transfer knowledge, experiences, methods of thinking and agricultural development process according to the new theory By adhering to the philosophy of sufficiency economy for farmers who participate in the training Have the opportunity to learn and apply knowledge to the top In one's own agricultural career in the fiscal year 2020, Office of the Permanent Secretary for Agriculture and Cooperatives Allocated budget through the Office of Agriculture and Cooperatives in every province. For training 12,300 farmers, budget 49,761,200 baht, to 152 local wisdom network centers nationwide that have participated in the project. In Trang, there is a Sufficiency Economy Learning Center in Ban Nam Kwai. Has been continuously selected to participate in the project In the fiscal year 2020, a total budget of 241,500 baht was allocated to organize 115 training sessions for target farmers. Training duration is 3 days and 2 nights. Training is divided into 3 versions after the training is completed. This project also supports part of the budget. As a transportation fee For sages and speakers Has carried out inspections and visits to farmers at home In order to give advice Or help solve problems for participants And is a network construction Build good relationships with each other and those of the same heart in the economy. Which the Sufficiency Economy Learning Center in Ban Nam Kwai Na Tha Nuea Subdistrict Mueang Trang District, Trang Province, Mr. Wirat And Mrs. Jumnien Kanchanaprom is a philosopher at the center. And is a guest speaker to transfer knowledge to farmers Can be put into practice

農業協同組合の事務局は、49,761,200バーツの予算を全国の152の地元の知恵ネットワークセンターに割り当て、農民を教育するプロジェクトに参加しました。村人のネットワークを開発するプロジェクトで農民を訓練するコース「自給自足の経済哲学に基づく自給自足」
チャン州副知事カヨルサック・カレオンソパ氏チャロンサック・スクムム氏、トラン県農業協同組合Ban Nam KwaiのSufficiency Economy Learning Centerを訪問しましたナターヌエ地区トラン県ムアントラン郡
農協村人のネットワークを開発するプロジェクトを実施2007年度以降、村人のネットワークセンターの開発を支援するために予算が割り当てられました。村の哲学者ネットワークセンター向けプロジェクトへの参加トレーニングカリキュラムの実施において新しい理論に従って知識、経験、考え方、農業開発プロセスを伝達するトレーニングに参加する農民のための十分な経済の哲学を遵守することにより知識を学び、トップに適用する機会を得る2020年度に独自の農業を運営するために、農業協同組合省の秘書室すべての州の農業協同組合事務所を通じて予算を割り当てました。 12,300人の農民を訓練するため、予算49,761,200バーツをプロジェクトに参加している全国の学者のネットワークに、トランの152のセンターに、バンナムクワイに十分な経済学習センターがありますプロジェクトに参加するために継続的に選択されています2020年度には、総予算241,500バーツが割り当てられ、対象農家向けの115回のトレーニングセッションが開催されます。トレーニング期間は2泊3日で、トレーニングは3つのバージョンに分けられます。このプロジェクトは予算の一部もサポートしています。交通費としてセージとスピーカー用検査を実施し、自宅で農民を訪問したアドバイスをするためにまたは参加者の問題解決を支援するそして、ネットワーク構築です互いに、そして経済の同じ心の人々と良好な関係を築きます。バンナムクワイのどの充足経済学習センターナターヌエ地区トラン県ムアントラン郡、ウィラット氏そして、Jumnien Kanchanaprom夫人は中心の哲学者です。農家に知識を伝えるゲストスピーカーです実践できる

農業和合作社常任秘書長辦公室已向全國152個地方智慧網絡中心分配了49,761,200泰銖的預算,以參與該項目的農民教育項目。在項目中培訓農民以發展村民網絡課程“基於自給自足的經濟哲學的自給自足”
董裡府副省長Kajornsak Chareonsopa先生董裡府農業與合作社社長Charoonsak Sukkhum先生參觀了Ban Nam Kwai充足性經濟學習中心那他新亞街道董裡Mueang Trang District
農業合作社部開展了一個發展村民網絡的項目自2007財政年度起,預算已分配用於支持村民網絡中心的發展。為村哲學家網絡中心參與項目在實施培訓課程時根據新理論轉讓知識,經驗,思維方法和農業發展過程堅持參加培訓的農民自給自足的經濟理念有機會學習並將知識應用到頂部為了在2020財政年度經營自己的農業,農業與合作社部常務秘書辦公室通過每個省的農業合作社辦公室分配預算。為培訓12,300名農民,向參與該項目的全國學者網絡預算49,761,200泰銖,在董裡設有152個中心,在Ban Nam Kwai有一個自給自足的經濟學習中心被連續選中參加該項目在2020財政年度,總預算為241,500泰銖,為目標農民組織了115次培訓,培訓​​時間為3天2夜,培訓完成後分為3個版本。該項目還支持部分預算。作為運輸費對於賢哲和演講者在家中對農民進行了檢查和探訪為了給意見或幫助解決參與者的問題並且是網絡建設建立彼此之間以及經濟中同心同心的良好關係。其中南南葵充足經濟學習中心那他新亞街道董裡府董裡府威叻先生Jumnien Kanchanaprom夫人是中心的哲學家。並擔任演講嘉賓,向農民傳授知識可以付諸實踐

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys