Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2

เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2

          สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต 2 จัดโครงการ “เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2 โดยมีการประกวดการแสดงของโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และกล้าแสดงออกและพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

         ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง  นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2   ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเอง ให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และในปีการศึกษา 2562 ได้เปลี่ยนชื่อจาก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรูปแบบและวิธีการจัดแข่งขันในระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานใน 4 ภูมิภาค ซึ่งระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 ระดับชาติ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จึงได้จัดโครงการ “เสริมสมรรถนะผู้เรียน สู่ทักษะอาชีพ ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวแทนนักเรียนเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของตัวแทนนักเรียน จำนวน 33 รายการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,251 คน


 Office of Trang Primary Education Area, Area 2 Organize a Project "Enhance Student Competency To career skills Life of Thailand 4.0, PorDor. Trang, Zone 2 ", the 2nd time with the performances of various schools. For children to learn and be courageous and to continue the royal aspiration King Rama VI, Rama VI
At Thamrin Thana Hotel, Trang District, Mr. Prajak Changruat, Director of Trang Primary School District 2, presided over the opening ceremony of the project "Empowering learners To career skills Life of Thailand 4.0, Trang Provincial Waterworks Authority Zone 2 ", the 2nd Office of the Basic Education Commission requires students to organize arts and crafts continuously. To carry on the royal aspiration King Rama VI, Rama 6, which aims to Thai youth to pay attention. In vocational education Practice one's skills To be excellent And knowledgeable in their own proficiency Which will be an important foundation for future careers Is a stage for students to show their knowledge, abilities and in the academic year 2019 has changed the name from Art and Craft Competency, Academic and Technology of Students, Academic Year 2018 is the 69th National Student Art and Craft Fair of the academic year 2019, with the format and method of organizing competition at the school network level. At the educational district level and at the national level by organizing the event in 4 regions at the school network level Education area level Assigned to the Office of Educational Service Area to proceed Between August - November 2019 at the national level (Southern region) between 6-8 January 2020 in Nakhon Si Thammarat province, therefore, Trang Primary Educational Service Area Office 2 has organized the project "Enhance Competency of Learners To career skills Life in Thailand 4.0, Trang Province 2, with the objective to promote and encourage student representatives to prepare. And practice before joining the competition National Students Arts and Crafts (Southern Region) Activities consist of The performance demonstrations of 33 student representatives and 1,251 participants.

トラン初等教育エリア、エリア2のオフィスがプロジェクトを組織する「学生の能力を高める」キャリアスキルへライフオブタイ4.0、ポルドール。トラン、ゾーン2」、さまざまな学校の公演で2回目。子どもたちが学び、勇気を持ち、王室の願望を続けるためにキングラマ6世、ラマ6世
トラン地区のタムリンタナホテルで、トラン小学校第2学区の所長であるPrajak Changruat氏が、プロジェクトの開会式を司会しました。キャリアスキルへライフオブタイ4.0、トラン州上水道局ゾーン2」、基礎教育委員会の第2事務所では、学生が芸術品や工芸品を継続的に整理することを義務付けています。王室の抱負を続けるためにラマ6世、ラマ6世。タイの若者が注目を集めることを目指しています。職業教育においてスキルを磨く優秀になるためにそして、自分の習熟度に精通しているこれは将来のキャリアの重要な基盤となるでしょう学生が自分の知識、能力を示すための段階であり、2019年度に名前が変更されましたアートアンドクラフトコンピテンシー、アカデミック&テクノロジーオブ学生、アカデミックイヤー2018は、2019年の第69回全国学生アートアンドクラフトフェアであり、学校ネットワークレベルでの競争を編成する形式と方法を備えています。学校ネットワークレベルで4つの地域でイベントを開催することにより、教育地区レベルおよび全国レベルで教育地域レベル教育サービスエリアのオフィスに割り当てられて続行するNakhon Si Thammarat州では、2020年1月6日から8月の間に、全国レベル(南部地域)で2019年8月から11月までの間、トラン初等教育サービスエリアオフィス2が「学習者の能力向上キャリアスキルへタイ4.0、トラン省2での生活。学生代表の準備を促進し奨励することを目的としています。そして、コンテストに参加する前に練習してくださいナショナルスチューデントアーツアンドクラフツ(南部地域)アクティビティの構成33名の学生代表と1,251名の参加者によるパフォーマンスデモンストレーション。

第2區董裡小學教育區辦公室組織“提高學生能力”項目職業技能《泰國生活4.0》,PorDor。Trang,第2區,第二次參加各種學校的演出。讓孩子們學習和勇敢並繼續王室的抱負拉瑪六世國王拉瑪六世
在董裡Thamrin Thana酒店,董裡小學2區主任Prajak Changruat先生主持了“增強學習者”項目的開幕式職業技能泰國生活4.0,董裡省水務局2區,基礎教育委員會第二辦公室要求學生不斷組織手工藝。進行皇室志向拉瑪六世國王拉瑪六世(Rama 6)旨在吸引泰國青年註意。在職業教育中練習技巧要優秀並精通自己的能力這將是未來職業的重要基礎是學生展示自己的知識,能力的舞台,在2019學年將其名稱從藝術和手工藝能力,學生的學術和技術,2018學年是2019學年的第69屆全國學生藝術和手工藝品博覽會,其形式和方法是在學校網絡一級組織比賽。通過在學校網絡級的4個地區組織活動在教育區一級和國家一級教育領域水平分配到教育服務區辦公室進行2020年1月6日至8日,在那空是他瑪叻省,在國家一級(南部地區)的2019年8月至11月之間,董裡小學教育服務區辦公室2組織了“提高學習者的能力”項目職業技能董裡府2泰國生活,旨在促進和鼓勵學生代表做好準備。參加比賽前練習國家學生手工藝品(南部地區)活動包括33名學生代表和1,251名參與者的表演演示。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys