Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชมคลิป)

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชมคลิป)

จังหวัดตรัง  จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมขนให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่มและความตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด

             ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 10 หมู่บ้าน 1 ชุมชน พร้อมมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับขังหวัด จำนวน 10 หมู่บ้าน 1 ชุมชน   ตามที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในงานดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสำนักงาน ปปส.ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดตรังจึงได้กำหนดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมขนให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่มและความตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

Trang Province organized a ceremony to give gifts to the mother of the land fund to expand the power of goodness of the people in the village / community more widely. And to strengthen the processes in the village / community Through the process of exchanging learning, grouping, and awareness to solve problems of the village / community Especially the drug problem
At the multipurpose building Trang Technical College, Trang, Mr Lueachai Charoensap, Governor of Trang Province Is the chairman of the ceremony of granting gifts to the mother of the land fund of 10 villages, 1 community, along with the honor of the mother of the outstanding land fund for cold-weather levels of 10 villages and 1 community, as the government has driven the strategy to prevent and solve drug problems In the village / community With the mother fund of the country since 2004 and in the fiscal year 2012, the Ministry of Interior has assigned the Department of Community Development as the main unit to operate the quality of the mother fund. Up until now For the fiscal year 2019, the Office of the Narcotics Control Board (OECD Office) organized a ceremony to present the Royal Mother Fund of the Year 2019 to the village / community, the Mother of the Land Fund in the year 2019 in the event. The Mother of the Land Fund Festival 2019, held on 13 August 2019 at the Royal Jubilee Ballroom, Challenger Hall, Impact Muang Thong Thani, Nonthaburi By receiving royal grace from His Royal Highness Prince Phatchakitiyaphan Rentirathep Theawadee Kromluang Ratchasinee Siriphat Maha Watcharachida Is the president of the said event In which the governor of Trang is the representative of receiving the royal gifts from the Mother Fund of the Kingdom of Thailand and the Office of Public Health, has assigned all provinces to organize the ceremony of giving gifts of mother of the land to the villages / communities, the Mother of the Land Fund To be completed by November 25, 2019, Trang province has set up a ceremony to present the royal gift money to the mother of the land on this day. With the objective to expand the power of goodness in the village / community And to strengthen the processes in the village / community Through the process of exchanging learning, grouping, and awareness to solve problems of the village / community Especially the drug problem For the village / community Can use that process to achieve true strength

トラン県は、村/コミュニティの人々の善の力をより広く拡大するために、土地基金の母親に贈り物をする式典を組織しました。そして、村/コミュニティのプロセスを強化する村/コミュニティの問題を解決するために、学習、グループ化、意識を交換するプロセスを通して特に薬物の問題
多目的ビルでトランテクニカルカレッジ、トラン、Mr Lueachai Charoensap、トラン県知事政府が麻薬問題の予防と解決のための戦略を推進しているため、10村、1コミュニティの寒冷地レベルの優れた土地基金の母親の名誉とともに、10村、1コミュニティの土地基金の母親への贈り物の授与式の議長村/コミュニティで2004年から2555年度に国のマザー基金で、内務省は、マザー基金の品質を運用するためのメインユニットとしてコミュニティ開発局を割り当てました。これまで2562会計年度に向けて、麻薬管理委員会(OECDオフィス)は、2019年にマザーオブザランド基金であるロイヤルマザーファンドオブザイヤーを村/コミュニティに贈呈する式典を開催しました。マザー・オブ・ザ・ランド・ファンド・フェスティバル2019、2019年8月13日にノンタブリーのインパクト・ムアン・トン・ターニー、チャレンジャー・ホール、ロイヤル・ジュビリー・ボールルームで開催殿下から王室の恵みを受けるパッチャキティヤパン王子レンティラテープテアワディークロムランラチャシニーシリパットワチャラチダマハ言ったイベントの社長ですかトランの知事は、タイ王国のマザー基金と公衆衛生局から王室の贈り物を受け取る代表者であり、すべての州に、土地の母の村/コミュニティへの贈り物の授与式を組織するよう割り当てました。 2019年11月25日までに完成するため、トラン県はこの日に土地の母に王室の贈り物のお金を贈呈する式典を設定しました。村/コミュニティで善の力を拡大する目的でそして、村/コミュニティのプロセスを強化する村/コミュニティの問題を解決するために、学習、グループ化、意識を交換するプロセスを通して特に薬物の問題村/コミュニティのためにそのプロセスを使用して真の強さを達成できる

董裡府組織了一次皇室儀式,向土地基金的母親送禮,以擴大村莊/社區人民的善良力量。並加強村莊/社區的流程通過交流學習,分組和意識的過程來解決村莊/社區的問題尤其是毒品問題
在多功能大樓董裡董裡技術學院,董裡省省長Lueachai Charoensap先生擔任向10個村莊和1個社區的土地基金之母贈送禮物的儀式的主席,並因政府推動了預防和解決毒品問題的戰略而授予土地基金的母親對10個村莊和1個社區的傑出冷水水準的榮譽在村莊/社區自2004年以來,在2012財政年度,該國一直使用該國的母基金,內政部已將社區發展部指定為主要機構,以管理母基金的質量。迄今為止在2562財政年度,麻醉藥品管制局辦公室(經合組織辦公室)組織了一項儀式,向村莊/社區(2019年的土地基金之母)頒發了2019年度皇家母親基金。 2019年土地節之母,於2019年8月13日在暖武里府Impact Muang Thong Thani挑戰者大廳皇家禧宴會廳舉行通過接受殿下的皇家恩典親王府(Phatchakitiyaphan) Kromluang Ratchasinee Siriphat Maha Watcharachida是上述活動的主席董裡省長是領取皇家禮物的代表,泰國王國母親基金會和公共衛生辦公室已指派所有省份組織將土地母親的皇家禮物送交鄉村/社區,即土地基金會的母親的儀式。因此,董裡府將於2019年11月25日前完成儀式,在當天向皇室母親贈送王室禮物目的是擴大村莊/社區中善良的力量並加強村莊/社區的流程通過交流學習,分組和意識的過程來解決村莊/社區的問題尤其是毒品問題對於村莊/社區可以使用該過程獲得真正的力量

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys