Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » มหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี)

มหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี)

จังหวัดตรัง จัดงานมหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี) “เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น”  เป็นวิถีชีวิตของคนไทย และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กรมอนามัยเห็นความสำคัญของการจัดการอาหารลักษณะนี้ให้มีความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งให้สอดรับกับวิถีชุมชนอันจะสร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริม
การท่องเที่ยว

 
           ที่บริเวณตลาดเข็นเตอร์พอยท์  ถนนรื่นรมย์  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  นายเรวัต  อารีรอบ  ผู้ช่วยเลขา นุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหาร Steet Food (อาหารริมบาทวิถี) "เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น"   ซึ่งประวัติความเป็นมาของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ที่ยาวนานแห่งนี้ การเริ่มต้นของ "ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์" แห่งนี้ เกิดจากแนวคิดของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้นคือ  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์  ที่เห็นความไม่เป็นระเบียบของหาบเร่และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่วางจำหน่ายบริเวณฟุตบาทของถนนสายต่างๆ จึงมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดให้มีจุดจำหน่ายอาหารขึ้น บริเวณถนนรื่นรมย์แห่นี้ โดยมีการจำหน่ายสินค้าประเทอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ จนเป็นที่รู้จักในความเป็นถนนสายอาหารที่ถูกเรียกขานเป็น"ครัวของคนตรัง" และถูกเรียกว่า "ตลาดเซ็นตอร์พอยท์" ในเวลาต่อมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานเทศบาลนครตรังและชมรมผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ถนนรื่นรมย์ ได้ยึดเอายุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้นอาหารมาขับเคลื่อนกิจกรรมของตลาดแห่งนี้ โดยมีการพัฒนาความรู้แก่ผู้จำหน่ายอาหาร ตรวจสุขลักษณะ และมีการสุ่มเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาหาร ซึ่งอาศัยแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean FoodGood Taste ของกรมอนามัย โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety รวมทั้งมาตรฐานอาหารริมบาทวีถีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาหาร Street Food หรืออาหารริมบาทวิถี นั้น เป็นวิถีชีวิตของคนไทย และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว กรมอนามัยเห็นความสำคัญของการจัดการอาหารลักษณะนี้ให้มีความสะอาดปลอดภัย รวมทั้งให้สอดรับกับวิถีชุมชนอันจะสร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาหาร Street Food หรืออาหารริมบาทวิถีนี้ ส่วนคำว่า เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น นั้น เป็นการสื่อความหมาย 2 นัย คือ 1 เนื่องจากอาหารเส้น เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เป็นที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ซึ่งอาหารในตลาดแห่งนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อ วันนี้จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในราคาแนะนำ เพียงจานละ 10 บาท เท่านั้น อีกนัยหนึ่งเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของท่านอดีตนายกเทศมนตรี นายอภิชิต วิโนทัย ซึ่งเพิ่งล่วงลับไป ที่มีแนวคิดอยากให้สร้างเครือข่ายถนนอาหารปลอดภัยของจังหวัดตรังให้เชื่อมโยงเป็นเส้นทางอาหารของนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมเส้นทาง 2 ตลาด คือตลาดเซ็นเตอร์พอยก์แห่งนี้กับตลาดคนเดินหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเส้นทาง Street Food ของจังหวัดตรัง วันนี้จึงมีกิจกรรมร่วมเดินเชื่อมความสัมพันธ์ทั้ง 2 แห่ง โดยมีระยะทาง ประมาณ 1,100 เมตร นอกจากนี้ยังมอบป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste แก่ตัวแทนร้านจำหน่ายอาหาร และปรุงอาหารยำผักกูดให้ได้ชิมกัน

 Trang Province organizes the Steet Food Festival (Rim Pavement Food Festival). "Food Festival. Enjoy the people who eat the food" is the way of life of Thai people. And is popular with tourists The Department of Health sees the importance of managing food of this nature to be clean and safe. Including to be in line with the community way of generating income, including people and promoting
Tourism
At the wheelpoint market area, Ruen Rom Road, Mueang Trang District, Trang Province, Mr. Rawat Aree-Rob, Assistant Secretary to the Minister of Public Health Presided over the opening ceremony of the Steet Food Festival Cannibals ", which has a long history of the Center Point Market The beginning of This "Center Point Market" was born from the idea of ​​a former governor of Trang at that time, Mr Yongyuth Wichai-dit who saw hawker disregard and food stalls. Released at the footpath of various roads Therefore, providing relevant agencies together to provide food distribution points This area of ​​Ruen Rom Road Which sells products including ready-to-eat food and other consumer products Until it became known as the food street that was known as the "Trang kitchen" and was called "Central Point Market" later, the Provincial Health Office, the Office of Trang Municipality and Centerpoint Entrepreneur Club, Ruen Rom Road Have taken a food safety strategy to drive the activities of this market By developing knowledge for food distributors Hygiene check And randomly monitor food safety Which rely on the implementation of standards for clean food, delicious taste, or Clean FoodGood Taste of the Department of Health Food Safe Food Project Safety as well as food standards of the Thai baht as a guideline for continuous development. Street food or food, food, lifestyle, lifestyle is the way of Thai people. And is popular with tourists The Department of Health sees the importance of managing food of this nature to be clean and safe. Including to be in line with the community way of generating income, including people And promote tourism Which is the purpose of organizing the Street Food Festival Food, or food along the foot of the path, as for the term "food festival." Is 1, because the food Is one of the food that is well-known in Trang province such as rice noodle, noodle, noodle which the food in this market is well-known Today, there is a promotional activity at a suggested price. Only 10 baht per dish. In other words, in order to continue the spirit of the former mayor, Mr Apichit Vinothai, who has just passed away With the idea of ​​wanting to create a food safety road network in Trang province to connect as a food route for tourists By connecting 2 routes to the market Is this Center Point market and the market in front of the train station Which is the Street route Food of Trang Today, there are activities to connect the relationship between the two places with a distance of approximately 1,100 meters. In addition, the Clean Food Good Taste certification was given to food dealer representatives. And cook the salad of kood vegetables to taste

トラン省は、スティートフードフェスティバル(Rim Pavement Food Festival)を開催しました。そして、観光客に人気があります保健省は、この種の食品を清潔で安全に管理することの重要性を認識しています。人々を含め、地域社会の収入を生み出す方法に沿って、促進することを含む
観光
ホイールマーケットエリア、トラン県ムアントラン郡ルエンロム通り、ラワットアリーロブ公衆衛生大臣次官スティートフードフェスティバルの開会式を主dセンターポイントマーケットの長い歴史を持つ「人食い人種」の始まりこの「センターポイントマーケット」は、当時のトランの知事、ホーカーの軽視と屋台を見たヨンユートウィチャイディットのアイデアから生まれました。さまざまな道路の歩道で利用可能したがって、関連する機関を一緒に提供して、食料流通ポイントを提供するRuen Rom Roadのこのエリアすぐに食べられる食品やその他の消費者製品を含む製品を販売している「トランキッチン」と呼ばれ、呼ばれたフードストリートとして知られるまで後に「セントラルポイントマーケット」、地方公衆衛生局、トラン市市役所およびセンターポイントアントレプレナークラブ、ルエンロムロードこの市場の活動を促進するために食品安全戦略を講じている食品サプライヤー向けの知識を開発することにより衛生チェックそして、食品の安全性をランダムに監視します清潔な食品、おいしい味、または衛生部のきれいな食品の味の基準の実装に依存食品安全な食品プロジェクト継続的な開発のためのガイドラインとしての安全性とバーツの食品基準ストリートフードフード、またはフードライフスタイルフードは、タイの人々の生活様式です。そして、観光客に人気があります保健省は、この種の食品を清潔で安全に管理することの重要性を認識しています。人々を含む収入を生み出すコミュニティの方法と一致することを含むそして観光を促進するストリートフードフェスティバルを開催する目的は食べ物、または「フードフェスティバル」という用語に関しては、道のふもとに沿った食べ物。食べ物のために1この市場の食品がよく知られている米麺、麺、麺など、トラン県でよく知られている食品の一つです今日、推奨価格でのプロモーション活動があります。 1皿あたりわずか10バーツです。つまり、亡くなったばかりの元市長、アピチットヴィノタイ氏の精神を​​維持するためです。トラン州に食品安全道路網を作り、観光客のための食品ルートとして接続したいという考えを持つ2つのルートをマーケットに接続することによりこのセンターポイントマーケットと駅前のマーケットストリートルートはどれですかトランの食べ物今日、2つの場所の関係を約1,100メートルの距離で結びつける活動があります。さらに、フードディーラーの代表者にClean Food Good Taste認証が与えられました。クード野菜のサラダを味わう
 
董裡省組織了Steet美食節(Rim Pavement Food Festival),“美食節。享受美食的人們”是泰國人的生活方式。並受到遊客的歡迎衛生署認為管理這種性質的食物必須清潔安全。包括與社區產生收入的方式相一致,包括人與人的促進
旅遊業
在董裡府孟買董區阮連路的輪軸市場區,公共衛生部長助理秘書拉瓦特·阿里羅布先生主持Steet Food Festival開幕式“食人族”,它在中心市場歷史悠久的開始這個“中心市場”源於當時董裡的一位前任總督永尤斯·維柴迪先生的想法,他看到小販無視和食品攤。在各種道路的人行道上釋放因此,由相關機構共同提供食品分配點阮連路周邊出售包括即食食品和其他消費品在內的產品直到它被稱為“ Trang廚房”並被稱為美食街後來的“中央市場”,省公共衛生辦公室,董里市政府辦公室和阮羅姆路中心企業傢俱樂部採取了食品安全策略來推動該市場的活動通過為食品經銷商發展知識衛生檢查並隨機監控食品安全依靠清潔食品,美味或清潔食品的標準執行食品安全食品項目泰銖的安全性和食品標準,作為持續發展的指導方針,街頭食品或生活方式食品是泰國人的一種生活方式。並受到遊客的歡迎衛生署認為管理這種性質的食物必須清潔安全。包括與社區產生收入的方式相適應的人促進旅遊業舉辦街頭美食節的目的是食物,或沿路腳下的食物,稱為“美食節”。是1,因為食物是董裡府著名的食品之一,例如米粉,麵條,麵條等,在這個市場上都是眾所周知的食品今天,有一個促銷活動,建議的價格。每道菜只有10泰銖,換句話說,為了繼承前市長Apichit Vinothai先生的精神,他剛剛去世想要在董裡省建立食品安全道路網以連接遊客的美食路線的想法通過將2條路線連接到市場這是中心點市場和火車站前的市場嗎哪條街的路線董裡的食物今天,有一些活動將兩地之間的關係聯繫起來,距離大約為1100米。此外,還向食品經銷商代表頒發了“清潔食品良好口味”認證。煮熟的蔬菜沙拉色香味俱全

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys