Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใยและโรคพิษสุนัขบ้า

เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใยและโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เฝ้าระวังโรคทางเดินทางอาหารและโรคพิษสุนัขบ้า  โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ซึ่งถือว่าล้มเหลวจากการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต

           นายแพทย์บรรเจิด   สุขพิพัฒน์ปานนท์    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  กล่าวว่าในช่วงฤดูร้อนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้มีการเฝ้าระวังโรคทางเดินทางอาหาร เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจะทำให้อาหารเสียเร็วกว่าปกติ  หากประชาชนไม่ระมัดระวังอาจทำให้ท้องเสียได้ ดังนั้นประชาชนควรอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนที่จะรับประทาน เพื่อเป็นการป้องกันโรคทางเดินอาหาร
           ในส่วนของโรคช่วงฤดูร้อนอีกโรคคือโรคพิษสุนัขบ้านั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปี 2561 ที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ซึ่งถือว่าล้มเหลวในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีผู้เสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตนั้นได้แยกสุนัขที่กำลังกัดกัน จึงทำให้ถูกสุนัขกัด แต่ผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าสุนัขมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ทำให้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านั้นสามารถป้องกันและรักษาได้  เมื่อประชาชนถูกสุนัขหรือแมวกัด ขอให้ล้างแผลให้สะอาดและให้ไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ หากมีเชื้อพิษสุนัขบ้า แพทย์ก็จะทำการรักษาโดยการฉีดยาและต้องฉีดยาตามที่แพทย์กำหนด ถึงจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้  ประชาชนไม่ควรประมาทโรคพิษสุนัขบ้าโดยเด็ดขาด หากประมาทจะทำให้เสียชีวิตได้  ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านออกรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงโรคพิษสุนัขบ้าที่สามารถป้องกันได้ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

Trang Provincial Health Office Watch out for travel disease, food and rabies. Especially rabies requires special surveillance. As in the year 2018, there has been 1 death from rabies Which is considered a failure from rabies prevention Due to death
Dr. Banjerd Sukphiphat Panon Trang Public Health Doctor Said that this summer, the Trang Provincial Health Office Have surveillance for food-borne diseases Because hot weather will cause food to spoil faster than usual If people are not careful, it may cause diarrhea. Therefore, people should warm the food hot before eating. In order to prevent digestive diseases
As for the other summer diseases, which are rabies, Trang Public Health Office places great importance. Since in the past year 2018, there has been 1 death from rabies Which is considered to be a failed rabies prevention campaign Due to death In which the deceased has separated the dogs that are biting each other Therefore causing the dog to bite But the deceased doesn't know that the dog has rabies. Causes death from rabies The rabies can be prevented and treated. When people are bitten by a dog or cat Please wash the wound thoroughly and see a doctor. So the doctor can diagnose rabies infection or not If there is rabies The doctor will treat by injection and must inject as prescribed by the doctor. To prevent rabies People should absolutely not underestimate rabies. Negligence will result in death However, Trang Provincial Health Office Gave the village volunteers a continuous campaign to disseminate knowledge about rabies to the public To let people know about preventable rabies which will prevent people from dying from rabies

トラン州保健局旅行病、食物、狂犬病に注意してください。特に狂犬病には特別な監視が必要です。 2018年と同様、狂犬病による死亡者は1人狂犬病予防の失敗とみなされる死により
バンジェルド博士スクピファットパノントラン公衆衛生医師今年の夏、トラン州保健局食中毒の監視をする暑い気候のせいで食べ物はいつもより早く腐るから人々が注意を怠ると、下痢を引き起こす可能性があります。したがって、食べる前に食べ物を温める必要があります。消化器疾患を防ぐために
狂犬病である他の夏病については、トラン保健局が非常に重要です。昨年の2018年以来、狂犬病による死亡者は1人です狂犬病予防キャンペーンの失敗とみなされる死により故人はお互いを噛んでいる犬を分離しているしたがって、犬を噛ませるしかし、故人は犬が狂犬病であることを知りません。狂犬病による死を引き起こす狂犬病を予防し治療することができます。犬や猫に噛まれたとき傷を徹底的に洗い、医師の診察を受けてください。そのため、医師は狂犬病感染を診断できるかどうか狂犬病がある場合医師は注射で治療し、医師の処方に従って注射しなければなりません。狂犬病を防ぐために狂犬病を過小評価してはいけません。過失は死に至るただし、トラン州保健局村のボランティアに、狂犬病に関する知識を一般に広めるための継続的なキャンペーンを行いました。人々が狂犬病で死ぬのを防ぐ予防可能な狂犬病について人々に知らせること

董裡省衛生局提防旅行疾病,食物和狂犬病。特別是狂犬病需要進行特殊監視。截至2018年,狂犬病死亡人數為1人被認為是狂犬病預防的失敗由於死亡
班傑德博士Sukphiphat Panon董裡公共衛生醫生說今年夏天董裡省衛生廳監測食源性疾病因為炎熱的天氣會使食物變壞的速度比平常快如果人們不小心,可能會引起腹瀉。因此,人們應在進食前先加熱食物。為了預防消化系統疾病
至於其他夏季疾病,即狂犬病,董裡公共衛生辦公室非常重視。自2018年以來,已有1人因狂犬病死亡被認為是失敗的狂犬病預防運動由於死亡死者在其中分開了被咬的狗因此導致狗咬但是死者並不知道那隻狗患有狂犬病。導致狂犬病死亡狂犬病可以預防和治療。當人們被狗或貓咬傷時請徹底清洗傷口,然後去看醫生。這樣醫生就可以診斷出狂犬病感染與否如果有狂犬病醫生將通過注射進行治療,並且必須按照醫生的處方進行注射。預防狂犬病人們絕對不應低估狂犬病。過失會導致死亡但是,董裡省衛生局讓鄉村志願者持續開展運動,向公眾傳播有關狂犬病的知識讓人們了解可預防的狂犬病,這將防止人們死於狂犬病

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys