Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตำรวจออกตรวจร้านขายประทัด ผลุ ดอกไม้ไฟ

ตำรวจออกตรวจร้านขายประทัด ผลุ ดอกไม้ไฟ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายประทัด ดอกไม้เพลิง พลุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมแนะนำให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย และให้เจ้าของร้านช่วยแจ้งเบาะแสของผู้ที่ลักลอบขายสิ่งผิดกฎหมาย

           พล.ต.ต.ถาวร   แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อลงกรณ์  สีมาวุธ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง และนายมานิตย์  ท่าจีน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทดอกไม้เพลิงในเขตเทศบาลนครตรัง โดยลงตรวจตามร้านขายของชำจำหน่ายพลุ เบื้องต้นยังคงมีการจำหน่ายพลุไฟ แต่ทางร้านมีใบอนุญาตการขายที่ถูกต้อง ส่วนร้านไหนที่ยังผิดระเบียบอยู่ได้มีการแนะนำให้ดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนร้านจำหน่ายพลุไฟได้กำชับไม่ให้จำหน่ายแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีอย่างเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน โทษปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ให้กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด และการปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งห้วงดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นตามเทศกาลกันอย่างแพร่หลาย จังหวัดตรังจึงได้ออกตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตอำเภอเมืองตรัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
          พล.ต.ต.ถาวร   แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ร้านค้าดำเนินการให้ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ     ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองใส่ใจตักเตือนลูกหลานที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่าให้มีการจุดประทัดเล่น หรืออยู่ใกล้กับผู้จุดประทัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดระเบิดได้รับอันตราย จนพิการ หรือถึงแก่ชีวิตได้ และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้าที่มีการขายประทัด ต้องมีใบอนุญาตในการขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร้านค้าขายอุปกรณ์พลุ ดอกไม้ไฟ ประทัด ขอให้ขายให้กับผู้ที่มีความชำนาญการเท่านั้น และแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้อง อย่าขายให้กับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด 

Trang Provincial Police Commander Go to the area to inspect the fireworks shop for fireworks during the Loy Krathong festival. And advise to proceed correctly If violated, it will be a violation under the law. And have the store owner help to report the whereabouts of illegal smugglers
Pol.Gen. Thaworn Saengrit, Trang provincial police commander, along with Col. Alongkorn Simawut, director of Trang police station And Mr. Manit Thacheen, Senior Deputy Permanent Secretary of Mueang Trang District Along with the relevant authorities to inspect the labels on the products that control the labels Firework category in Trang municipality By checking at the grocery store to sell fireworks Initially, there were still selling fireworks. But the shop has a valid sales license As for any shops that are still violating regulations, it is recommended to proceed legally. As for the fireworks shop, it is strictly forbidden to sell to those under 14 years of age. If there is a violation of a fine of no more than 1,000 baht to comply with the government and the Ministry of Interior's policy to tighten fireworks, ignite and release fireworks, floating lanterns, lanterns and smoke during the Loi Krathong Festival. In which such people play widely in festivals Trang province has therefore inspected the label of the controlled products of the firework distributor business in Mueang Trang District. In order to prevent the danger that may occur and reduce the loss of life and property
Police Major General Thaworn Saengrit, Trang Provincial Police Commander Said that he stressed that the stores should proceed correctly. In addition, firework players under the age of 14 Must be under adult supervision Should be kept out of reach of children Should not be stored in high temperature Should not ignite If ignited then does not stick Should play in the open space Far away from flammable materials, so ask the parents to pay attention to the warnings of children and youth, do not let firecrackers Or absolutely close to the firecracker Because it may explode, be dangerous to the point of disability or death. And ordered officials to inspect the stores that sell firecrackers Must have a license to legally sell And a shop selling fireworks, firecrackers and equipment. Only sell to those with expertise. And recommend the correct way to use Absolutely do not sell to children and young people.

トラン州警察長官ロイクラトンフェスティバルの期間中は、花火店で花火の検査を行います。そして、正しく進めることをお勧めします違反した場合、法律に違反します。そして、店主に違法密輸業者の居場所を報告する手助けをしてもらう
トラン地方警察司令官のタウホーン・セングリット大佐とトラン警察署長アロンコーン・シマウット大佐そして、ムアントラン地区の上級副書記官であるマニット・タシーン氏ラベルを管理する製品のラベルを検査する関係当局とともにトラン市の花火カテゴリ食料品店でチェックして花火を販売する最初は、まだ花火を売っていました。しかし、ショップには有効な販売ライセンスがありますまだ規則に違反しているお店については、合法的に進めることをお勧めします。花火店については、14歳未満の方への販売は固く禁じられています。ロイ・クラトン祭りの期間中に、花火を締め、花火、浮灯、ランタン、煙を放火する政府と内務省の方針を遵守するために、1,000バーツ以下の罰金の違反がある場合。そのような人々が祭りで広く演奏するそのためトラン県は、ムアントラン地区の花火販売業者の管理製品のラベルを検査しています。起こりうる危険を防ぎ、命と財産の損失を減らすために
トラン地方警察長官タウォーン・セングリット警察長官彼は店が正しく進むべきだと強調したと言った。また、14歳未満の花火選手大人の監督下にある必要があります子供の手の届かないところに保管してください高温で保管しないでください点火しないでください着火した場合、スティックしませんオープンスペースでプレイすべき可燃性の物質から遠く離れているので、子供や若者の警告に注意を払うように両親に頼み、爆竹をさせないでくださいまたは絶対に爆竹の近くに爆発する可能性があるため、障害または死亡の危険性があります。そして、爆竹を売っている店を検査するように役人に命じました合法的に販売するためのライセンスが必要ですまた、花火、爆竹、備品を販売する店で、専門知識のある人にのみ販売しています。正しい使い方をお勧めします絶対に子供や若者に売らないでください。

董裡省警察局長Loy Krathong節期間,前往該地區檢查煙花商店的煙花。並建議正確進行如果違反,將依法構成違反。並請商店老闆幫助舉報非法走私者的下落
董裡府警察局長Thaworn Saengrit將軍,以及董裡派出所所長Atkorn Simawut上校Mueang Trang區常務副秘書長Manit Thacheen先生與有關部門一起檢查控制標籤的產品上的標籤董里市的煙花類別通過在雜貨店檢查以賣菸花最初,仍然有賣菸花的人。但是商店有有效的銷售許可證至於仍然違反法規的商店,建議依法進行。至於菸火店,嚴禁賣給14歲以下的人。如果在Loi Krathong節期間違反政府和內政部收緊煙花,點燃和釋放煙花,浮動燈籠,燈籠和煙的政策,處以不超過1000泰銖的罰款。這些人在節日中廣泛玩耍因此,董裡府已檢查了孟買董裡煙花經銷商業務管制產品的標籤。為了防止可能發生的危險並減少生命和財產損失
警察特朗省少將Thaworn Saengrit少將說他強調商店應該正確地進行。此外,14歲以下的煙火表演者必須在成人監督下應放在兒童接觸不到的地方不應高溫保存不應該點燃如果點燃則不粘應該在露天場所玩遠離易燃物品,請父母注意兒童和青少年的警告,不要放鞭炮還是絕對靠近鞭炮因為它可能爆炸,所以對於殘疾或死亡很危險。並下令官員檢查銷售鞭炮的商店必須具有合法銷售許可證還有一家出售菸火,鞭炮和設備的商店,只出售給有專門知識的人。並推薦正確的使用方式絕對不賣給兒童和年輕人。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys