Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » แผ่นระงับเหงื่อบริเวณเท้า  โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น 

แผ่นระงับเหงื่อบริเวณเท้า  โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น 

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ผลิตแผ่นระงับเหงื่อบริเวณเท้า  โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ หลังหมดอายุการใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ที่เน้นด้านศึกษาและส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษา

              นายกษิดิฎฐ์   คำศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  นายทวีศักดิ์  ศิลวิศาล  รองผู้อำวยการฯฝ่านบริหาร  นางสาวทรรศิรัษฎ์  ทองตาล่วง  ครูที่ปรึกษาธุรกิจแคร์ฟุต  นางสาวสุคนทิพย์  คล้ายกุล  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด  นางกันยารัตน์  อั้นเต้ง  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตและการค้า นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการทำแผ่นระงับเหงื่อบริเวณเท้า  โดยมีน.ส.จันจิรา เกสรบัว นักศึกษาชั้นปวส.1สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด พร้อมเพื่อนักศึกษา ได้สาธิตการทำแผ่นระงับเหงื่อบริเวณเท้าโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งนำพืชอ้อดิบหรือคูณ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ทั่วไป และมีมากที่สุดในเขตภาคใต้ ส่วนใหญ่คนนิยมนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงส้มพบว่าลำต้นของอ้อดิบ มีสรรพคุณทางยา แก้พิษไข้ พิษร้อน ลำต้นใต้ดิน รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง และลำต้นที่ตากแห้ง ช่วยดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้นำอ้อดิบมาหั่นแล้วนำมาปั่น จากนั้นนำมาผสมกับผงไม้เทพธาโร ซึ่งไม้เทพธาโรเป็นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสกุลไม้เดียวกับต้นอบเชย พบมากที่สุดทางภาคใต้ มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ในอ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้นำไม้เทพทาโรมาแกะสลักเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP จึงนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต “แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” จากนั้นนำมาเทลงในบล็อกแล้วนำมาอบให้แห้ง จากนั้นนำมาตัดตามไซด์ของรองเท้าที่มีจำหน่ายทั่วไป โดยจำหน่ายในราคาขายคู่ละ 29 บาท ใช้ได้นาน 1 ปี  หลังจากเปิดใช้งาน หรือแพ็คละ 99 บาท มี 4 คู่ 
             ทั้งนี้ผู้บริหารและอาจารย์  กล่าวว่าทางวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาและการต่อยอดดำเนินการทางธุรกิจ สามารถเลี้ยงตนเองได้ การส่งเสริมนักศึกษาผลิต แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า โดยใช้โลโก้ Care Foot ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ที่คิดเอง นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก  ทางด้านนักศึกษา ที่รวมกลุ่มกัน บอกว่าการผลิตแผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า Care Foot  นั้น เนื่องจากวัสดุที่หาได้นั้นมีอยู่จำนวนมาก สามารถหาได้ในพื้นที่จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูง ทำให้จำหน่ายในราที่ไม่แพงเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้และยังสามารถใช้งานได้ถึง 1 ปี สามารถนำมาทำความสะอาดได้ ขณะนี้ได้รับความสนใจประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้านั้นตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

Students of Huayyot Industrial and Community Education College, Trang manufacture sweat pads for feet. By using natural materials that can be found locally Reducing environmental degradation problems After expiration With full support from administrators of Huaiyot Industrial and Community Education College That focuses on education and career promotion for students
Orphan Lassen 1 Mr. Kasidit Khamsri, Director of Huayyot Industrial and Community Education College Mr Thaweesak Silwisal, Deputy Executive Director Miss Tharasirat Thongta-lueam, Teacher, Business Consultant Miss Sukhonthip Khlaikun Head of Marketing Department Mrs. Kanyarat Utoeng Head of Product and Trade Promotion Bring reporters to visit the sweat pad around the foot. With Ms. Chanchira Kaysornbua, second year high school student, marketing program Huay Yot Industrial and Community Education College Ready for students Demonstrated the production of sweat pads on the feet using natural materials Which bring raw or multipurpose plants Which is a common local plant And the highest in the southern region Most people bring it to make local food such as sour curry. It is found that the trunk of Rua has medicinal properties for antidotes, fever, hot poison. The underground stems heal wounds, frost bites, pus and dry stems. Helps to absorb moisture very well Anyway, bring raw and cut, then spin. After that, mixed with theptharo wood powder. Thep Tharo wood is fragrant wood that has economic value as the same tree as cinnamon. Most found in the southern region, has medicinal properties to help treat fungal skin diseases. And the bacteria in Huay Yot District, Trang Province, have carved Theptharo wood into OTOP products, so it is used as a component in the production of “antiperspirant pads on the feet”, then poured into the block and then dried Then cut to the size of the shoes that are commercially available. By selling at a price of 29 baht per pair Valid for 1 year After activation Or 99 baht per pack, with 4 pairs
The administrators and professors Said that the Huai Yot Vocational College Promote learning process for students In order to have knowledge and ability in education and business expansion Self-sufficient Promoting student production Antiperspirant pad for feet By using the Care logo Foot, in which students themselves Considered very successful Student Grouped together Said that the production of sweat deodorant around the feet Care Care Foot because of the available materials, there are many Can be found in the area, therefore the production cost is not high Make it sold at a price that is not expensive, suitable for this economic period and can be used for up to 1 year Can be cleaned Now it has received a lot of public attention. Because that product is also an environmental solution

トランのHuayyot Industrial and Community Education Collegeの学生は、足用の汗パッドを製造しています。地元で見つけられる天然素材を使用することにより環境劣化の問題を減らす有効期限後Huaiyot Industrial and Community Education Collegeの管理者からの完全なサポートそれは学生の教育とキャリア促進に焦点を当てています
オーファンラッセン1 Huayyot Industrial and Community Education Collegeのディレクター、Kasidit Khamsri氏Thaweesak Silwisal副事務局長ミスタラシラットトンタラム、教師、ビジネスコンサルタントミス・スホンティップ・クライクルマーケティング部長Kanyarat Utoeng夫人、製品および貿易促進部長記者に足の周りの汗パッドを訪問してもらいます。高校2年生、マーケティングプログラムのチャンチラカイソンブアさんとフアイヨートインダストリアルアンドコミュニティエデュケーションカレッジ学生の準備ができて天然素材を使用した足の汗パッドの製造を実証生または多目的の植物をもたらす一般的な地元の植物ですそして、南部地域で最高ほとんどの人はサワーカレーなどの地元の食べ物を作るために持ってきます。ルアの幹は解毒剤、発熱、熱毒の薬効があることがわかります。水分を非常によく吸収するのに役立ちますとにかく、生のままでカットして、スピンします。その後、フタロ木材粉末と混合した。 Thep Tharo木材は、シナモンと同じ木として経済的価値のある香りのよい木材です。南部地域で最も多く見られ、真菌性皮膚疾患の治療に役立つ薬効があります。トラン県のフアイヨート地区のバクテリアは、テプタロ木材をOTOP製品に刻んでいるので、「足の制汗剤パッド」の生産の成分として使用され、ブロックに注がれてから乾燥されます。次に、市販されている靴のサイズにカットします。ペアあたり29バーツの価格で販売する1年間有効アクティベーション後または、パックあたり99バーツ、4ペア
管理者と教授フアイヨート専門学校は学生の学習プロセスを促進する教育と事業拡大の知識と能力を得るために自給自足学生の生産を促進する足用制汗パッドCareロゴを使用する足、生徒自身が非常に成功したとみなされる学生一緒にグループ化足の周りの汗の消臭剤の生産は、利用可能な材料のためにケアケアフットと言われ、多くがありますエリアで見つけることができるため、生産コストは高くありません高価ではなく、この経済期間に適した価格で販売され、最大1年間使用できます掃除できる今では多くの注目を集めています。製品は環境ソリューションでもあるため

董里的瓦约特工业与社区教育学院的学生生产脚用汗垫。通过使用可以在当地找到的天然材料减少环境退化问题到期后在怀y工业与社区教育学院的管理者的全力支持下侧重于学生的教育和职业发展
孤儿拉森1 Huayyot工业与社区教育学院院长Kasidit Khamsri先生副执行董事Thaweesak Silwisal先生Tharasirat Thongta-lueam小姐,老师,业务顾问Sukhonthip Khlaikul小姐市场部主管Kanyarat Utoeng女士产品和贸易推广主管带记者参观脚周围的汗垫。与高中二年级学生Chanchira Kaysornbua女士一起,营销计划怀逸工业与社区教育学院为学生准备演示了使用天然材料在脚上制作汗垫的过程带来原始或多用途植物这是当地常见的植物南部地区最高大多数人将其带到当地制作酸咖喱等食物,发现Rua的树干具有解毒,发烧,热毒的药用功效,地下茎可以治愈伤口,冻伤,脓液和干茎。有助于很好地吸收水分无论如何,先将其切成薄片,然后旋转。之后,与theptharo木粉混合。 Thep Tharo木材是芬芳的木材,具有与肉桂相同的树的经济价值。大多数发现于南部地区,具有帮助治疗真菌性皮肤病的药用特性。董里府怀伊尤特区的细菌将Theptharo木材雕刻为OTOP产品,因此将其用作“脚上止汗垫”的生产成分,然后倒入块中,然后干燥然后切成可买到的鞋子大小。以每对29泰铢的价格出售有效期1年激活后或每包99泰铢,带4对
管理员和教授说怀柔职业学院促进学生的学习过程为了具备教育和业务拓展方面的知识和能力自给自足促进学生生产足部止汗垫通过使用保养徽标脚,学生自己被认为非常成功学生分组在一起据说脚部周围产生汗水除臭剂护理脚部由于可用的材料,有很多可以在该地区找到,因此生产成本不高使它以不贵的价格出售,适合此经济时期,并且可以使用长达1年可以清洗现在它已经受到了很多公众的关注。因为该产品也是一种环保解决方案

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys