Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตำรวจตรังแถลงผลการจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืนสงคราม

ตำรวจตรังแถลงผลการจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืนสงคราม

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง แถลงข่าวผลการปฏิบัติของชุดปราบปรามยาเสพติด  สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ 6 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน และยาเสพติดยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากขณะนี้มีการลักลอบค้ายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

            ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พล.ต.ต.ถาวร  แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สันทัด วินสน , พ.ต.อ.อรุณ  กุลสิรวิชย์  ,พ.ต.อ.อาคม บัวทอง , พ.ต.อ.สุตรีธา อ่อนสด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้แถลงผลการปฏิบัติของชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้มีการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ทั้ง 16 สถานี  ในการตรวจค้นเป้าหมายและตั้งจุดสกัด เพื่อเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ผลการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย   ยาเสพติดประเภทยาบ้า กว่า 1 หมื่น7พันเม็ด อาวุธปืน 6 กระบอก เช่น อาวุธปืนเล็กยาวกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อเอสเคเอส  ,อาวุธปืน M16 at  และอาวุธปืนกลมือ ยี่ห้อเอ็ม 3 พร้อมเครื่องกระสุน และอุปกรณ์ต่างๆ
           ทางพล.ต.ต.ถาวร  แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังนั้นมีกลุ่มผู้ค้าเสพติดหลายกลุ่ม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามและขยายผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไป อีกทั้งผู้ค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดมาครั้งละมากๆ เนื่องจากราคายาบ้ามีราคาตกลงเป็นอย่างมาก  จึงต้องเสี่ยงขนยาเสพติดมาครั้งละมากๆ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งเบาะแสข่าวการค้ายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นไป  
 

Trang Provincial Police Press release of the performance of the Narcotics Suppression Unit Can detect 6 guns With ammunition And over ten thousand amphetamine drugs However, officials urged to suppress drug dealers. Due to the increase in drug trafficking
At Trang Provincial Police Division, Pol. Maj. Gen. Thaworn Saengrit, Trang Provincial Police Commander together with Col. Santat Vinawson, Col. Arun Kulsiriwit, Pol. Arkhom Buathong, Col. Sutree Tha-Onsod, Trang Provincial Police Deputy Commander Announced the results of the Narcotics Suppression Unit, Trang Provincial Police Between October 21-28, 2020, the Trang Provincial Police. Have mobilized to clear crime and drugs All 16 stations To search for targets and set extraction points In order to prevent and suppress the offender Mobilization results are clearing crime Officers were able to arrest 6 accused. Amphetamine drugs Over 1 thousand 7 thousand tablets 6 firearms, such as semi-automatic small arms Sks, firearms m16 at and submachine guns M3 brand with ammunition And various devices
Police Major General Thaworn Saengrit, the Trang provincial police commander, said that Trang has many drug traffickers. Which the officers are following and expanding the arrest continuously To suppress the drug trade to end In addition, drug dealers carry drugs in bulk at a time. Because the price of methamphetamine has a very agreed price Therefore having to take the risk of carrying drugs a lot at a time Therefore, people are asked to cooperate with the police in reporting drug traces. To lead to the end of the drug trafficking movement

トラン州警察麻薬抑制ユニットのパフォーマンスのプレスリリース6個の銃器をつかむことができる弾薬ありそして、1万を超えるアンフェタミン薬しかし、当局は麻薬の売人を抑制するように促した。麻薬取引の増加により
トラン州警察部、タウーン・セングリット少将、トラン州警察司令官、サンタ・ビナウソン大佐、アルン・クルシウィット大佐アークホン・ブアトン、スーリー・タ・オンソッド大佐、トラン州警察副司令官トラン州警察の麻薬抑制ユニットの結果を発表2020年10月21日から28日の間、トラン州警察。犯罪や麻薬を排除するために動員した全16局ターゲットを検索して抽出ポイントを設定するには犯罪者を防止および抑制するために動員の結果は犯罪をクリアしています役員は被告人6人を逮捕することができた。アンフェタミン薬1,000を超える7000錠半自動小火器などの6つの火器Sks、銃器m16短機関銃弾薬のあるM3ブランドそして、さまざまなデバイス
トラン地方警察の司令官である警察長官Thaworn Saengritは、トランには多くの麻薬密売人がいると語った。警官が逮捕を継続して拡大しているもの麻薬取引を終わらせるためにさらに、麻薬の売人は一度​​に大量の薬を運びます。メタンフェタミンの価格には非常に合意した価格があるためしたがって、薬物を一度にたくさん運ぶリスクを負う必要がありますしたがって、人々は、薬物の痕跡を報告する際に警察と協力するよう求められています。麻薬密売運動の終わりに導くために

董裡省警察麻醉品管制股的業績新聞稿可以檢測6把槍帶彈藥以及超過一萬種苯丙胺類藥物但是,官員敦促鎮壓毒販。由於販毒增加
在董裡省警察局,董裡省警察指揮官塔溫·桑沃里特少將(Mr. Thaworn Saengrit)和桑特·維納森上校,阿倫·庫里西里維特(Arun Kulsiriwit)上校一起。特朗省警察局副司令Sutree Tha-Onsod上校Arkhom Buathong公佈了董裡省禁毒局的結果2020年10月21日至28日之間,董裡省警察。已動員清除犯罪和毒品全部16個站搜索目標並設置提取點為了防止和壓制罪犯動員結果正在清除犯罪軍官逮捕了6名被告。苯丙胺類藥物超過7,000片6支火器,例如半自動小型武器Sks,槍支m16衝鋒槍和衝鋒槍M3彈藥品牌和各種設備
董裡府警察局長薩旺里特將軍說,董裡有很多毒販。官員正在關注並不斷擴大逮捕範圍遏制毒品交易結束另外,毒販一次運送大量毒品。因為去氧麻黃鹼的價格非常一致因此必須一次冒大量攜帶毒品的風險因此,要求人們與警方合作報告毒品痕跡。導致毒品販運運動的結束

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys