Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน” ครั้งที่ 3 

เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน” ครั้งที่ 3 

        จังหวัดตรัง เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน” ครั้งที่ 3  เพื่อส่งเสริมมาตรการชิม ช้อป ใช้  ของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น

           ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตรังนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน” ครั้งที่ 3 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชนให้ก้าวไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่อันดามัน”ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง ร่วมกับ จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยไมใช้งบประมาณจากทางราชการ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน
          สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ และมาตรการชิม ช้อป ใช้  โดยการจัดรูปแบบตลาดแห่งทางเลือก ตลาดแห่งอาชีพ ตลาดแห่งโอกาสและตลาดของประชาชน ให้พี่น้อง OTOP ในจังหวัดและ OTOP เด่นทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายมากขึ้น และเพื่อมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจ เปิดโอกาสให้มีการเจรจาด้านธุรกิจ และการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำเสนอ และขายโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในบริเวณ ตลอดจนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อจากทั่วประเทศ ทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของที่ระลึก ผ้าและเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีผ่านการคัดสรรระดับ 3-5 ดาว ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้ง 5 ประเภท กว่า 350 บูธ รวมถึงการจัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอีกด้วย


Trang Province opens the event "OTOP throughout Thailand Unite to Andaman ", the 3rd time, in order to promote the government's shopping and shopping measures and stimulate the economy to increase spending.
At the Robinson Department Store Trang, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of "OTOP throughout Thailand Join the Andaman "No. 3, as the government has a policy to reduce inequality, stimulate the economy, create jobs, create jobs, create stable income. To solve poverty And the suffering of the people to move forward together Without leaving anyone behind According to the long-term national development framework Or the 20 year national strategy by defining the vision of "stability, wealth, sustainability" and "OTOP events throughout Thailand Unite to Andaman ", the 3rd time, is a collaboration between the Provincial Community Development Office and the OTOP Network in Trang Province and Songkhla Province. Which does not use the budget from the government Between 25 October - 3 November 2019, a total of 10 days
The purpose of the event is to expand opportunities, increase marketing channels, respond to government policies in the implementation of the civil state market project. And the shopping tasting measures used by the market format of choice Career market Opportunity market and public market Allowing OTOP brothers and sisters in the provinces and OTOP prominent throughout the country to have more distribution space And to focus on stimulating the economy and building confidence for business people Opportunity for business negotiations and tourism promotion by promoting public relations, community tourism, OTOP tourism, innovating, offering and selling tourism programs in the area. As well as to increase revenue for the producer group OTOP entrepreneurs and publicize OTOP products and important tourist attractions of the province to be widely known. In which the event organized the distribution of well-known community products from all over the country. Including food, beverage, souvenir items Clothes and garments And herbal products for health Which has OTOP products that have been selected from the 3-5 star level with quality and standards accepted by the market in all 5 categories, more than 350 booths, including arranging public relations areas for OTOP tourism,

トラン州は、イベント「タイ全体でOTOPを開きますアンダマンへの団結」、3回目、政府のショッピングとショッピングの味覚対策を促進し、より多くの支出があるように経済を刺激します。
ロビンソンデパートでトラン、ルチャイ・チャロエンサップ氏、トラン県知事「タイ全土でのOTOPの開会式を司会アンダマンに参加してください「政府は不平等を削減し、経済を刺激し、雇用を創出し、雇用を創出し、安定した収入を創出する政策を持っています。貧困を解決するためにそして一緒に前進するための人々の苦しみ誰も残さずに長期的な国家開発の枠組みによるとまたは、「安定性、富、持続可能性」および「タイ全体のOTOPイベント」のビジョンを定義することによる20年の国家戦略団結してアンダマン」は、3回目は、地方コミュニティ開発事務所と、トラン県およびソンクラー県のOTOPネットワークとのコラボレーションです。政府からの予算を使用しない2019年10月25日から11月3日まで、合計10日間
このイベントの目的は、市民市場プロジェクトの実施において、機会を拡大し、マーケティングチャネルを増やし、政府の政策に対応することです。そして、選択した市場フォーマットで使用されるショッピングの試飲手段キャリア市場機会市場と公開市場州内のOTOP兄弟姉妹および全国の著名なOTOPがより多くの流通スペースを持つことを許可するそして、経済を刺激し、ビジネスマンの信頼を築くことに焦点を合わせる観光コミュニティでの観光、OTOPツーリズムの促進、地元の観光プログラムの提供と販売によるビジネス交渉と投資促進の機会。生産者グループの収益を増やすためOTOPの起業家は、広く知られるようにOTOP製品と州の重要な観光名所を宣伝します。このイベントでは、全国各地からの有名なコミュニティ製品の配布が行われました。食品、飲料、お土産品を含む衣服および衣服健康のためのハーブ製品3つ星から5つ星のレベルから選択されたOTOP製品があり、市場で受け入れられている品質と基準で5つのカテゴリ、350を超えるブース、OTOP観光の広報エリアの配置、ビジネスの方法も含まれます。

董裡府開幕活動“整個泰國的OTOP “第三次聯合安達曼”,以促進政府的購物和購物措施,並刺激經濟增加支出。
在魯濱遜百貨公司董裡,董裡省省長Luechai Charoensap先生主持了“全泰國OTOP”開幕式加入安達曼,“第三,政府制定了減少不平等,刺激經濟,創造就業,創造就業,創造穩定收入的政策。解決貧困與人民的苦難共同前進不留任何人根據國家長期發展框架或通過定義“穩定,財富,可持續性”和“整個泰國的OTOP事件”的願景制定20年國家戰略加入安達曼。“第三次是省社區發展辦公室與董裡府和宋卡府的OTOP網絡合作。哪個不使用政府的預算在2019年10月25日至11月3日期間,共計10天
該活動的目的是響應政府關於實施民用市場項目的政策,擴大機會,增加營銷渠道。以及選擇的市場品嚐方式所使用的購物品職業市場機會市場和公共市場允許各省的OTOP兄弟姐妹和全國知名的OTOP有更多的發行空間並專注於刺激經濟和建立對商人的信心通過促進該地區的公共關係,社區旅遊,OTOP旅遊,創新,提供和銷售旅遊計劃來進行商務談判和旅遊促進的機會。以及增加生產者集團的收入OTOP企業家和宣傳OTOP產品以及全省重要的旅遊景點而廣為人知。該活動組織了來自全國各地的知名社區產品的分銷。包括食品,飲料,紀念品衣服和衣服和草藥產品對健康該公司的OTOP產品從3-5個星級中入選,其質量和標准在所有5個類別中均得到市場認可,擁有超過350個展位,包括安排旅遊,OTOP,創新之道的公共關係領域。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys