Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีมอบบ้านตามโครงงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีมอบบ้านตามโครงงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นักโรงเรียนเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ร่วมกับจิตอาสาทหารช่างกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ทำพิธีมอบบ้านตามโครงงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือกนักเรียนที่ยากไร้

            ที่บ้านเลขที่  28/3 หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี  อำเภอกันดัง จังหวัดตรัง  คุณวิจารณี   ธัญญลักษณ์  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านคามโครงงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสัญญา  ศรีวิเชียร ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ นักเรียน แลจิตอาสาทหารช่างกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ร่วมพิธีมอบบ้านคามโครงงานเฉลิมพระเกียรติ โครงงานคุณธรรมเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
           โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 290 จนถึงปัจจุบันในระดังม.ตัน และม.ปลาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ จากการสำรวจและติดตามนักเรียน พบว่านักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยมีฐานะยากจน และเป็นนักเรียนที่เรียนดีรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม คือ นายกฤษณพงศ์ ท่าจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิเกิด ปัจจุบันอายุ 15ปี บิดาซื่อนายประวีณ ท่าจีนอายุ 49 ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มารดาซื่อ นางสำรวย ท่าจีน อายุ 44 ปี  ประกอบอาชีพรับจังทั่วไป ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับบิดามารดา  เป็นบุตรคนที่  3  การช่วยเหลือโดยการก่อสร้างและต่อเติมบ้านให้มีบริเวณเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วน จากปกติที่นอนรวมกัน โดยนักเรียนและผู้ที่ใจบุญร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเกือบสองแสนบาท  สร้างความดีใจให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากที่ได้รับความช่วยเหลือ 

High school student at Kuan Wiset Temple Foundation Mueang Trang District, Trang Province, together with volunteer mechanics, 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp Perform the house donation ceremony according to the project in honor King Vajiraklao To help the needy students
At house no. 28/3 Village No. 1, Khuan Thani Sub-district, Kanthang District, Trang Province. Khun Wichanee Thanyalak, President of the Army Maid Club 4th Infantry Battalion Branch, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp Huai Yot District, Trang Province is the chairman of the Ban Kham Commemoration Ceremony. With Mr. Sanya Srivichien, the manager of the Kuan Wiset Temple School, the student foundation, volunteer technician, 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp Joining the Ban Kham Delivery Ceremony in honor of His Majesty the King The Moral Project is an operation to carry on the royal wishes of following His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great. Rama 10
Trang Kuan Wiset Secondary School, Trang Province Foundation is a charitable school of Buddhism temples. It has been teaching since the year 290 B.E. to the present at Tan Tue and High School, giving students the opportunity to study at the level of Higher Which the school does not collect any tuition fees From surveying and following students Found that students who need help are poor And is a good student who is responsible for helping society, namely Krit Naphong Tha Chin, Grade 9 student 4/4 High School, Wat Khuan Wiset, Kerd Foundation, currently aged 15 years, Father Sue, Mr. Praveen Tha Chin, 49 years old, is a general laborer. Currently, students live with parents. Being the 3rd child, assisting with the construction and renovation of houses to increase the proportion of normal mattresses combined With students and philanthropists supporting the construction budget of nearly two hundred thousand baht It gives a lot of happiness to the family of the students who received the help.

Kuan Wiset Temple Foundationの高校生トラン州ムアントラン地区、ボランティア整備士、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、プラヤラサダヌプラディットキャンプ敬意を表してプロジェクトに応じて家の寄付式を行うヴァジラクラオ王困needしている学生を助けるために
トラン州カンタン郡クアンタニ郡第1村28/3番地にて陸軍メイドクラブ会長のクン・ウィチャニー・タンヤラック第4歩兵大隊支部、第15歩兵連隊、Phraya Ratsadanupradit Campトラン県フアイヨート地区は、バンカム記念式典の議長です。 Kuan Wiset Temple SchoolのマネージャーであるSanya Srivichien氏、学生基金、ボランティア技術者、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、Phraya Ratsadanupradit Camp王K下に敬意を表して禁止カム配達式に参加道徳プロジェクトは、プミポン・アドゥリヤデジHis下マハ・プミボル・アドゥリヤデジ大王に続く王室の願いを遂行するための作戦です。ラマ10
Trang Kuan Wiset Secondary School、Trang Province Foundationは仏教寺院の慈善学校であり、紀元前290年から今日まで中学、高校レベルで教えており、生徒にレベルで勉強する機会を与えていますより高い学校が授業料を徴収しないもの学生の調査とフォローアップから助けが必要な学生は貧しいことがわかったそして、社会を支援する責任を負っている良い学生、すなわちクリット・ナポン・タ・チン、9年生現在、15歳のカード財団、ワットクアンウィセット、4/4高校、スー神父、49歳のPraveen Tha Chin氏は一般労働者です。現在、学生は両親と一緒に住んでいます。 3番目の子供であり、家の建設と改修を支援して、通常のマットレスの割合を増やします学生と慈善家が20万バーツ近くの建設予算を支援それは助けを受けた学生の家族に多くの幸せを与えます。

關維塞特神廟基金會的高中生董裡府Mueang Trang區,義工機械師,第4步兵營,第15步兵團,Praya Ratsadanupradit營地根據項目履行房屋捐贈儀式瓦吉拉克勞國王幫助有需要的學生
董裡省甘丹區寬他尼街道1號村28/3號村,軍傭俱樂部主席Khun Wichanee Thanyalak Phraya Ratsadanupradit營地第15步兵團第4步兵營分支董裡府懷逸區是潘康紀念儀式的主席。與學生基金會,關懷維塞特神廟學校的負責人三亞Srivichien先生,志願技術員,Phraya Ratsadanupradit營地的第4步兵營,第15步兵團參加國王紀念國王K下的禁令交付儀式道德計劃是一項行動,旨在追隨普密蓬·阿杜德(Bhumibol Adulyadej)國王je下的王室願望。拉瑪10
董裡府基金會Trang Kuan Wiset中學是一所佛教寺廟的慈善學校,自公元前290年開始教學,直到今天,在中學和高中階段,為學生提供了學習水平的機會更高的學校不收取任何學費的來自調查和追踪學生發現需要幫助的學生很貧窮並且是一位負責幫助社會的好學生,即9年級學生Krit Naphong Tha Chin Kerd基金會Wat Khuan Wiset高中4/4,現年15歲,Sue父親Praveen Tha Chin先生現年49歲,是一名普通工人。目前,學生與父母同住。作為第三個孩子,協助房屋的建造和翻新以增加普通床墊的比例在學生和慈善家的支持下,將近二十萬泰銖的建設預算這給獲得幫助的學生們的家庭帶來了很多幸福。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys