Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » คืนสุดท้ายประเพณีกินเจ ส่งองค์กิวอ๋องไต่แต่กลับสวรรค์(ชมคลิป

คืนสุดท้ายประเพณีกินเจ ส่งองค์กิวอ๋องไต่แต่กลับสวรรค์(ชมคลิป

ส่งท้ายกินเจจังหวัดตรังได้สิ้นสุดลงแล้ว ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย  ทำพิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่กลับสู่สวรรค์ โดยมีประชาชนร่วมพิธีส่งจำนวนมาก

           คืนสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่  28 กันยายน- 7 ต.ค.2562 ศาลเจ้าต่างๆ ที่ร่วมถือศีลกินเจในพื้นที่จังหวัดตรัง ถือเป็นการละบาป บำเพ็ญบุญ นับเป็นมหากุศลแก่ผู้ปฏิบัติตลอด 9 วัน 9 คืน ซึ่งการกินผักละเว้นจากการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต การรักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ เป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ได้มีการเปิดโรงทานให้ประชาชนทั่วไปได้กินฟรี ตลอดระยะเวลา 9 วัน 9 คืน 
           สำหรับคืนนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของประเพณีถือศีลกินเจ ทางศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย  ได้จัดประกอบทำพิธีส่งพระกิวอ๋องไต่เต่ ซึ่งถือว่าเป็นเทพสูงสุดของการถือศีลกินเจกลับสู่สรวงสวรรค์ซึ่งถือว่าได้สิ้นสุดของเทศกาลถือศีลกินเจ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีส่งพระบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบสงบ จากนั้นได้มีการหามเกี้ยวหรือตั๋วเหรียญ ที่อัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่ ออกจากศาลเจ้า  เดินเท้าไปยังท่าน้ำวัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง เพื่อทำพิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่กลับสูสวรรค์ทางแม่น้ำ  ระหว่างทางที่องค์กิวอ๋องไต่เต่ผ่าน จะมีการจุดประทัดเสียงดังกึกก้อง ตลอดเส้นทาง การจุดประทัดในคืนนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านนัด   หลังจากนั้นจะมีพิธีป่ายตั๋ว ปิดประตูศาลเจ้า เพื่อเตรียมพร้อมทำความสะอาด องค์ศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะบูชา และพื้นที่บริเวณศาลเจ้าทั้งหมด โดยจะปิดศาลเจ้า 5 วัน และในวันนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2562  จะมีพิธียกเสาเต็งโกลง   สำหรับการทำพิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่  มีประชาชนชาวตรัง  จำนวนมากออกมาร่วมกันอย่างเนืองแน่น ส่วนใหญ่ยังคงใส่ชุดขาว บรรยากาศในคืนส่งพระเป็นไปอย่างคึกคัก  ทั้งนี้ประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีถือศีลกินเจของปี 2563 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563

Ending vegetarianism, Trang province has ended. Giwong Ia Shrine conducts a ceremony to send Ong Gew to climb back to heaven. With many people attending the ceremony
The last night of the Yom Kippur Festival of Trang during the day 28 September - 7 Oct 2019 various shrines Those participating in the vegetarian diet in Trang province are considered as merit-making and merit-making, which is considered a great merit for the practitioners for 9 days and 9 nights. Is benevolent Bring prosperity to oneself. The cafeteria is open for the general public to eat for free for a period of 9 days 9 nights.
For this night, which is the last night of the Yom Kippur tradition The Giew Ong Ie Shrine Organized a ceremony to send the King of the King Which is considered the highest deity of the observance of vegetarianism back to the heavens, which is considered the end of the Buddhist observance festival. Before the ceremony began, the atmosphere was quiet. Then there was a wooing or coin ticket. That summons Ong Gyu to climb Leave the shrine Walk to the Prasit Chai Temple pier. Mueang Trang District To perform a ceremony to send the Prince of Gyu to climb back to heaven by river On the way that the Prince of Gyu climbed through There will be at least 1 million firecrackers to fire along the route. Tonight in the evening tonight After that there will be a ticket swarming ceremony. Closed the shrine door To prepare to be cleaned The sacred shrine, altar, table and area of ​​the entire shrine. The shrine will be closed for 5 days and today, October 8. In 2019, there will be a ceremony to raise the Teng Ko post for the ceremony to send Ong Kew Tai Tai. There are people of Trang. A lot of people come out together, most of them still wear white clothes. The atmosphere on the night is very busy. The tradition of the Yom Kippur or the Vegetarian Festival of 2020 will be held between 16-25 October 2020.

菜食主義を終わらせ、トラン県は終了しました。ギウォン・イア神社は、天国に登るためにオン・グーを送る儀式を行っています。多くの人が式典に出席して
日中のトランのヨムキッパーフェスティバルの最後の夜2019年9月28日-10月7日さまざまな神社トラン州のベジタリアンダイエットに参加している人は、功績と功績を生むと考えられています。これは、9泊9日間の開業医にとって大きな功績と考えられています。慈悲深い9日間、9日間無料で食事ができる一般の人々が利用できるダイニングホールで、繁栄をもたらす
Yom Kippurの伝統の最後の夜であるこの夜のためにギー・オン・イエ神社キングオブザキングを送信するセレモニーを開催これは、仏教の儀式の祭典の終わりと考えられている天国への菜食主義の儀式の最高神と考えられており、式典が始まる前は、雰囲気は静かでした。それから、ウーイングまたはコインチケットがありました。オン・ギュを召喚して登る神社を離れるプラシットチャイ寺院の桟橋まで歩いてください。ムアントラン地区ギュの王子を送り、川で天国に戻る儀式を行うギュの王子が登った道ルートに沿って少なくとも100万の爆竹が発射されます。その後、チケットスウォーミングセレモニーがあります。神社のドアを閉めた掃除の準備をするには神社全体の神社、祭壇、テーブル、エリア神社は5日間閉鎖され、今日は10月8日です。 2019年には、Teng Koのポストを上げてOng Kew Tai Taiを送る式典の挙式が行われます。トランに人がいます多くの人々が一緒に集まり、ほとんどがまだ白い服を着て、僧sendを送る夜の雰囲気は非常に活発ですが、2020年のYom Kippur遵守またはベジタリアン遵守の伝統は2020年10月16-25日に開催されます。

結束素食主義,董裡府已經結束。 Giwong Ia神社舉行儀式,送Ong Gew爬回天堂。有很多人參加儀式
白天的董裡贖罪日節日的最後一個夜晚2019年9月28日至10月7日各種神社在董裡府(Trang)參加素食的人們被認為是功德和功德,這對於從業9天9夜的人來說是一個很大的功績。仁慈繁榮昌盛,開放一個食堂供公眾免費享用9天9夜
今天晚上,這是贖罪日傳統的最後一晚邱王I神社組織了送國王之王的儀式被認為是重返天堂的素食主義最高神靈,被認為是佛教慶祝節日的結束,儀式開始之前,氣氛很安靜。然後有一張求人票或硬幣票。召喚王奎去爬離開神社步行到Prasit Chai Temple碼頭。孟莊縣舉行儀式,送圭王親王沿河爬回天堂在圭王子爬過的路上沿途將有至少一百萬個鞭炮開火。之後,將有售票儀式。關上神社的門準備清洗整個神社的神聖神社,祭壇,桌子和區域,神社將關閉5天,今天是10月8日。在2019年,將舉行典禮來提升Teng Ko的職位,以送出Ong Kew Tai Tai儀式。董裡有人很多人聚在一起,大多數人仍然穿著白衣服,當晚派僧侶的氣氛非常活躍,但是2020年贖罪日的傳統或素食主義者的傳統將在2020年10月16日至25日之間舉行。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys