Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง จังหวัดตรัง

ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง จังหวัดตรัง

 ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง จังหวัดตรัง ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งประชาชนเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรจำนวนมาก

         เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง เป็นทัณฑสถานเปิด ควบคุมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และทำสัญญากับผู้นำชุมชนในการนำผู้ต้องขังมาอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ภายในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้นได้มีการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการจัดฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่มาอยู่ในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช สัตว์และประมง  เมื่อพ้นโทษแล้วผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีเลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่หวนกลับมากระทำผิดอีก
           นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง  นายควง  วรรณขาว  หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง  เปิดเผยว่าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องเป็นทัณฑสถานเปิด ผู้ต้องขังที่มาอยู่ที่นี่ต้องควบคุมตัวเอง เนื่องจากที่นี่ไม่มีรอบรั้วรอบ หากคิดหลบหนีเมื่อถูกจับได้ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำจังหวัดตรังเพียงอย่างเดียว ทางเรือนจำชั่วคราวเหรียงก้องนั้นได้จัดสรรพื้นที่ในการทำแปลงเกษตร มีปลูกผักชนิดต่างๆ  การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ การทำก้อนเชื้อเห็ด  การทำน้ำส้มจากไม้ และอื่นๆ  ซึ่งการทำเกษตรในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้น ใช้สารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด  เนื่องจากยึดแนวทางการดำเนินงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ผลผลิตทางการเกษตรของเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลอดสารเคมี ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค นอกจากนี้ยังนำปลาดุกที่เลี้ยงมาทำปลาดุกร้า จำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย  อีกทั้งยังมีการแบ่งปันรายได้ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเก็บไว้เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีเงินติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วย ซึ่งมีรายได้ต่อคนประมาณ 2พันบาทต่อคน ในขณะที่ผู้ต้องขังบอกว่าการมาอยู่ที่เรือนจำเหรียงห้องนั้นได้ฝึกอาชีพต่างๆเมื่อพ้นโทษจะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่คิดที่จะกระทำผิดอีก   และในขณะนี้มีการนำนกยูงมาเลี้ยงภายในเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องอีกด้วย และพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ได้ในวันและเวลาราชการ  จะมีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังคอยอธิบายถึงการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ1ไร่ 1 แสนที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย


Non-toxic agricultural products, no chemicals used at Riang Hong Prison, Trang, have been well received by consumers. Causing insufficient output to meet demand Also, people come to study a lot of agricultural work.
Temporary prison room Mueang Trang District, Trang Province is an open Correctional Institution. Control inmates with good behavior. And a contract with a community leader to bring inmates to a temporary prison room Within the temporary rang, that room has been allocated agricultural land. By sticking to the philosophy of sufficiency economy Following in the reign of King Rama 9, vocational training has been held for inmates who are in temporary rooms in the prison rooms. Learn and act on your own Whether plants Animals and fisheries After the prison sentence, the inmates were able to support the family and support themselves. And did not return to commit crimes
Mr Phakdi Kaewniam, Commander of Trang Prison, Mr. Khwengwan Khao, Chief of Temporary Riang Room Revealed that the temporary prison room Riang is an open correctional institution. The inmates here must control themselves. Since there is no fence around here If thinking of escaping when caught, must return to stay in Trang Prison alone The Riang Kong temporary prison has allocated an area for agricultural plots. There are various types of vegetables grown. Catfish raising, pig raising, chicken raising, mushroom culture Making vinegar from wood and others. The farming in the temporary prison area Use only natural extracts. No use of chemicals in any way. Due to the implementation of the reign of King Rama 9. The agricultural products of the Riang Hong temporary prison Is in great demand among the people Due to being free from chemicals Resulting in insufficient production to meet the needs of the consumers In addition, the catfish that is raised to make catfish. Selling creates added value for the product as well. Income is also shared among the inmates to keep them after the sentence is released so they can have their money with them and can be used as a career. Which has an income of about 2 thousand baht per person While the inmates say that staying in the Riang Prison room, they practice various careers after they are released, will lead to their own careers and their families and will not be considered guilty again. And now the peacocks are being raised in the temporary prison room And is ready to be a tourist destination, citizens and tourists can come to visit and study and learn on official days and times. There will be staff and inmates explaining the implementation of the sufficiency economy and the successful 1 Rai 1 Hundred Project.

トランのリアンホン刑務所で使用されている無毒の農産物は、消費者に好評を博しています。需要を満たすために不十分な出力を引き起こすまた、人々は多くの農作業を勉強するようになります。
仮刑務所トラン県ムアントラン地区は、開かれた矯正施設です。良い振る舞いで囚人を制御します。そして、囚人を一時的な刑務所に連れて行くためのコミュニティリーダーとの契約一時的に鳴った範囲内で、その部屋には農地が割り当てられました。充足経済の哲学に固執することによりラーマ9世の治世に続いて、刑務所の仮設部屋にいる受刑者のための職業訓練が行われました。自分で学び、行動する植物かどうか動物と漁業禁固刑の後、囚人は家族を支え、自分自身を支えることができた。そして、犯罪を犯すために戻ってこなかった
チャン刑務所長パクディケオニアム氏、仮室のチーフであるクウェンワンカオ氏仮刑務所リャンは開かれた矯正施設であることを明らかにしました。ここの囚人は自分自身をコントロールしなければなりません。この辺にはフェンスがないので捕まったときに逃げることを考えている場合は、一人でトラン刑務所に滞在するために戻る必要がありますリャンコンの仮刑務所は、農地のための区域を割り当てました。栽培されている野菜にはさまざまな種類があります。ナマズの飼育、豚の飼育、鶏の飼育、きのこ栽培木材などから酢を作る仮刑務所での農業天然抽出物のみを使用してください。化学薬品は一切使用しません。ラマ9世の統治の実施により、Riang Hong仮刑務所の農産物人々の間で大きな需要がある化学物質がないため消費者のニーズを満たすための生産が不十分になるまた、ナマズを作るために育てられたナマズ。販売も製品の付加価値を生み出します。また、刑務所が解放された後も彼らにお金を持たせることができ、キャリアとして使用できるように、収入は囚人の間で分配されます。 1人あたり約2,000バーツの収入がある受刑者は、Rianang Prison roomにとどまっているが、釈放された後はさまざまな職業を実践し、自分の職業と家族につながり、再び有罪とは見なされないだろうと言う。そして今、孔雀は仮刑務所で育てられていますそして、観光地になる準備ができているので、市民と観光客は公式の日と時間に訪れて勉強し、学ぶことができます。十分な経済の実施と成功した1 Rai 1 Hundred Projectを説明するスタッフと受刑者がいます。

董裡的Riang Hong監獄沒有使用無毒農產品,也沒有使用化學藥品,深受消費者歡迎。導致產量不足以滿足需求另外,人們來學習很多農業工作。
臨時監獄室董裡府Mueang Trang District是一個開放的懲教所。控制犯人的良好行為。並與社區領袖簽訂了將囚犯帶到臨時監獄的合同在臨時範圍內,該房間已分配了農業用地。堅持自給自足的經濟理念在國王拉瑪九世(Ram 9)統治之後,已經為在監獄牢房中的臨時囚室提供了職業培訓。自主學習和行動是否植物動物和漁業監獄服刑後,犯人能夠養家糊口並養活自己。並沒有返回犯罪
董裡監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生,Riang臨時會議室負責人Khwengwan Khao先生揭露Riang臨時監獄是一個開放的監獄機構。這裡的犯人必須控制自己。由於這裡沒有圍欄如果想在被捕時逃脫,必須獨自返回留在董裡監獄Riang Kong臨時監獄已經分配了一塊農地。有各種各樣的蔬菜種植。 raising魚,豬,雞肉,蘑菇養殖用木頭和其他原料製醋,在臨時監獄區耕種僅使用天然提取物。禁止以任何方式使用化學藥品。由於實施了拉瑪九世國王的統治。Riang Hong臨時監獄的農產品在人民中間需求很大由於沒有化學物質導致生產不足以滿足消費者需求另外,將fish魚養成make魚。銷售也為產品創造了附加值。刑罰釋放後,囚犯也可以分擔收入,以便他們可以隨身攜帶錢財,並可以從事職業。每人收入約2000泰銖囚犯們說,留在Riang監獄的房間裡,釋放後從事各種職業,將導致他們自己的職業和家庭,不會再被判有罪。現在孔雀正在臨時監獄的房間裡養準備好成為旅遊勝地,公民和遊客可以在正式的日期和時間來參觀和學習。將有工作人員和囚犯解釋自給自足經濟的實施以及成功的“ 1 Rai 1百項目”。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys