Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เปิดงานประณีลอยกระทง อ.กันตัง ตรัง

เปิดงานประณีลอยกระทง อ.กันตัง ตรัง

เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง เปิดงานประเพณีลอยกระทง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้กระทงที่ทำจากโฟม เนื่องจากจะทำให้เกิดการย่อยสลายยากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

         ที่บริเวณสี่แยกกันตัง อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  นายไพบูลย์  โอมาก   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ราษฎรถือปฏิบัตินักขัดฤกษ์ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง  สมัยสุโขทัยตอนต้นเรียกว่าชักโคมลอย  ประชาชนต่างตกแต่งโคมลอยโคมแขวนอย่างงดงาม  แล้วเล่นมหรสพกันตามลำน้ำในยามค่ำคืน  ครั้นต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์  พระสนมเอกในสมเด็จพระร่วงเจ้าได้คิดประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกบัว  ถวายให้ทรงลอยเพื่อสักการะรอบพระพุทธบาท เป็นที่ชื่นชอบพระหฤทัยยิ่งนัก และรับสั่งให้เป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
         ทั้งนี้นายสรนนท์  จิโรจน์มนตรี  นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง  กล่าวว่าเมืองกันตัง เป็นเมืองทั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำตรัง ทำให้มีประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงมานานนับ 100 ปี อีกทั้งเทศบาลเมืองกันตังจัดงานประเพณีลอยกระทงตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 จนถึงปัจจุบัน ปีนี้เทศบาลเมืองกันตัง ยังคงร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นไปตามความเชื่อที่ยังผูกพันกับสายน้ำ ทั้งด้านการคมนาคม การอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก การลอยกระทง จึงทำเพื่อขอบคุณสายน้ำที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิต พร้อมทั้งขอขมาที่ได้ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนด้วย ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  สภาวัฒนธรรมตำบล การประกวดกระทง ประกวดสาวประเภทสอง การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ  การประกวดสาวประเภทสอง   การจัดงานระหว่างวันที่  2 - 11 พฤศจิกายนนี้ ที่ริมฝั่งแม่น้ำ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 Kantang Municipality, Trang Province opens the Loi Krathong Festival In order to promote tourism and preserve good cultural traditions to remain forever And campaigning for people to stop using foam Krathongs Because it will cause difficult to degrade and become polluted to the environment
At the intersection of Kantang District, Kantang District, Trang Province, Mr. Paiboon Omak, Deputy Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the Loi Krathong Festival Year 2019, the Loi Krathong tradition is a tradition traditionally practiced by the people in the twelfth lunar month. Early Sukhothai period was called floating lanterns. People decorated the lanterns and lanterns beautifully. Then play amusement along the river at night Next, Nang Noppamas or Thao Sri Chulalak The concubine of Phra Ruang Chao has invented a floating lotus-shaped lantern. Offered to float around to worship the Buddha's footprint Is a very pleasing heart And ordered to be a model to carry on until today
In this regard, Mr. Soranon Jiromon Montri Mayor of Kantang Said that the city of Kantang Is a whole city adjacent to the banks of the Trang River Causing people to join the Loi Krathong tradition for over 100 years. In addition, Kantang Municipality has organized the Loi Krathong tradition since 1961 until now This year, Kantang Municipality Continue to inherit the beautiful culture and traditions for the future generations. In addition, it is based on beliefs that are still bound to the stream. Both in transportation Consumption and cultivation. Loi Krathong is therefore made to thank the river that nourished life. As well as asking for forgiveness for releasing sewage into the river, also creating love and unity among the people in the community In the event, there is a performance activity of students of the District Cultural Council. Krathong contest Transsexual contest Miss Noppamas Contest And little Noppamas Transsexual contest The event between 2 - 11 November. On the banks of the Kantang River, Trang Province, with many people attending the ceremony

 トラン州カンタン市がロイクラトン祭りを開催観光を促進し、良い文化的伝統を永久に維持するためにそして、フォームKrathongsの使用をやめるためのキャンペーン劣化しにくく、環境を汚染するためです。
チャン州カンタン地区のカンタン地区の交差点で、トラン省副知事パイブーン・オマック氏ロイ・クラトン・フェスティバルの開会式を主side 2019年、ロイ・クラトンの伝統は、12番目の太陰月に人々によって伝統的に実践された伝統です。初期のスコータイ時代は浮灯と呼ばれていました。人々はランタンとランタンを美しく飾りました。それから夜に川沿いの遊園地で遊ぶ次に、ナンノッパマスまたはサオスリチュララックプラルアンチャオの側室は、浮かぶ蓮の形をしたランタンを発明しました。仏の足跡を崇拝するために浮かぶとても楽しい心ですそして今日まで続くモデルになるように命じた
この点で、ソラノン氏ジロモン・モントリカンタン市長と言ったカンタンの街トラン川のほとりに隣接する都市全体100年以上にわたって人々がロイクラトンの伝統に参加するようになり、さらにカンタン市はロイクラトンの伝統を組織しました。 1961年まで今年、カンタン市未来の世代のために美しい文化と伝統を継承し続けます。さらに、それはまだストリームにバインドされている信念に基づいています。輸送中の両方消費と栽培:ロイ・クラトンは、命を育んだ川に感謝するために作られました。下水を川に放流することで許しを求めるとともに、地域社会の人々に愛と団結をもたらすイベントでは、地区文化評議会の学生のパフォーマンス活動がありますクラトンコンテストトランスセクシャルコンテストミスノッパマスコンテストそして小さなノッパマストランスセクシャルコンテスト11月2日から11日までのイベント。トラン州カンタン川のほとりで、多くの人々が式典に出席しました

董裡府甘丹市(Kantang)開設水燈節(Loi Krathong Festival)為了促進旅遊業並保留良好的文化傳統,使之永遠存在並呼籲人們停止使用泡沫Krathongs因為它將導致難以降解並污染環境
在董裡府坎塘區坎塘區的十字路口,董裡府副省長Paiboon Omak先生主持水燈節開幕式到了2019年,大皇宮(Loi Krathong)的傳統就是人們在農曆十二月份的傳統習俗。素可泰早期被稱為浮動燈籠。人們裝飾燈籠精美。然後晚上在河邊玩耍接下來,Nang Noppamas或Thao Sri Chulalak Phra Ruang Chao的conc妃發明了一種漂浮的蓮花形燈籠。提供漂浮在空中以供奉佛陀的足跡是一顆非常討人喜歡的心並下令成為模特直到今天
在這方面,索拉農先生吉羅伊蒙特里甘丹市長說,坎丹市是一個與董里河兩岸相鄰的城市導致人們加入Loi Krathong傳統已有100多年了,此外,Kangtang市政府還組織了Loi Krathong傳統1961年至今今年,Kan塘市繼續為子孫後代繼承美麗的文化和傳統。另外,它基於仍然綁定到流的信念。兩者在運輸中消費與耕種因此,大水之家(Loi Krathong)感謝養育生命的河流。在請求寬恕將污水排入河中的同時,還創造了社區中人們的愛與團結在這種情況下,有地區文化委員會的學生表演活動。大皇宮比賽變性競賽諾帕馬斯小姐比賽和小Noppamas變性競賽11月2日至11日之間的活動。在董裡府甘丹河兩岸,有很多人參加了典禮

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys