Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้ายึดคืนพื้นที่ จำนวน 2 แปลง กว่า 200 ไร่ ที่ถูกชาวบ้านและนายทุนบุกรุกเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ อย่างผิดกฎหมาย  

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้ายึดคืนพื้นที่ จำนวน 2 แปลง กว่า 200 ไร่ ที่ถูกชาวบ้านและนายทุนบุกรุกเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ อย่างผิดกฎหมาย  

ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายไมตรี   แสงอริยนันท์  ผู้อำนวยการ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)  ได้ทำการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตรัง

อ่านรายละเอียดข่าว ที่หนังืพิมพ์กันชน ตรัง ฉบบออนไลน์

Office of Marine and Coastal Resources 7 (Trang) Sonthi Officer Seize and reclaim the area of ​​2 plots of more than 200 rai that were invaded by villagers and capitalists Illegally
At the Office of Marine and Coastal Resources 7 (Trang) Mr. Sophon Thongdi, Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Along with Mr Maitri Sang Arianan Director. Office of Marine and Coastal Resources 7 (Trang) Have released a row of personnel at the Office of Marine and Coastal Resources 3 officers at Mangrove Forest Resource Management Center Trang A Pa Chai Resources Conservation Center staff 20-23, officer of the Sub-Division 6 Officer of the Internal Security Division Trang Province Department of Public Affairs / Department of National Parks Wildlife and plant species Sikao Police Station Officers and Palian Police Officers
In taking back the mangrove area that has been invaded by villagers and capitalists With staffing divided into 2 parts In the first plot, area of ​​157-0-44 rai Located in the mangrove forest area in accordance with the cabinet resolution And the National Forest Reserve Khlong Kalase Forest and Pa Mai Mai Canal Local area Village No. 3, Mai Fat Subdistrict, Sikao District, Trang Province, Unit 2, area 81/91 rai In the wetlands district according to the cabinet resolution And the National Forest Reserve Khlong Wai people forest Khlong Soo Forest Park And Khlong Kera forest in the area of ​​Ban Tha Khlong Village, Village No. 4, SoSo Akko Palian Sub-district, Trang Province. Will carry out restoration and planting trees To return to be a fertile forest area However, the authorities will continue to take back the forest from the invaders continuously. And go to the area to prevent and suppress the offenders completely

海洋資源局7(トラン)ソンティオフィサー村人と資本家が利益を追求するために侵入した200以上のライの2つのプロットのエリアをつかむ違法
海洋・沿岸資源局7(トラン)海洋・沿岸資源局長、ソフォン・トンディ氏マイトリ氏と一緒にサン・アリアンディレクター。海洋資源局7(トラン)マングローブ森林資源管理センタートランの海洋海洋資源局の職員3人を解放しました。パチャイ資源保護センターのスタッフ20〜23、サブディビジョン6の役員内部セキュリティ部門の役員トラン省広報局/国立公園局野生生物および植物種シカオ警察署職員とパリアン警察官
村人と資本家によって利用されたマングローブ地域をつかむ人員配置を2つの部分に分けて最初のプロットでは、157-0-44ライの領域キャビネットの解像度に応じてマングローブ林に位置そして国立森林保護区クローンカラセ森林とパマイマイ運河ローカルエリア村番号3、トラン県、シカオ地区、マイファット地区、ユニット2、エリア81/91ライ内閣決議による湿地地区そして国立森林保護区クローンワイ人の森クローンスーフォレストパークそして、トラン県、SoSo Akhor Palian Subdistrict村No. 4、Ban Tha Khlong村の地域にあるKhlong Kera森林。修復と植樹を実施します肥沃な森林地帯に戻るためにしかし、当局は継続的に侵入者から森林海洋和沿海资源办公室7(Trang)Sonthi总监夺取并收回村民和资本家入侵的200多个rai的2个地块的面积非法地
在海洋和沿海资源办公室7(董里)海洋与沿海资源司司长Sophon Thongdi先生和麦特里先生一起桑·阿里亚南(Sang Arianan)主任,海洋和沿海资源办公室7(董里)在海洋和沿海资源办公室释放了一排人员,董里红树林资源管理中心的三名官员扒柴资源保护中心20-23员工,第6分区官员内部安全司干事董里府公共事务部/国家公园部野生动物和植物物种西考派出所和派联警官
收回被村民和资本家入侵的红树林地区人员配备分为两部分在第一个小区中,区域157-0-44 rai根据内阁决议位于红树林区域还有国家森林保护区Khlong Kalase森林和Pa Mai Mai运河当地董里府西高区麦发街道3号村,雷区81/91,第2单元根据内阁决议在湿地地区还有国家森林保护区空围人森林空So森林公园以及董里府SoSo Akko Palian街道4号村庄Ban Tha Khlong村地区的Khlong Kera森林。将进行恢复和植树重返肥沃的森林地区但是,当局将继续不断从入侵者手中夺回森林。并前往该地区完全预防和压制罪犯を取り戻します。そして、犯罪者を完全に防ぎ、抑圧するためにそのエリアに行きます

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys