Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ต้อนรับทหารเกณฑ์ใหม่ผลัดที่ 2 ตรัง

ต้อนรับทหารเกณฑ์ใหม่ผลัดที่ 2 ตรัง

กองพันททหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  จัดพิธีรับทหารใหม่  ผลัดที่ 2 ปี 2562 ในขณะที่ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานและดูความเป็นอยู่ภายในค่าย ในขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกสั่งเข้มงวดให้ระวังโรคฮีสโตรกหรือโรคลมแดด และสั่งห้ามทำรุนแรงกับทหารใหม่โดยเด็ดขาด

             ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  พ.อ.พีรพงศ์  วัลลภาทิตย์  ผู้บังคับกองพันททหาราบที่ 4กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  เป็นประธานในพิธีรับทหารเกณฑ์เข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2ปี 2562  โดยมีการพบปะกับทหารใหม่และผู้ปกครองของทหารใหม่  พร้อมกับให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าจะดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี ฝึกให้มีระเบียบวินัย  มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่น  เป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติ   ซึ่งทหารใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หากมีความประพฤติดีสามารถสมัครนักเรียนนายสิบได้อีกด้วย
            ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งให้ทุกหน่วยทหาร ดูแลทหารใหม่เหมือนบุตรหลาน และสั่งเข้มงวดเฝ้าระวังโรคฮีสโตรก หรือโรคลมแดด  อีกทั้งยังสั่งเด็ดขาดห้ามทำร้ายทหารใหม่โดยเด็ดขาด มีฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัย  การสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งทหารใหม่ และมั่นใจในความเป็นอยู่ของบุตรหลานที่เข้ามารับใช้ชาติโดยเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

4th Battalion 1st Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huay Yot District, Trang Province, held a new military ceremony. 2nd relay year 2019 while the parent comes to send the children and see the living in the camp While the army commander is strict to watch out for histogram or sunstroke. And strictly prohibiting violence against new soldiers
At the new military training unit 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province. Danu Pradit Is the president of the 2nd military recruits recruitment ceremony in 2019, with the meeting of the new soldiers and the guardians of the new soldiers While also providing confidence to the guardians that they will take good care of the new soldiers Discipline Have love and unity Generous help Being a good force for the nation Which new soldiers will receive benefits as specified If they are well-behaved, they can apply to the cadets as well.
In this regard, the army commander ordered every military unit Take care of the new soldiers like the children And ordered strict surveillance for histograms Or heatstroke It is also strictly forbidden to attack new soldiers. Any violation will result in disciplinary action. The commanding of the army commander pleased the governor who sent the new soldiers. And confident in the well-being of children who come to serve the country by becoming a military soldier. And creates great pride for the family

第4大隊第1大隊、第15歩兵連隊、トラン県、フアイヨー地区、プラヤラトサダヌプラディットキャンプは、新しい軍事式典を開催しました。親が子供を送り、キャンプでの生活を見るために来ている2番目のリレー年2019陸軍司令官は、ヒストグラムまたは日射病に注意することを厳しくしています。そして、新しい兵士に対する暴力を厳しく禁止します
新しい軍事訓練ユニットで第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート地区、プラヤラトサダヌプラディットキャンプ。ダヌ・プラディット新しい兵士と新しい兵士の保護者の会議で、2019年の第2軍隊の新兵募集式の大統領また、新しい兵士を大事にするという保護者に自信を与えますしつけ愛と団結を寛大な助け国民にとって良い力になる指定されたとおり、どの新しい兵士が給付を受けるか行儀が良ければ、士官候補生にも適用できます。
この点で、陸軍司令官はすべての軍事ユニットを命じました子供のような新しい兵士の世話をしますヒストグラムの厳密な監視を命じましたまたは熱射病新しい兵士を攻撃することも厳しく禁じられています。違反すると懲戒処分になります。陸軍司令官の命令は、新しい兵士を送った知事を喜ばせました。そして、軍の兵士になって国に仕えるために来る子供たちの幸福に自信を持っています。そして家族をとても誇りに思う

董里第15步兵团第1营第4营,董里府,怀特县,举行了新的军事仪式。 2019年第二中继年,而父母来送孩子看营地里的生活陆军司令官严格注意直方图或中暑。并严格禁止暴力侵害新兵
在新的军事训练单位董里府怀约区Phraya Ratsadanupradit营地第15步兵团第4步兵营。 Danu Pradit是2019年第二届新兵招募仪式的主席,与新士兵和新士兵的监护人举行会议同时也使监护人相信他们会照顾好新兵纪律有爱与团结慷慨的帮助成为国家的好力量哪些新士兵将获得指定的福利如果他们举止得体,他们也可以适用于学员。
在这方面,陆军指挥官下令每个军事单位像孩子们一样照顾新兵并下令对直方图进行严格监视或中暑严禁攻击新兵。任何违规行为将导致纪律处分。陆军司令的命令令派新兵的州长满意。对成为军人为国家服务的儿童的福祉充满信心。并为这个家庭感到骄傲

 
 

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys