Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ชาวบ้านร้อง เดือดร้อนกระทบภาษีตารางเมตรละ 5 บาท ผู้ว่าฯช่วย

ชาวบ้านร้อง เดือดร้อนกระทบภาษีตารางเมตรละ 5 บาท ผู้ว่าฯช่วย

ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง ประมาณ 30 คน เข้าขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ตารางเมตรละ 5 บาท โดยชาวบ้านยื่นเรื่องของดเว้นภาษี ต่อผู้มีอำนาจพิจารณา เนื่องจากมีฐานะยากจน

         ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  นายธนิต  ชูเพ็ง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เขตอำเภอหาดสำราญ  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  ประมาณ 30 คน เข้าพบนายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือประสานงานให้กับชาวบ้านที่ได้ยื่นเรื่องของดเว้นภาษี ต่อผู้มีอำนาจพิจารณา เนื่องจากมีฐานะยากจน ซึ่งชาวบ้านที่ยากจนไม่มีเงินจ่ายภาษีจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากการเรียกเก็บภาษีสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ตารางเมตรละ 5 บาท   ตามคำสั่ง คสช.ที่มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบสิ่งรุกล้ำทางน้ำ เพื่อจัดระเบียบสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ทั้งนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาตรัง ได้ปฏิบัติตาม คำสั่งของ คสช.และได้ทำการสำรวจที่อยู่อาศัยของประชาชนที่รุกล้ำทางน้ำแล้วเสร็จและมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ  เป็นผู้จัดเก็บภาษีสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ตารางเมตรละ 5 บาท แต่ว่าประชาชนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถจ่ายภาษีดังกล่าวได้ จึงยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามหากบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยจากกรมเจ้าท่า สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ แต่ห้ามต่อเติมขยายออกไปจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไม่เช่นนั้นจะมีความผิด  
             ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สั่งการให้มีการสำรวจใหม่ในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถจ่ายภาษีได้และทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือชาวบ้านที่มีฐานะยากจน  อีกทั้งปัญหาจากการเรียกเก็บภาษีสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ตารางเมตรละ 5 บาท นั้น ไม่ส่งผลเฉพาะจังหวัดตรังแต่มีอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับจังหวัดตรัง ถึงแม้ว่าจะเป็นการระงับเรียกเก็บค่าสิ่งรุกล้ำทางน้ำ ตารางเมตรละ 5 บาท ชั่วคราวนั้น ได้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก และหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนต่อไป

Village people, Village No. 4, Tase Subdistrict Had Samran District, Trang Province, about 30 people thanked the governor of Trang. That provides assistance to poor villagers affected by the water poaching tax 5 baht per square meter In which the villagers file a tax exemption To the authority to consider Due to being poor
At the Trang Provincial Meeting room, Mr Thanit Chupeng, former member of Trang Provincial Administrative Organization Council Hat Samran district With the village headman And the villagers of Village No. 4, Tase Subdistrict Had Samran District, Trang Province, approximately 30 people Met with Mr. Luechai Charoensap, the governor of Trang province To thank you for helping to coordinate with the villagers who have filed tax exempt matters To the authority to consider Due to being poor In which the poor villagers do not have money to pay taxes, therefore requesting help from collecting water intrusion tax 5 baht per square meter, according to the NCPO's order to inspect water intrusion In order to organize water encroachment, the Trang Harbor Office has complied with the NCPO's orders and completed a survey of the residences of the people who encroach on the water and assigned the Taseo Subdistrict Administration Organization. Hat Samran District Is collecting water intrusion tax 5 baht per square meter But poor people cannot pay the tax. Therefore submitting a request for help from Trang governor However, if the homes of the villagers that are allowed to live from the Harbor Department Can be repaired to be in good condition But do not extend the extension of the permitted area or else it would be wrong
However, the governor of Trang province Has ordered a new survey for poor people unable to pay taxes and a written letter to the governor of Trang In order to study with the Minister of Transport To consider helping the poor And also the problem of water tax invasion 5 baht per square meter does not affect only Trang province but there are many provinces that are affected like Trang province. Although it is a suspension of water collection charges Temporary 5 baht per square meter that has created a lot of joy for the villagers. And hope that the Minister of Transport will continue to consider helping the poor

 村の人々、村第4、田瀬地区トラン県のサムラン地区では、約30人がトランの知事に感謝しました。それは、水密猟税の影響を受ける貧しい村人たちを支援します1平方メートルあたり5バーツ村人は免税を申請します検討する権限へ貧しいため
トラン地方会議室で、トラン地方行政組織評議会の元メンバーであるタニト・チュペン氏帽子サムラン地区村長とそして、村第4の村人、田瀬地区トラン州ハットサムラン地区、約30人トラン県知事のルーチャイ・チャロエンサップ氏と会談免税事項を提出した村人との調整にご協力いただきありがとうございます検討する権限へ貧しいため貧しい村人には税金を支払うお金がないため、水の侵入税を徴収するための援助を要求するNCPOの水の侵入を検査する命令に従って、1平方メートルあたり5バーツ水の侵入を組織するために、トラン港事務所はNCPOの命令を遵守し、水に侵入した人々の住居の調査を完了し、Taseo Subdistrict Administration Organizationを割り当てました。ハットサムラン地区水侵入税を徴収しています1平方メートルあたり5バーツしかし、貧しい人々は税金を支払うことができません。したがって、トラン知事からの助けを求める要求を提出するただし、港湾局からの生活を許可されている村人の家良好な状態に修復することができますただし、許可されたエリアの延長を拡張しないでください。
しかし、トラン県の知事税金を支払うことができない貧しい人々のための新しい調査とトランの知事への手紙を命じました運輸大臣と勉強するために貧しい人々を助けることを検討するまた、水税の侵入の問題1平方メートルあたり5バーツは、トラン県だけに影響するわけではありませんが、トラン県のように影響を受ける州はたくさんあります。集水料金の一時停止ですが一時的に1平方メートルあたり5バーツで、村人に大きな喜びをもたらしました。そして、運輸大臣が引き続き貧困層の支援を検討することを願っています

 村民,田瀨街道4號村在董裡府的薩姆蘭區,大約有30人感謝董裡的州長。這樣可以為受水盜竊稅影響的貧困村民提供幫助每平方米5泰銖村民在其中免稅給當局考慮由於貧窮
在董裡省會議室,董裡省行政組織理事會前任成員Thanit Chupeng先生帽子薩姆蘭區和村長一起和田村第4村的村民董裡府有薩姆蘭區,大約有30人與董裡省省長呂柴·夏洛薩普(Luechai Charoensap)會晤感謝您幫助與提起免稅事宜的村民進行協調給當局考慮由於貧窮貧窮的村民沒有錢納稅,因此要求收取水入侵稅幫助每平方米5泰銖,根據NCPO的檢查水入侵的命令為了組織對水的侵犯,董裡港辦公室已按照NCPO的命令進行了調查,並完成了對侵犯水者的住所的調查,並指派了Taseo街道行政管理組織。帽子薩姆蘭區正在收取水入侵稅每平方米5泰銖但是窮人不能交稅。因此,提交董裡州長的幫助請求但是,如果允許從海港局居住的村民的房屋可修復,狀況良好但是請勿擴展允許區域的擴展範圍,否則將是錯誤的
但是董裡省長下令對無法納稅的窮人進行新調查,並致信董裡為了與交通運輸部長一起學習考慮幫助窮人還有水稅入侵的問題每平方米5泰銖不僅會影響董裡省,而且還有許多像董裡省一樣受到影響的省。雖然是取水費的中止臨時每平方米5泰銖,這給村民們帶來了很多歡樂。並希望運輸部長將繼續考慮幫助窮人

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys