Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทหารฯ กิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 

ทหารฯ กิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  จัดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

  
           ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  คุณวิจารณี   ธัญญลักษณ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ให้แก่หน่วยงาน และร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน มากกว่า 70 ปี 
           สำหรับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง  เพื่อให้ออกดอก เหลืองบานสะพรั่ง  ภายในห้วงวันที่ 5 ธันวาคม2562  โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง  จำนวน 5 ไร่  ที่บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินการ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง และได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลำภูรา  จังหวัดตรัง คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  รวมถึงกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งต้นปอเทืองจะเหลืองอร่ามในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ระยะเวลาการปลูกประมาณ 45 วัน

4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huay Yot District, Trang Province, organized the planting of Por Thun seeds on Earth Day, 5 December 2019. To commemorate the benevolence of His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great
At the Learning Center according to the Sufficiency Economy Philosophy 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province Khun Wichanee Thanyalak, President of the Army Housewife Association 4th Infantry Battalion Branch, 15th Infantry Regiment presided over the opening ceremony of Por Thoeng seed sowing activity. On Earth Day, 5 December 2019, donate fern seeds. To the agency And join in sowing fern seeds To commemorate the benevolence of His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great Borommanat Bophit. However, His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Borommanat Bophit studied the methods of soil management and soil resource problems. More than 70 years
For the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huay Yot District, Trang Province, sowing Por Por Thoeng seeds To bloom Yellow bloom Within December 5, 2019, by sowing Pho Thoeng seeds Amount 5 Rai At the learning center area based on the sufficiency economy philosophy In Action Received seed support from Trang Land Development Office. And receiving cooperation from Head of government Local leader Sky Production Division of Thailand, Lam Phu Ra, Trang Province, faculty, students, Trang College of Agriculture and Technology Including soldiers and families Participate in the activity, which will be bright yellow on the 5th of December. The planting period is about 45 days.

第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート地区、プラヤラトサダヌプラディットキャンプは、2019年12月5日のアースデーに種まき活動を組織しました。の慈悲を記念して国王His下マハプミポンアドゥリヤデジ大王
十分性経済哲学に基づく学習センターで第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、プラヤラサダヌプラディットキャンプ、トラン県フアイヨート地区、クンウィチャニータンヤラク、陸軍主婦協会会長第4歩兵大隊支部、第15歩兵連隊は、ポル・トーエンの種まき活動の開会式を司会しました。 2019年12月5日のアースデーに、シダの種子を寄付します。代理店へシダの種をまくの慈悲を記念して国王His下マフミ・プミポン・アドゥリャデジ・グレート・ボロムナト・ボピット。しかし、王様His下マハプミポンアドゥリャデジ大王、ボロマントボピットは、土壌管理と土壌資源問題の方法を研究しています70年以上
第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート地区、プラヤラサダヌプラディットキャンプで、ポルポートーンの種をまく咲く黄色い花2019年12月5日以内に、Pho Thoengの種をsoくことにより量5ライ自給自足の経済哲学に基づいたラーニングセンターエリア動作中トラン開発局からシードのサポートを受けました。そしてからの協力を受ける政府長地元のリーダータイのスカイプロダクション部門、トラン県ラムプーラー兵士と家族を含む12月5日には明るい黄色になりますが、植え付け期間は約45日間です。

董裡府懷耶特縣Phraya Ratsadanupradit營地第15步兵團第4步兵營於2019年12月5日地球日組織了種子播種活動。為了紀念仁慈國王je下瑪哈·普密蓬·阿杜德大帝
在自給自足的經濟哲學學習中心董裡府懷約區Phraya Ratsadanupradit營地,第15步兵團第4步兵營,軍人家庭主婦協會主席Khun Wichanee Thanyalak第15步兵團第4步兵營分隊主持了Por Thoeng種子播種活動開幕式。在2019年12月5日世界地球日,捐贈蕨類種子。到代理商並加入蕨類種子為了紀念仁慈國王je下瑪哈·普密蓬·波普曼納特·波普特大公國,但國王King下Borommanat Bophit的Maha Bhumibol Adulyadej大帝研究了土壤管理和土壤資源問題的方法。超過70年
董裡第7步兵團第15步兵團第4步兵營,芽莊省懷耶特縣,Praya Ratsadanupradit營地播種綻放黃色綻放在2019年12月5日內,通過播種Pho Thoeng種子數量5 Rai基於充裕經濟理念的學習中心區域在行動從董里土地開發處獲得種子支持。並得到來自的合作政府首腦當地領導泰國董裡府蘭富拉泰國天空生產部,董裡農業技術學院師生包括士兵和家人參加活動,該活動在12月5日為亮黃色,播種期約為45天。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys